2 VSOL 666/2014-P10-7
KSOS 8 INS 15486/2010 2 VSOL 666/2014-P10-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , bytem Mlýnská 309/90, Štěpánkovice, PSČ 747 28, identifikační číslo 18057128, podnikajícím pod názvem Zdeněk Lucha - Press blok , o přihlášce pohledávky č. P10 věřitele č. 9 CASPER Consumer Finance a.s., se sídlem Praha 5, Šafránkova 1, PSČ 155 00, identifikační číslo 25103768, zastoupeného Mgr. Lumírem Veselým, advokátem se sídlem Belgická 38, Praha 2, PSČ 120 00, rozhodl o odvolání věřitele č. 9 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 8 INS 15486/2010-P10-2 ze dne 6.6.2014,

takto:

Odvolání věřitele č. 9 CASPER Consumer Finance a.s. se o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 9 CASPER Consumer Finance a.s. (výrok I.) a uvědomil věřitele, že právní mocí tohoto usnesení jeho účast v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 16.9.2011, zveřejněným v insolvenčním rejstříku téhož dne, byl zjištěn úpadek dlužníka a věřitelé dlužníka byli vyzváni, aby ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění rozhodnutí přihlásili své pohledávky s poučením, že k později podaným přihláškám nebude insolvenční soud přihlížet a tyto pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Věřitel podal svou přihlášku pohledávky ve výši

85.225,35 Kč prostřednictvím datové schránky až dne 23.5.2014, tedy po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek, která uplynula dne 17.10.2011. Soud proto podle ustanovení § 173 odst. 1 a § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), přihlášku pohledávky věřitele č. 9 odmítl.

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 9 odvolání. Uvedl, že svou přihlášku pohledávky podal ke Krajskému soudu v Ostravě dne 23.5.2014 spolu s podáním, v němž vylíčil skutečnosti, z jakého důvodu považuje podanou přihlášku pohledávky za včas podanou. Soud prvního stupně se však tímto podáním vůbec nezabýval a odmítl jeho přihlášku pohledávky pro opožděnost. Navrhl, aby odvolací soud napadené rozhodnutí ve výroku I. změnil tak, že se jeho přihláška pohledávky neodmítá, a ve výroku II. napadené rozhodnutí zrušil. Podle § 7 věty před středníkem IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.).

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, se nejprve zabýval tím, zda lze toto odvolání věcně projednat.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že insolvenční řízení ve věci dlužníka bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužníka dne 15.2.2010. Usnesením č. j. KSOS 8 INS 15486/2010-B-29 ze dne 17.6.2014, které nabylo právní moci dne 15.7.2014, soud prvního stupně zrušil konkurs na majetek dlužníka z důvodu, že majetek dlužníka je pro uspokojení pohledávek věřitelů zcela nedostačující s odkazem na ustanovení § 308 odst. 1 písm. d) IZ. Věřitel č. 9 přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka dne 26.5.2014 nezajištěnou pohledávku ve výši 85.225,35 Kč.

Z výše uvedeného je zřejmé, že v průběhu odvolacího řízení bylo insolvenční řízení dlužníka skončeno, a to usnesením ze dne 17.6.2014, pravomocným dne 15.7.2014, kterým soud prvního stupně zrušil konkurs na majetek dlužníka podle ustanovení § 308 odst. 1 písm. d) IZ, tedy z důvodu, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující. Výsledek odvolacího řízení proto již nemůže vést ke změně (zlepšení) postavení věřitele č. 9 (v ukončeném) insolvenčním řízení, i s přihlédnutím k tomu, že věřitel č. 9 přihlásil svou pohledávku do insolvenčního řízení jako pohledávku nezajištěnou. Z tohoto důvodu ani jeho případný úspěch v odvolacím řízení nemůže vést k závěru, že nebýt napadeného usnesení, byl by v insolvenčním řízení poměrně uspokojen. Vzhledem ke stavu majetkové podstaty, jak vyplývá z odůvodnění usnesení soudu prvního stupně ze dne 17.6.2014, by věřitel jako nezajištěný věřitel na úhradu své pohledávky neobdržel ničeho, ani kdyby se jej v pozici přihlášeného věřitele účastnil v době zrušení konkursu. Z tohoto důvodu se stalo odvolání věřitele bezpředmětné a je tak dán důvod pro jeho odmítnutí podle ustanovení § 218 o.s.ř. K tomu odvolací soud poukazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky č. j. KSUL 70 INS 1845/2008, 29 NSČR 5/2009-P38-22 ze dne 28.4.2011 (přístupné na webových stránkách Nejvyššího soudu).

Z výše uvedených důvodů odvolací soud odvolání věřitele č. 9 proti napadenému usnesení pro bezpředmětnost podle ustanovení § 218 o.s.ř. odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a věřiteli se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 18. srpna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu