2 VSOL 669/2012-P10-9
KSOS 31 INS 22707/2011 2 VSOL 669/2012-P10-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužnice Lenky Palenčárové, r.č. 655703/0326, bytem 742 81, Bravantice 78, o přihlášce pohledávky věřitele č. 10 Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, zastoupeného JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem Vyskočilova 1326/5, 140 00 Praha 4, rozhodl o odvolání věřitele ze dne 4.7.2012 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.června 2012, č. j. KSOS 31 INS 22707/2011-P10-4,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud či soud ) odmítl přihlášku pohledávky věřitele Komerční banka, a.s. co do částky 20.634,60 (výrok I.) s tím, že právní mocí tohoto usnesení se jeho účast v insolvenčním řízení co do této částky končí (výrok II.).

Na odůvodnění uvedl, že u přezkumného jednání konaného dne 2.4.2012 byla ve výši 20.634,60 Kč insolvenční správkyní popřena přihlášená pohledávka věřitele č. 10, insolvenční správkyně sdělila soudu, že věřitele dne 20.4.2012 vyrozuměla o částečném popření jeho pohledávky a poučila jej o možnosti podat žalobu na určení pohledávky, což doložila vyrozuměním ze dne 18.4.2012 a dodejkou o jeho převzetí zástupcem věřitele dne 20.4.2012. S odkazem na ustanovení § 198 odst. 1 a § 185 zákona č.182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, v platném znění (dále jen IZ ) proto soud odmítl přihlášku pohledávky věřitele v části, v níž se k ní nepřihlíží (§ 198 odst. 1 IZ) s tím, že nadále bude s tímto věřitelem v řízení pokračováno ohledně částky 119.733,48 Kč.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání. Namítal, že pokud svou pohledávku přihlásil jako vykonatelnou, měla být popřena jako vykonatelná a nikoli nevykonatelná, protože z žádného ustanovení zákona neplyne, že správce má pravomoc považovat pravomocný rozhodčí nález za neplatný či nicotný s odkazem na neplatnost sjednané rozhodčí doložky. Poukázal na to, že věcnou správnost pravomocného a vykonatelného exekučního titulu nelze zpochybňovat ani v exekučním řízení, a na závěry zdejšího soudu v jeho rozhodnutí 12 VSOL 8/2011-64, 16 ICm 745/2010 (KSOL 16 INS 3663/2010) ze dne 15.12.2011, podle kterého pokud ve vykonávacím řízení není neplatnost rozhodčí smlouvy důvodem pro zastavení řízení, není důvodu, proč by měla být neplatnost rozhodčí smlouvy důvodem pro posuzování pohledávky přiznané rozhodčím nálezem jako nevykonatelné v insolvenčním řízení. Věřitel vyjádřil názor, že pokud insolvenční správce popírá přihlášenou vykonatelnou pohledávku jako nevykonatelnou, záměrně tím obchází ust. § 199 IZ. Proto je věřitel přesvědčen, že v tomto případě měl insolvenční správce podat v zákonné lhůtě žalobu na určení vykonatelné pohledávky a pokud to neučinil, nemohla být jeho pohledávka v popřené části odmítnuta. V odvolacím řízení věřitel žádal změnu napadeného usnesení tak, že jeho přihlášená pohledávka byla v plné výši přihlášena po právu a věřitel nadále zůstává v insolvenčním řízení s pohledávkou v celkové výši 140.368,08 Kč .

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále též jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou včas a je projednatelné, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 a § 221a o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ) dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Zjištění o tom, že pohledávka byla přihlášena jako vykonatelná, o jejím zařazení k přezkumu jako nevykonatelné, částečném popření, vyrozumění věřitele o částečném popření ze strany insolvenční správkyně, jeho obsahu a převzetí věřitelem, uvedená v odůvodnění napadeného usnesení, odpovídají obsahu spisu a odvolací soud na ně pro stručnost odkazuje. Ostatně tato věřitel ani nezpochybňuje.

Podle § 197 odst. 2 IZ, věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 198 odst. 1, 2, 3 IZ, věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. V žalobě podle odstavce 1 může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku. Vyjde-li v průběhu řízení o žalobě podle odstavce 1 najevo, že popřená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, není to důvodem k zamítnutí žaloby, žalovaný je však v takovém případě povinen prokázat důvod popření podle § 199.

Podle § 201 odst. 2 IZ, vykonatelná pohledávka je zjištěna, také tehdy, jestliže insolvenční správce nepodal včas žalobu o její popření nebo byla-li taková žaloba zamítnuta anebo řízení o ní skončilo jinak než rozhodnutím ve věci samé.

Pro posouzení napadeného usnesení je zásadní zodpovězení otázky, zda insolvenčnímu správci přísluší, aby předběžně posoudil povahu ( vykonatelnost ) věřitelem přihlášené pohledávky a tento svůj názor vyjádřil nejen tak, jak pohledávku, bez ohledu na to, jak byla přihlášena, zařadí k přezkumu (jako vykonatelnou či nevykonatelnou), ale zejména tím, zda k uplatnění nároku na určení popřené pohledávky či její popřené části věřitele vyzve (čímž je dána jeho aktivní legitimace k podání incidenční žaloby), nebo své popření uplatní sám (a pokud je neuplatní, nastane důsledek dle § 201 odst. 2 IZ).

Podle odvolacího soudu takovéto předběžné posouzení insolvenčnímu správci přísluší a stanovisko správce, vyjádřené tím, jak pohledávku zařadil na přezkumné jednání a po jejím popření dále postupoval, je pro následný postup věřitele určující. Pokud chce věřitel zabránit, aby se nepřihlíželo k jeho popřené pohledávce (její části), která byla přihlášena jako vykonatelná, ale zařazena k přezkumu a popřena jako nevykonatelná (§ 198 odst. 1, věta druhá IZ), musí ve lhůtě dle § 198 odst. 1, IZ podat určovací žalobu. Následkem nesprávného závěru správce o povaze pohledávky (zda se jedná o pohledávku vykonatelnou či nevykonatelnou) a tomu odpovídajícího zařazení k přezkumu, může být, pokud v incidenčním řízení vyjde najevo, že pohledávka, která byla popřena jako nevykonatelná, je pohledávkou vykonatelnou, procesní důsledek dle § 198 odst. 3 IZ.

Názor odvolacího soudu, podle něhož insolvenčnímu správci přísluší oprávnění předběžného posouzení povahy pohledávky je v souladu s úpravou v § 198 odst. 3 IZ, která předvídá možnost nesprávného předběžného závěru správce o povaze pohledávky i s názorem Nejvyššího soudu v jeho rozhodnutí ze dne 26.10.2005 sp. zn. 29 Odo 327/2004 ( publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 45/2006), který lze použít i v poměrech insolvenčního řízení. Shodné stanovisko k této otázce rovněž zaujal zdejší soud i v rozhodnutí sp. zn. 12 Cmo 13/2010 ze dne 2. března 2011 a v rozhodnutí ze dne 19. dubna 2012 č. j. KSBR 45 INS 8103/2011, 3 VSOL 113/2012-B-41. Shodná je i rozhodovací praxe Vrchního soudu v Praze (viz. rozhodnutí ze dne 10. září 2012 č. j. KSUL 46 INS9147/2012, 1 VSPH1061/2012-P4-8. ).

Věřitel byl insolvenční správkyní ve vztahu k popřené části pohledávky vyzván k podání určovací žaloby dne 20.4.2012, 15denní lhůta k podání žaloby o určení popřené pohledávky, která byla přezkoumána jako nevykonatelná, uplynula věřiteli v pondělí dne 7.5.2012, a jejím marným uplynutím nastal dle § 198 odst. 1 IZ ten účinek, že pohledávka věřitele byla v insolvenčním řízení zjištěna v částce 119.733,48 Kč. Soud prvního stupně správně přihlášku pohledávky odmítl nad částku, která byla v insolvenčním řízení zjištěna, to je ohledně částky 20.634,60 Kč, a co do této částky deklaroval ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení.

Proto odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e přípustné dovolání, které se podává ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení zvlášť u Krajského soudu v Ostravě. O dovolání rozhoduje Nejvyšší soud ČR v Brně (§ 239 odst. 3, § 240 o.s.ř., § 75 IZ).

V Olomouci dne 24. září 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu