2 VSOL 662/2012-A-8
KSBR 28 INS 17669/2012 2 VSOL 662/2012-A-8

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Sokolská 127, Silůvky, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. července 2012, č.j. KSBR 28 INS 17669/2012-A-3,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně řízení zastavil (výrok I.) s tím, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu jeho nákladů (výrok II.).

Na odůvodnění uvedl, že dlužník se návrhem ze dne 18.7.2012 domáhal zjištění svého úpadku a jeho řešení oddlužením. Ze spisu Krajského soudu v Brně sp. zn. 28 INS 8214/2012 soud zjistil, že dlužník se domáhal téhož již dřívějším návrhem, který byl soudu doručen 25.5.2012, toto řízení dosud nebylo pravomocně skončeno a vytváří překážku věci zahájené. Proto insolvenční soud postupoval podle § 104 odst. 1 věta první o.s.ř. a pro tento neodstranitelný nedostatek podmínky řízení zastavil a o náhradě jeho nákladů rozhodl podle § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Proti usnesení soudu prvního stupně podal dlužník odvolání, kterým se domáhal, podle jeho obsahu, změny napadeného usnesení tak, aby řízení nebylo zastaveno a soud dále v řízení pokračoval. V odvolání uvedl, že při vyplňování formulářového návrhu na povolení oddlužení v jeho bodě č. 07 omylem uvedl

(zaškrtl), že tímto podáním podává samostatný návrh, ačkoliv jím mínil doplnit již podaný insolvenční návrh, který je evidovaný pod sp. zn. KSBR 28 INS 8214/2012. Jedná se proto o chybu v psaní, kterou podle něj lze odstranit.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k následujícím závěrům.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 41 odst. 2 o.s.ř., každý úkon posuzuje soud podle jeho obsahu, i když je úkon nesprávně označen.

Z insolvenčního spisu, vedeného Krajským soudem v Brně pod sp. zn. 28 INS 8214/2012, vyplývá, že dne 4.4.2012 byl zveřejněn insolvenční návrh věřitele Europé Integrée, spol. s r.o., Kuřim a stejného dne byla zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení. Usnesením ze dne 5.4. 2012 č.j. 28 INS 8214/2012 -A-4 Krajský soud v Brně odmítl insolvenční návrh věřitele a dne 25.5.2012 k insolvenčnímu návrhu věřitele přistoupil dlužník Jiří Zelenka návrhem, datovaným dne 21.5.2012. Usnesení o odmítnutí návrhu věřitele Europé Integrée, spol. s r.o. potvrdil Vrchní soud v Olomouci svým usnesením ze dne 24. 5. 2012 č.j. KSBR 28 INS 8214/2012, 2 VSOL 370/2012-A-10, které nabylo právní moci dne 27.6.2012. Poté Krajský soud v Brně svým usnesením ze dne 3. 7. 2012, č.j. KSBR 28 INS 8214/2012-A-12 odmítl insolvenční návrh dlužníka ze dne 21.5.2012. Dne 20.7.2012 dlužník doručil soudu odvolání proti usnesení ze dne 3.7.2012, ve kterém mimo jiné uvedl, že svůj návrh na povolení oddlužení opravil. K tomuto odvolání připojil podání datované dne 18.7.2012 (formulářový návrh na povolení oddlužení obsahující ověřený podpis ze dne 19.7.2012), adresovaný ke sp. zn. KSBR 28 INS 8214/2012. Z bodu č. 06 a č. 07 podání plyne, že se jedná o insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, nikoli návrh na povolení oddlužení, podávaný po podání insolvenčního návrhu věřitele. V bodu č. 06 podání chybí jakákoli tvrzení o úpadku dlužníka. Na základě odvolání dlužníka soud prvního stupně usnesením ze dne 8.8.2012 č.j. KSBR 28 INS 8214/2012-A-14 změnil své předchozí usnesení tak, že insolvenční návrh dlužníka se neodmítá. Následně soud opětovně usnesením ze dne 6.11.2012, č.j. KSBR 28 INS 8214/2012 -A-16 odmítl insolvenční návrh dlužníka ze dne 21.5.2012 a dne 13.11.2012 bylo soudu doručeno odvolání dlužníka proti tomuto usnesení.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že podáním ze dne 18.7.2010, označeným jako návrh na povolení oddlužení, podepsaným dne 19.7.2012, který byl adresován insolvenčnímu soudu ke sp. zn. 28 INS 8214/2012 a byl mu doručen dne 20.7.2012, dlužník nemínil podat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Podle jeho obsahu, v souvislosti s obsahem spisu, je toto podání dlužníka reakcí na usnesení soudu ze dne 3. 7. 2012, č.j. KSBR 28 INS 8214/2012-A-12, kterým byl (poprvé) odmítnut jeho návrh ze dne 21.5.2012, a dlužník podáním ze dne 18.7.2012 mínil odstranit vady svého návrhu. Nejedná se proto o další samostatný návrh, kterým by bylo zahájeno další insolvenční řízení ve věci téhož dlužníka a proto nelze dovozovat překážku litispendence dle § 104 odst. 1 o.s.ř., pro kterou by bylo třeba zastavit řízení (které ani zahájeno nebylo).

Proto odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně, pro jehož vydání nebyl důvod, podle § 219a o.s.ř. zrušil bez dalšího a tímto postupem je odstranil. Podání dlužníka ze dne 18.7.2012 (formulářový návrh na povolení oddlužení obsahující ověřený podpis ze dne 19.7.2012) bude třeba založit do příslušného spisu sp. zn. KSBR 28 INS 8214/2012 a po té, po posouzení náležitostí odvolání dlužníka do usnesení ze dne 6.11.2012, č.j. KSBR 28 INS 8214/2012-A-16 a posouzení, zda podání dlužníka ze dne 18.7.2012 má či nemá význam pro závěr o náležitostech návrhu dlužníka ze dne 21.5.2012, bude soud pokračovat v řízení sp. zn. sp. zn. KSBR 28 INS 8214/2012.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 19. listopadu 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu