2 VSOL 672/2016-B-24
KSOS 40 INS 7291/2015 2 VSOL 672/2016-B-24

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka: Cyril anonymizovano , anonymizovano , bytem Mánesova 1175/4, 735 06 Karviná-Nové Město, o zrušení konkursu, o odvolání Insolvenčnímu správce: JUDr. Aleš Vídenský, se sídlem Sokolská třída 22/966, 702 00 Moravská Ostrava proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. dubna 2016, č.j. KSOS 40 INS 7291/2015-B-18

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. dubna 2016, č.j. KSOS 40 INS 7291/2015-B-18 se v odstavcích II. a III. výroku m ě n í takto: II. Insolvenčnímu správci JUDr. Aleši Vídenskému s e u k l á d á uspokojit z prostředků majetkové podstaty dlužníka ve lhůtě do 15 dnů od právní moci tohoto usnesení dosud nevyplacenou část odměny insolvenčního správce ve výši 33.336 Kč a podat o tom soudu zprávu.

III. Insolvenčnímu správci JUDr. Aleši Vídenskému b u d e po právní moci tohoto usnesení v y p l a c e n a z účtu Krajského soudu v Ostravě částka 21.643 Kč jako úhrada jeho odměny zvýšená o částku odpovídající dani z přidané hodnoty a úhrada nutných výdajů. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Označeným usnesením Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) konkurs na majetek dlužníka zrušil z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující (odstavec I. výroku), uložil insolvenčnímu správci uspokojit z prostředků majetkové podstaty dlužníka ve lhůtě do 15 dnů od právní moci usnesení dosud nevyplacenou část odměny insolvenčního správce ve výši 16.202 Kč a podat o tom soudu zprávu (odstavec II. výroku), rozhodl, že insolvenčnímu správci bude po právní moci tohoto usnesení vyplacena z účtu Krajského soudu v Ostravě částka 38.432 Kč jako úhrada jeho odměny zvýšená o částku odpovídající dani z přidané hodnoty a úhrada nutných výdajů (odstavec III. výroku) a aby insolvenční správce do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení soudu písemně oznámil, zda splnil povinnosti podle ustanovení § 313 odst. 2 insolvenčního zákona (odstavec IV. výroku). Soud zjistil, že majetek dlužníka je v daném případě nepostačující byť jen k úhradě nákladů konkursu, proto postupoval podle § 308 odst. 1 písm. d) IZ a konkurs zrušil s tím, že pohledávky věřitelů, které byly zjištěny, uspokojeny nebudou. Odměnu insolvenčního správce, kterou soud určil částkou 54.634 Kč (včetně daně z přidané hodnoty a náhrady nutných výdajů) nelze uhradit zcela z majetkové podstaty dlužníka, proto částka 16.202 Kč bude použita k částečné úhradě odměny správce z majetkové podstaty dlužníka a částka 38.432 Kč, která zcela dokryje náklady na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce včetně DPH, bude vyplacena z účtu insolvenčního soudu v souladu s ustanovením § 38 odst. 2 IZ. Insolvenčnímu správci byla stanovena lhůta ke splnění povinností podle ustanovení § 313 odst. 2 insolvenčního zákona.

Proti tomuto usnesení podal insolvenčního správce odvolání, zaměřené do odstavců II. a III. výroku, a v něm namítal, že ke dni vydání napadeného usnesení ještě soud ani správce nevěděli, že do majetkové podstaty dlužníka přibudou další finanční prostředky a že dne 27.04.2016 bude na účet majetkové podstaty dlužníka připsána částka 17.134 Kč, která byla zaslána Finančním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště v Karviné, jako o přeplatek na dani z příjmů fyzických osob. Insolvenční správce má za to, že by se tyto finanční prostředky měly použít na částečnou úhradu odměny a hotových výdajů správce. Zároveň insolvenční správce uvedl, že mu vznikl nový hotový výdaj představující cestovné ve výši 345 Kč, neboť správce musel absolvovat cestu ze svého sídla na Finanční úřad v Karviné za účelem podpisu přiznání k dani z příjmů fyzických osob; k tomu doložil vyúčtování cestovních nákladů ve výši 345 Kč, včetně TP vozidla a výpis z účtu majetkové podstaty dlužníka z 28.4.2016. Insolvenční správce uvedl, že pokud by se finanční prostředky ve výši 17.134 Kč použily na částečnou úhradu odměny a hotových výdajů správce, ponížila by se částka určená k úhradě odměny a hotových výdajů správce z účtu insolvenčního soudu na částku 21.643 Kč. Na základě uvedených skutečností insolvenční správce navrhl, aby odvolací soud napadené rozhodnutí změnil, a to v rozsahu výroků II. a III. následovně:

I. Výrok II. napadeného usnesení se mění tak, že se insolvenčnímu správci JUDr. Aleši Vídenskému, se sídlem Sokolská třída 22/966, 702 00 Moravská Ostrava, ukládá uspokojit z prostředků majetkové podstaty dlužníka dosud nevyplacenou část odměny insolvenčního správce ve výši 33.336 Kč. II. Výrok III. napadeného usnesení se mění tak, že insolvenčnímu správci JUDr. Aleši Vídenskému, se sídlem Sokolská třída 22/966, 702 00 Moravská Ostrava bude vyplacena z účtu Krajského soudu v Ostravě částka 21.643 Kč jako úhrada jeho odměny zvýšená o částku odpovídající dani z přidané hodnoty a úhrada nutných výdajů.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb., insolvenční řízení bylo zahájeno dne 20.03.2015, rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se proto přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb. (dále jen o.s.ř. ).

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal usnesení v napadené části, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání nelze upřít důvodnosti.

Podle ustanovení § 38 odst. 2 insolvenčního zákona se odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení. Není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50.000,-Kč na odměně insolvenčního správce a 50.000,-Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce.

Usnesením ze dne 11. března 2016 č.j. KSOS 40 INS 7291/2015-B-16, které nabylo právní moci dne 30.3.2016 insolvenční soud schválil konečnou zprávu ze dne 01.02.2016, podle které příjmy majetkové podstaty činí 16.202 Kč, pohledávky za majetkovou podstatou činí celkem 54.634 Kč, z čehož odměna insolvenčního správce činí 54.450 Kč včetně DPH, hotové výdaje insolvenčního správce činí 184 Kč včetně DPH, k uspokojení pohledávek dle § 305 odst. 2 IZ zůstává 16.202 Kč, k rozvrhu k uspokojení přihlášených nezajištěných věřitelů zůstává 0,-Kč a schválil též odměnu insolvenčního správce ve výši 54.450 Kč včetně DPH a hotové výdaje ve výši 184 Kč včetně DPH. Dne 27.04.2016 byla na účet majetkové podstaty dlužníka připsána částka 17.134 Kč, která byla zaslána Finančním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště v Karviné, jako o přeplatek na dani z příjmů fyzických osob, přičemž v souvislosti s tím byl insolvenční správce povinen podepsat přiznání k dani z příjmů fyzických osob a vznikl mu výdaj představující cestovné ve výši 345 Kč za cestu autem ze svého sídla na Finanční úřad v Karviné ve výši 345 Kč.

I po pravomocném schválení konečné zprávy mohou nastat situace, kdy správce konkursní podstaty bude právem žádat další odměnu nebo náhradu dalších hotových výdajů (např. proto, že posléze do konkursní podstaty přibyl nový majetek, jenž musí být zpeněžen nebo že vznikly neočekávané výdaje, jež nebyly kryty částkou (rezervou) určenou pro tyto účely v usnesení o schválení konečné zprávy. Vždy však musí jít o odměnu a náhradu hotových výdajů za činnosti, kterou správce konkursní podstaty prováděl později než před vydáním rozhodnutí o schválení konečné zprávy (srovnej usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 1081/2007, ze dne 30. 6. 2009 použitelné i za současného právního stavu).

Správci vznikl po schválení konečné zprávy nový výdaj v souvislosti s novým příjmem do podstaty, který řádně vyúčtoval a jehož úhradu nelze správci upřít. Nový příjem do podstaty též znamená jiné členění úhrady odměny a náhrady (zvýšených) hotových výdajů. Správci je tak třeba vyplatit z prostředků majetkové podstaty dlužníka dosud nevyplacenou část odměny insolvenčního správce ve výši 33.336 Kč a z účtu insolvenčního soud částku 21.643 Kč jako úhradu zbývající části odměny a nutných výdajů.

Z těchto důvodů odvolací soud změnil v napadené části usnesení podle ustanovení § 220 odst. 1 písm. a/ o.s.ř. tak, že insolvenčnímu správci se ukládá uspokojit z prostředků majetkové podstaty dlužníka ve lhůtě do 15 dnů od právní moci tohoto usnesení dosud nevyplacenou část odměny insolvenčního správce ve výši 33.336 Kč a podat o tom soudu zprávu a že správci bude po právní moci tohoto usnesení vyplacena z účtu insolvenčního soudu částka 21.643 Kč jako úhrada jeho odměny zvýšená o částku odpovídající dani z přidané hodnoty a úhrada nutných výdajů.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím

soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Olomouci dne 27. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu