2 VSOL 66/2012-P59-9
KSBR 45 INS 15115/2011 2 VSOL 66/2012-P59-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužníka ZEMĚDĚLSKÁ OBCHODNÍ s.r.o., IČ: 63 49 77 51, se sídlem 675 55 Hrotovice, Slavětice 55, o přihlášce pohledávky č. 59 věřitele č. 57 SUIGAL CZ s.r.o., IČ: 26 21 90 93, se sídlem 602 00 Brno, Veveří, Lidická 1005/23b, rozhodl o odvolání věřitele ze dne 10.1.2012, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4.1.2012, č.j. KSBR 45 INS 15115/2011-P59-3,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se mění tak, že přihláška pohledávky č. 59 věřitele č. 57 SUIGAL CZ s.r.o. ve výši 179.087,-Kč se n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně (dále též jen insolvenční soud , či soud ) odmítl přihlášku pohledávky č. 59 věřitele č. 57 SUIGAL CZ s.r.o. (výrok I.) s tím, že právní mocí tohoto usnesení se jeho účast v insolvenčním řízení v rozsahu uplatňované přihlášky č. 59 končí (výrok II.).

Na odůvodnění uvedl, že dne 25.8.2011 v 8,22 hod. byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku vyhláška, kterou bylo zahájeno insolvenční řízení o insolvenčním návrhu dlužníka, jehož úpadek byl zjištěn usnesením č.j. KSBR 45 INS 15115/2011-A-17 ze dne 12.10.2011. Ve výroku VI. usnesení byli věřitelé dlužníka vyzváni k přihlášení svých pohledávek. Přihláška pohledávky č. 59 věřitele č. 57 byla doručena dne 11.11.2011 a dne 29.12.2011 insolvenční správce soud požádal, aby rozhodl, že se k této přihlášce nepřihlíží, neboť i přes jeho výzvu věřitel přihlášku pohledávky v určené lhůtě neopravil. Z výzvy a dokladu o jejím doručení vyplývá, že ta byla doručena věřiteli dne 24.11.2011 a správce v ní věřitele vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení doplnil přihlášku o právní důvod vzniku pohledávky, pokračování-2-vyplnil body č. 47 až 51 formuláře a doložil výpis z obchodního rejstříku. Věřitel byl poučen, že pokud podle pokynů přihlášku nedoplní, správce ji předloží insolvenční soudu k rozhodnutí, že se k ní nepřihlíží. Protože věřitel přihlášku ve stanovené lhůtě nedoplnil, soud ji odmítl a uvědomil věřitele o tom, že právní mocí rozhodnutí o odmítnutí přihlášky se jeho účast v insolvenčním řízení končí (§ 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon v platném znění, dále též jen IZ ).

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání. Namítal, že výzvu správce k doplnění přihlášky neobdržel a nepřevzal, protože zásilku obsahující výzvu nepřevzala oprávněná osoba. Tvrdil, že v jeho dokladech se výzva nenachází. K odvolání připojil opravenou přihlášku pohledávky a výpis z obchodního rejstříku a žádal změnu napadeného usnesení tak, že jeho přihláška pohledávky se neodmítá.

Podle § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle ust. § 188 odst. 2 IZ nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Podle ust. § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V přezkoumávané věci z obsahu přihlášky pohledávek č. 59 vyplývá, že ta byla podána na příslušném formuláři, v němž věřitel uplatnil jen jednu pohledávku ve výši 179.087,-Kč. V bodě 6 přihlášky jako důvod vzniku pohledávky věřitel uvedl obchodní vztah-odebrané zboží , v bodě 7 formuláře věřitel označil dvě vystavené faktury (číslem, datem vystavení a výší fakturovaných částek, jejichž součet činí pokračování-3-přihlášenou pohledávku) a v bodě 11 uvedl, že podal žalobu o zaplacení částky, odpovídající přihlášené pohledávce 179.087,-Kč, která je vedena u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 41 Cm 166/2010. Další části formuláře přihlášek vyplněny nejsou, s výjimkou data, jména jednající osoby a podpisu-viz body 53, 54 formuláře, z nichž vyplývá, že přihlášku pohledávek za věřitele podepsala Lenka Oudová, která je dle výpisu z obchodního rejstříku jeho jednatelkou. K přihlášce pohledávek věřitel připojil kopii žaloby, podané dne 20.12.2010 u Krajského soudu v Brně, podle jejíhož obsahu se domáhal po dlužníkovi zaplacení částky 179.087,-Kč za dodanou vojtěšku podle dodavatelské smlouvy ze dne 19.5.2010, která byla vyúčtována dvěma fakturami (shodnými jako v přihlášce).

Dne 29.12.2011 bylo soudu doručeno podání insolvenční správkyně dlužníka Mgr. Ilony Chládkové, kterým žádala, aby soud rozhodl podle § 185 IZ, neboť věřitel, ačkoliv vyzván, ve správcem stanovené lhůtě přihlášku pohledávek neopravil. K podání správkyně připojila výzvu ze dne 22.11.2011 adresovanou věřiteli, podle níž má přihlášku pohledávek doplnit tak, aby v ní uvedl právní důvod vzniku pohledávky, vyplnil položky 47 až 51 formuláře a doložil výpis z OR, to vše ve lhůtě 15 dnů od obdržení výzvy. Podle fotokopie dodejky, připojené k podání, byla zásilka odesílatele Mgr. Ing. Ilony Chládkové, označená jako KSBR 45 INS 15115/2011 , převzata na poště Morkůvky u Brna dne 24.11.2011 pověřenou osobou označenou jako Ouda s tím, že razítko pověřená osoba nepoužívá.

Podle § 174 odst. 2 IZ, přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá.

Podle § 176 IZ, za správnost údajů uvedených v přihlášce jeho pohledávky odpovídá věřitel. Přihlášku pohledávky lze podat pouze na formuláři; náležitosti formuláře stanoví prováděcí právní předpis. Podobu formuláře zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup; tato služba nesmí být zpoplatněna.

Odvolací soud, na rozdíl od insolvenčního soudu, neposoudil předmětnou přihlášku pohledávky jako vadnou. Z obsahu formuláře (body 6, 7) vyplývá, že pohledávka ve výši 179.087,-Kč vznikla za zboží odebrané dlužníkem, které bylo fakturováno dvěma fakturami. V bodě 11 formuláře dlužník učinil odkaz na nalézací řízení, ve kterém se domáhal zaplacení této částky po dlužníkovi, a z připojené žaloby vyplývá, že věřitel dodal dlužníkovi vojtěšku podle dodavatelská smlouvy ze dne 19.5.2010. Vzhledem k tomu lze z přihlášky pohledávky (a též k ní připojené žaloby) nepochybně dovodit, že právním důvodem vzniku pohledávky je dodání zboží (vojtěšky) podle smlouvy, které věřitel dlužníku vyúčtoval. V této souvislosti odvolací soud uvádí, že tvrzení o důvodu vzniku pohledávky lze založit i na žalobě, z níž vyplývá uplatněné právo, která je jako příloha připojena k přihlášce (viz mutatis mutandis názor, formulovaný v usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2.12.2009, pokračování-4-sp. zn. KSPL 54 INS 3007/2009, 1 VSPH 701/2009-P10). Skutečnost, že věřitel částku, vyúčtovanou dvěma fakturami uvedl v přihlášce souhrnně jako pohledávku jedinou, nezpůsobuje vadu přihlášky, pro kterou by ji nebylo možno přezkoumat, stejně jako to, že věřitel nevyplnil body 47 až 51 formuláře, když z přihlášky vyplývá, že přihlásil pouze jedinou pohledávku.

Přihláška pohledávek č. 59 věřitele č. 57 SUIGAL CZ s.r.o. obsahuje jak důvod vzniku, kterým je dodávka zboží (vojtěšky), tak i výši přihlašované pohledávky (179.087,-Kč) a vytýkanými vadami tato přihláška netrpí. Výpis z obchodního rejstříku věřitele není náležitostí přihlášky (§ 174 IZ) a jeho nedoložení není skutečností, na základě které se marným uplynutím lhůty, stanovené insolvenční správkyní k doplnění přihlášky, k této přihlášce pohledávek nepřihlíží (§ 185 IZ).

Vzhledem k názoru odvolacího soudu, že přihláška pohledávky nebyla vadným úkonem, je nadbytečné zkoumat náležitosti výzvy insolvenčního správce k doplnění přihlášky a okolnosti jejího doručení věřiteli, protože i pokud by výzva, obsahující zákonné náležitosti, byla věřiteli řádně doručena, nemělo by to pro závěr odvolacího soudu žádný význam (§ 6 o.s.ř.).

Odvolací soud proto uzavírá, že předmětná přihláška pohledávek měla být do seznamu přihlášek pohledávek zařazena a u přezkumného jednání přezkoumána, neboť důvod k postupu dle ust. § 188 odst. 2, a následně dle § 185 IZ v daném případě nebyl dán. Proto odvolací soud změnil napadené usnesení tak, že se předmětná přihláška pohledávky se neodmítá (§ 220 odst. 1 o.s.ř.).

Změna sídla věřitele, k níž podle výpisu z obchodního rejstříku došlo, se projevila v označení věřitele v záhlaví tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 22. března 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu