2 VSOL 658/2016-B-33
KSBR 27 INS 10128/2015 2 VSOL 658/2016-B-33

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň JUDr. Pavly Tomalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Jiří anonymizovano , anonymizovano , IČ: 64411311, Zálešná I 3399, 760 01 Zlín, o schválení způsobu oddlužení, o odvolání věřitele č. 4 JANISO s.r.o., IČ: 46967087, se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30.3.2016, č.j. KSBR 27 INS 10128/2015-B-28

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí krajský soud rozhodl o tom, že k námitce věřitele č.4 JANISO s.r.o. proti schválení oddlužení se nepřihlíží (výrok I.), k námitce věřitele Bc. Lenky Červenákové, nyní Staškové, proti schválení oddlužení se nepřihlíží (výrok II.). Dále schválil oddlužení dlužníka Jiřího anonymizovano plněním splátkového kalendáře (výrok III.) a uložil dlužníkovi, aby po dobu 5 let platil nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce vždy k 25. dni v měsíci (počínaje 25.4.2016) částku stanovenou podle ustanovení § 398 insolvenčního zákona z příjmů, které získá po schválení oddlužení, a to po odečtení stálých plateb spočívajících v záloze na odměnu a hotové výdaje ve výši 900 Kč + DPH v zákonné výši měsíčně určených insolvenčnímu správci, v poměru, které jsou v usnesení uvedeny (výrok IV.), uložil plátci mzdy, aby prováděl ze mzdy (příjmu) dlužníka srážky a zasílal je insolvenčnímu správci (výrok V.), uložil dlužníkovi, aby po dobu trvání účinků oddlužení plněním splátkového kalendáře platil insolvenčnímu správci zálohu na odměnu (výrok VI.), uložil insolvenčnímu správci povinnost výplaty nezajištěným věřitelům a určil povinnost insolvenčnímu správci k podávání zpráv isir.justi ce.cz

(výrok VII.), uložil věřitelům uvedeným ve výroku II. usnesení povinnost sdělit insolvenčnímu správci číslo účtu, na které má zasílat částky na ně připadající (výrok VII.), zrušil omezení dispozičních oprávnění dlužníka, ke kterým došlo před vydáním usnesení o schválení oddlužení v dosavadním průběhu insolvenčního řízení ze zákona nebo rozhodnutím insolvenčního soudu (výrok VIII.), rozhodl o dispozičních oprávněních dlužníka k příjmům a k majetku (výrok IX.), určil povinnosti dlužníka po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (výrok X.) a určil, že usnesení je účinné okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok XI.).

Na odůvodnění krajský soud uvedl, že se před vydáním tohoto usnesení zabýval tím, zda jsou zde skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, a to jednak k námitkám, které uplatnili věřitelé Bc. Lenka Červenáková Stašková a věřitel č. 4 JANISO s.r.o. (odvolatel) a jednak z úřední povinnosti. Označení věřitelé namítali nepoctivý záměr dlužníka, neboť dle nich dlužník neuvedl v insolvenčním návrhu veškerý majetek, a to automobil, výpočetní techniku, profesionální fotoaparát a příjmy z pronájmu bytů, dále namítali, že dlužník podnikal jako jednatel a společník společnosti Euroklinika s.r.o., toho času v konkursu, a jako fyzická osoba zajistil svým majetkem dluhy z podnikání této společnosti. Dále namítali, že dlužník nesplní podmínku úhrady 30 % pohledávek nezajištěným věřitelům a že má dluhy z podnikání. Pokud jde o námitky Bc. Lenky Červenákové Staškové, která je uplatnila písemně dne 1.11.2015, krajský soud uzavřel, že k těmto námitkám nebude přihlížet, neboť Bc. Lenka Červenáková Stašková není účastnicí řízení (výrok II.). Pokud jde o námitky věřitele č. 4 JANISO s.r.o., uzavřel, že věřitel JANISO s.r.o, který uplatnil námitky na schůzi věřitelů dne 10.11.2015, se výslovně na této schůzi věřitelů vzdal hlasování a nehlasoval o způsobu schváleného oddlužení, a proto nemůže dle § 403 odst. 2 IZ takové námitky vznášet (výrok I.). Přesto, že krajský soud rozhodl, že k námitkám těchto věřitelů proti schválení oddlužení se nepřihlíží, zabýval se těmito námitkami z úřední povinnosti. Uzavřel, že je sice skutečností, že dlužník nepodal soudu úplný a správný insolvenční návrh, neboť v něm neuvedl všechny své věřitele (2 věřitele opomněl), neuvedl, že má závazky z podnikání (Grenkeleasing a VZP), neuvedl správnou výši příjmů v letech předcházejících zahájení insolvenčního řízení (neuvedl příjmy z pronájmů dvou bytů a příjem z prodeje fototechniky), nehodnotil toto jednání dlužníka jako nepoctivý záměr, neboť z tohoto jednání nevyplývá úmysl dlužníka někoho poškodit. Pokud jde o věřitele pohledávek z podnikání, kteří byli dlužníkem v insolvenčním návrhu opomenuti, mohli se tito věřitelé domáhat a navrhovat neschválení oddlužení písemným podáním soudu nebo ústně na schůzi věřitelů, což se nestalo. Z tohoto důvodu soud zjistil, že jsou splněny všechny podmínky pro schválení oddlužení, včetně skutečnosti, že dlužník je schopen uhradit nezajištěným věřitelům minimálně 30% jejich pohledávek. V jednání dlužníka nespatřoval nepoctivý záměr a schválil oddlužení formou splátkového kalendáře a vydal výroky s tím související.

Proti schválení oddlužení splátkovým kalendářem podal odvolání věřitel č. 4 JANISO s.r.o. Navrhl, aby odvolací soud schválené oddlužení formou splátkového kalendáře zrušil. Uvedl, že na první schůzi věřitelů hlasoval proti oddlužení jako celku, a poté již nebyl důvod hlasovat o způsobu oddlužení. Jako jeden z důvodů uvedl, že svoji pohledávku, kterou přihlásil do insolvenčního řízení, nabyl od původního věřitele Slavinského, tato pohledávka pochází z podnikatelské činnosti, a jelikož věřitel JANISO s.r.o. nebude uspokojen ve 100 %, nesouhlasí se způsobem řešení úpadku oddlužením. Dále tento věřitel uvedl, že upozorňoval na nepoctivý záměr dlužníka a na neúplné a nepravdivé údaje v návrhu na povolení oddlužení, které v odvolání tento věřitel nespecifikoval. Dále namítal, že pro oddlužení splátkovým kalendářem hlasovala věřitelka Ing. Bc. Jarmila Muharová, která je osobou úzce spřízněnou s rodinou anonymizovano , a pohledávku, kterou do insolvenčního řízení přihlásila, má odvolatel za fiktivní a vykonstruovanou, neboť dlužník ji v insolvenčním návrhu neuvedl. Dále namítal, že v insolvenčním řízení obou manželů (pozn. ohledně manželky dlužníka je vedeno samostatné insolvenční řízení u Krajského soudu v Brně, a to pod sp. zn. KSBR 27 INS 3668/2015) vyšlo najevo, že za dobu podnikání měli a mají dostatek finančních prostředků, aby mohli uspokojit 100 % zajištěných i nezajištěných věřitelů, aniž by využili institutu oddlužení. Z tohoto vyvozoval odvolatel nepoctivý záměr. Navrhl, aby odvolací soud schválené oddlužení zrušil.

Odvolací soud se předně zabýval otázkou, zda odvolatelé jsou k podání odvolání subjektivně legitimováni, neboť pouze v důsledku odvolání podaného včas osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumává odvolací soud napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo. Dospěl přitom k závěru, že v daném případě tomu tak není.

Z obsahu spisu se podává, že krajský soud se před vydáním odvoláním napadeného usnesení zabýval tím, zda jsou zde skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, a to jednak k námitkám, které uplatnili věřitelé Bc. Lenka Červenáková Stašková a věřitel č. 4 JANISO s.r.o. (odvolatel) a jednak z úřední povinnosti. Z protokolu o přezkumném jednání a schůzi věřitelů konaném před Krajským soudem v Brně dne 10.11.2015 se podává, že v bodě 5 je zachyceno hlasování věřitelů o přijetí způsobu oddlužení. Z tohoto protokolu se také podává, že na schůzi věřitelů byli přítomni věřitelé JANISO s.r.o. (odvolatel) a Ing. Bc. Jarmila Muharová Je v něm dále konstatováno, že věřitelka s hlasovacím právem Ing. Bc. Jarmila Muharová hlasovala pro schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Věřitel JANISO s.r.o. sdělil soudu, že je proti schválení oddlužení, a současně vznesl námitku ve smyslu § 403 insolvenčního zákona o nepoctivém záměru dlužníka v oddlužení. Po vznesení této námitky krajský soud poučil tohoto věřitele o tom, že je nezbytné, aby věřitel nejprve hlasoval o přijetí způsobu oddlužení dle § 402 insolvenčního zákona, aby mohl vznést námitky dle § 403 insolvenčního zákona. K tomu věřitel JANISO s.r.o. sdělil, že nesouhlasí s jakýmkoliv způsobem oddlužení, ať již splátkovým kalendářem, nebo zpeněžením majetkové podstaty, a hlasování o způsobu oddlužení se výslovně zdržel.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 403 odst. 2 IZ, věřitelé, kteří hlasovali o přijetí způsobu oddlužení, mohou namítat, že zde jsou skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Tyto námitky mohou uplatnit nejpozději do skončení schůze věřitelů, která rozhodovala o způsobu oddlužení, a v případě uvedeném v § 399 odst. 3 do 10 dnů po zveřejnění výsledků hlasování v insolvenčním rejstříku. K později vzneseným námitkám a k námitkám uplatněným věřiteli, kteří nehlasovali o přijetí způsobu oddlužení, se nepřihlíží. Platí, že věřitelé, kteří včas neuplatnili námitky podle věty první, souhlasí s oddlužením bez zřetele k tomu, zda dlužník má dluhy z podnikání.

Podle ustanovení § 406 odst. 4 IZ, rozhodnutí o schválení oddlužení doručí insolvenční soud zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti tomuto rozhodnutí může podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 insolvenční soud nevyhověl. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval.

Podle ustanovení § 218, písm. b) o.s.ř., odvolací soud odmítne odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn.

Z ustanovení § 406 odst. 4 IZ zcela nepochybně vyplývá, že věřitel může podat odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení ve dvou případech. Jednak v situaci, kdy hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, a jednak tehdy, když insolvenční soud nevyhověl jeho námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 IZ.

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.12.2015 sen. zn. 29 ICdo 6/2014, které je k dispozici na internetových stránkách Nejvyššího soudu, insolvenční věřitel, který nehlasoval na schůzi věřitelů o způsobu oddlužení, není oprávněn podat odvolání proti usnesení o schválení oddlužení. Věřitelem, který nehlasoval o způsobu oddlužení, se rozumí jak věřitel, který nehlasoval ( zdržel se hlasování ) tím, že zůstal zcela nečinný (nevyužil možnosti hlasovat mimo schůzi věřitelů a na schůzi věřitelů se nedostavil), tak věřitel, který svou aktivitu navenek projevil jen tím, že se sice dostavil na schůzi věřitelů, ale přesto nehlasoval o způsobu oddlužení (výslovně prohlásil, že se hlasování zdržuje). Insolvenční zákon ani ve spojení s § 5 o.s.ř. nepředjímá potřebu poučit věřitele na schůzi věřitelů (nebo při jejím svolání) o tom, že nebudou-li hlasovat o způsobu oddlužení, vyloučí se tím z možnosti podat odvolání proti usnesení o schválení oddlužení.

V přezkoumávané věci odvolatel nehlasoval o způsobu oddlužení vůbec. Na schůzi věřitelů konané dne 10.11.2015 se totiž odvolatel výslovně zdržel hlasování o způsobu oddlužení. Tato skutečnost vyplývá z protokolu o přezkumném jednání a schůzi věřitelů ze dne 10.11.2015. Odvolatel není ani věřitelem, jehož námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 IZ insolvenční soud nevyhověl. V této souvislosti je třeba uvést, že aktivně legitimován ke vznesení námitek je jen ten z nezajištěných věřitelů, který se aktivně zúčastnil hlasování o způsobu řešení povoleného oddlužení dlužníka. Nezajištění věřitelé, kteří se zdrželi hlasování, námitky uplatňovat nemohou. Není přitom rozhodující, jak konkrétně nezajištěný věřitel hlasoval, tedy zda pro některý ze způsobů řešení povoleného oddlužení, nebo proti němu. Proto je správný závěr soudu prvního stupně, že s ohledem na skutečnost, že odvolatel se výslovně zdržel hlasování o způsobu oddlužení, není tento věřitelé aktivně legitimován k podání námitek a k jeho námitce se nepřihlíží (§ 403 odst. 2 IZ).

Odvolateli proto nesvědčí právo podat proti schválení oddlužení splátkovým kalendářem odvolání, jelikož dle § 406 odst. 4 insolvenčního zákona není ani věřitelem, který hlasoval proti schválenému způsobu oddlužení (neboť se věřitel hlasování výslovně zdržel), ani věřitelem, jehož včas podaným námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 insolvenčního zákona soud prvního stupně nevyhověl (neboť k námitkám, které uplatnil věřitel, který nehlasoval, se nepřihlíží a pohlíží se na ně tak, jako by nebyly vzneseny, tj. věřitel je neuplatnil).

Z tohoto důvodů dospěl odvolací soud k závěru, že odvolateli nesvědčí subjektivní právo podat odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení dlužníka a proto jeho odvolání podle § 218 písm. b) o.s.ř. odmítl, aniž by posuzoval věcnou správnost rozhodnutí soudu prvního stupně.

Má-li odvolatel za to, že podáním insolvenčního návrhu sledoval dlužník nepoctivý záměr, může dle § 418 odst. 3 insolvenčního zákona podat u soudu prvního stupně řádně odůvodněný návrh na zrušení schváleného oddlužení. K existenci nepoctivého záměru dlužníka totiž soud přihlíží kdykoliv v průběhu řízení

(viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30.4.2013, sen. zn. 29 NSČR 45/2010 publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod pořadovým číslem 86/2013).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a odvolateli se doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 27. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová v.r. Bc. Markéta Alková předsedkyně senátu