2 VSOL 661/2015-B-53
KSBR 24 INS 17456/2014 2 VSOL 661/2015-B-53

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Waltrové a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci dlužníka Vladimíra Kováče, narozeného 20. prosince 1975, bytem Benešov u Boskovic, Benešov 283, PSČ 679 53, o zpětvzetí insolvenčního návrhu, rozhodl o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 24 INS 17456/2014-B-11 ze dne 7. 4. 2015, ve znění usnesení č. j. KSBR 24 INS 17456/2014-B-16 ze dne 5. 5. 2015

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) rozhodl o zpětvzetí insolvenčního návrhu dlužníka, doručeném insolvenčnímu soudu dne 26. 3. 2015 tak, že zpětvzetí není účinné.

V důvodech rozhodnutí insolvenční soud uvedl, že usnesením č. j. KSBR 24 INS 17456/2015-A-17 ze dne 7. 11. 2014 rozhodl o insolvenčním návrhu dlužníka Vladimíra Kováče tak, že byl zjištěn jeho úpadek, návrh dlužníka na povolení oddlužení byl odmítnut a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs, s tím, že výrok o úpadku nabyl právní moci dne 7. 11. 2014. Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 26. 3. 2015 vzal dlužník podaný insolvenční návrh zpět. Insolvenční soud s odkazem na ustanovení § 129 odst. 1 a § 130 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb./2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), dospěl k závěru, že ke zpětvzetí insolvenčního návrhu došlo až po vydání rozhodnutí o úpadku a proto o něm rozhodl tak, že zpětvzetí není účinné.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Uvedl, že má investora, který jeho dluhy zaplatí, o čemž informoval insolvenčního správce.

S přihlédnutím k datu zahájení insolvenčního řízení je v projednávané věci třeba aplikovat insolvenční zákon ve znění novely provedené zákonem č. 294/2013 Sb., účinné od 1. 1. 2014. Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se přiměřeně použije občanský soudní řád ve znění novely provedené zákonem č. 293/2013 Sb., nabývající účinnosti dne 1. 1. 2014.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o. s. ř.), aniž nařizoval ve věci jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 129 odst. 1 IZ insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Z ustanovení § 130 odst. 1 IZ vyplývá, že je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí.

Dle § 130 odst. 3 IZ byl-li insolvenční návrh vzat zpět až po vydání rozhodnutí o úpadku nebo poté, co jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu již nabylo právní moci, insolvenční soud rozhodne, že zpětvzetí insolvenčního návrhu není účinné.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční soud rozhodl o insolvenčním návrhu dlužníka a jeho manželky Iny Kováčové spojeném se společným návrhem manželů na povolení oddlužení usnesením ze dne 7. 11. 2014, č. j. KSBR 24 INS 17456/2015-A-17, tak že zjistil úpadek dlužníka (výrok I.), návrh na povolení oddlužení odmítl (výrok II.) a na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok III.). Předmětné usnesení, které nabylo právní moci, bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 7. 11. 2014 v 11.05 hodin a tímto okamžikem se stalo dle § 89 odst. 1 IZ účinným. Dne 26. 3. 2015 bylo insolvenčnímu soudu doručeno podání dlužníka, kterým bere insolvenční návrh zpět (č. d. B-10).

Na základě výše uvedených zjištění je tedy zřejmé, že dlužník vzal podaný insolvenční návrh zpět až poté, kdy na základě tohoto návrhu insolvenční soud již vydal usnesení o úpadku dlužníka. Jeho zpětvzetí je proto dle § 130 odst. 3 IZ neúčinné.

Z uvedeného důvodu odvolací soud napadené rozhodnutí insolvenčního soudu podle ustanovení § 219 o. s. ř. jako věcně správné potvrdil.

Pro doplnění odvolací soud uvádí, že pokud by tvrzený investor dlužníka uhradil pohledávky všech jeho věřitelů, pak dlužníkovi nic nebrání v tom, aby se za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 308 odst. 2 IZ obrátil na insolvenční soud s návrhem na zrušení konkursu.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 24. září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu