2 VSOL 66/2018-A-25
č. j. KSBR 31 INS 7066/2017 2 VSOL 66/2018-A-25

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců Mgr. Martina Hejdy a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci

dlužníka: David anonymizovano , anonymizovano identifikační číslo 87177978 bytem Družstevní 384, 798 05 Brodek u Prostějova

o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 10. 2017, č. j. KSBR 31 INS 7066/2017-A-18

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 10. 2017, č. j. KSBR 31 INS 7066/2017-A-18 se mění tak, že se odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 9. 2017, č. j. KSBR 31 INS 7066/2017-A-16 neodmítá.

Odůvodnění:

1. V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) odmítl odvolání dlužníka proti usnesení insolvenčního soudu ze dne 27. 9. 2017, č. j. KSBR 31 INS 7066/2017-A-16.

2. V odůvodnění svého rozhodnutí insolvenční soud uvedl, že usnesení ze dne 27. 9. 2017 (č. d. A-16), kterým insolvenční řízení dlužníka pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení zastavil, bylo dlužníkovi doručeno dne 3. 10. 2017. Lhůta k podání odvolání tak počala běžet dne 4. 10. 2017 a uplynula dne 18. 10. 2017. Dlužník své odvolání proti tomuto usnesení (č. d. A-16) podal u provozovatele poštovních služeb až dne 19. 10. 2017 a tedy po uplynutí zákonné lhůty k podání odvolání. Z tohoto důvodu insolvenční soud odvolání dlužníka jako opožděné odmítl.

3. Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Namítal, že mu poštovní zásilka obsahují napadené rozhodnutí bylo vhozena do schránky až dne 5. 10. 2017 a nikoli dne 3. 10. 2017. Na obálce pak není uveden údaj o vhození do schránky. Odvolání proti usnesení o zastavení insolvenčního řízení tak bylo dne 19. 10. 2017 podáno v zákonné stanovené lhůtě. Navrhl, aby odvolací soud napadené rozhodnutí insolvenčního soudu zrušil a podaným odvoláním se dále zabýval. isir.justi ce.cz -2-KSBR 31 INS 7066/2017

4. Podle § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

5. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5, 6 o. s. ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka je důvodné.

6. Z obsahu insolvenčního spisu zjistil odvolací soud tento skutkový stav: -písemnost, tj. usnesení insolvenčního soudu ze dne 27. 9. 2017 (č. d. A-16) bylo dlužníkovi doručováno na adresu Družstevní 384, 798 05 Brodek u Prostějova, a to prostřednictvím doručujícího orgánu, České pošty, s. p. jako provozovatele poštovních služeb (č. d. A-16), -usnesení bylo doručováno v obálce typ III. (č. d. A-16), -z údajů na doručence (č. d. A-16) vyplývá, že dlužník jako adresát nebyl doručujícím orgánem (doručovatelkou Blankou Doležalovou) na shora uvedené adrese zastižen a písemnost byla dne 3. 10. 2017 v 8,30 hodin vložena do domovní schránky, -doručenka obsahuje také jméno, příjmení a podpis doručovatelky a razítko doručujícího orgánu (č. d. A-16), -na obálce, ve které byla písemnost doručována (č. d. A-19) doručující orgán nevyplnil rubriku Zásilka (písemnost) byla vložena do schránky a tím doručena dne a toto rovněž neobsahuje sni datum, jméno, příjmení a podpis doručovatele a razítko doručujícího orgánu, -odvolání dlužníka proti usnesení ze dne 27. 9. 2017 bylo insolvenčnímu soudu doručeno poštou dne 20. 10. 2019, když dle připojené obálky (č. d. A-17) bylo doručujícímu orgánu předáno dne 19. 10. 2017.

7. Podle § 204 odst. 1 věta první o. s. ř. se odvolání podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

8. Podle § 208 odst. 1 o. s. ř. opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

9. Podle § 45 odst. 1 o. s. ř. doručuje soud při písemnost jednání nebo jiném soudním úkonu.

10. Podle § 45 odst. 2 o. s. ř. nedošlo-li k doručení písemnosti podle odstavce 1, doručí ji soud prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Není-li možné doručit písemnost prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, soud ji doručí na žádost adresáta na jinou adresu nebo na elektronickou adresu.

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -3-KSBR 31 INS 7066/2017

11. Podle § 45 odst. 3 o. s. ř. není-li možné doručit písemnost podle odstavce 2, předseda senátu nařídí doručit ji prostřednictvím a) doručujícího orgánu, nebo b) účastníka řízení či jeho zástupce.

12. Podle § 48odst. 1 o. s. ř. doručujícími orgány jsou a) soudní doručovatelé, b) orgány Justiční stráže, c) soudní exekutoři, d) provozovatelé poštovních služeb.

13. Podle § 50 odst. 1 o. s. ř. nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky; písemnost se považuje za doručenou vhozením do schránky, datum vhození vyznačí doručující orgán na doručence a na písemnosti.

14. Podle § 50f odst. 3 o. s. ř. doručuje-li soud písemnost při úkonu, o němž se nepořizuje protokol, nebo prostřednictvím doručujícího orgánu, vyznačí se doručení písemnosti na doručence. Doručenka je veřejnou listinou. Není-li prokázán opak, považují se údaje uvedené na doručence za pravdivé.

15. Odvolací soud má za to, že v přezkoumávané věci, kdy byla dle prohlášení doručujícího orgánu obsaženému na řádně vyplněné doručence (§ 50g odst. 1, 5 o. s. ř.) vhozena do domovní schránky dlužníka dne 3. 10. 2017, nelze toto datum považovat den, kdy byla písemnost dlužníkovi řádně doručena, a to z důvodu dlužníkem prokázané absence vyznačení data vhození schránky na samotné písemnosti (obálce) doručujícím orgánem.

16. Vada vzniklá pochybením doručujícího orgánu nepřípustným způsobem zasáhla do procesních práv dlužníka, neboť z doručené písemnosti nebyl objektivně schopen určit, kdy tato byla doručena a kdy mu tak počala běžet zákonná lhůta pro podání odvolání.

17. Závěr insolvenčního soudu o opožděnosti odvolání dlužníka proti rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení podaného dne 19. 10. 2017 postavený na tom, že napadené rozhodnutí bylo dlužníkovi doručeno dne 3. 10. 2017, lhůta k podání odvolání mu dle § 57 odst. 1 o. s. ř. počala běžet dne 4. 10. 2017 a marně uplynula dne 18. 10. 2017, proto neobstojí.

18. Odmítl-li insolvenční soud odvolání dlužníka podle ustanovení § 208 odst. 1 o. s. ř. jako opožděné, ačkoli pro takový závěr nebyly dány důvody, odňal mu tím možnost jednat před odvolacím soudem a zabránil mu v realizaci procesního práva domáhat se ochrany práva soudu vyššího stupně.

19. Ze shora uvedených důvodů odvolací soud změnil napadené rozhodnutí insolvenčního soudu (když není dán důvod pro jeho potvrzení dle § 219 o. s. ř., ani pro zrušení dle § 219a o. s. ř.) tak, že se odvolání dlužníka neodmítá.

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -4-KSBR 31 INS 7066/2017

20. V dalším průběhu řízení insolvenční soud předloží věc odvolacímu soudu k rozhodnutí o odvolání dlužníka proti usnesení insolvenčního soudu ze dne 27. 9. 2017, č. j. KSBR 31 INS 7066/2017-A-16.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 27. února 2018

JUDr. Vojtěch Brhel v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá