2 VSOL 657/2012-A-11
KSBR 32 INS 15557/2012 2 VSOL 657/2012-A-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužníka Milana anonymizovano , anonymizovano , bytem Novosady 1328, 769 01 Holešov, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka ze dne 3.7.2012 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28.6.2012, č.j. KSBR 32 INS 15557/2012-A-6,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně (dále též jen insolvenční soud či soud ) odmítl insolvenční návrh dlužníka, doručený dne 26.6.2012, kterým se dlužník domáhal zjištění svého úpadku a jeho řešení oddlužením plněním splátkového kalendáře.

Na odůvodnění, s odkazem na ustanovení § 128 odst. 1 zákona č. 186/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále též jen IZ ), uvedl, že dlužníkův insolvenční návrh neobsahuje podstatné náležitosti, protože v něm nejsou úplně popsány rozhodující skutečnosti osvědčující jeho úpadek (ust. § 3 odst. 1, 2 IZ). Dlužník v insolvenčním návrhu uvedl, že má 5 peněžitých závazků vůči pěti věřitelům, jejichž označení v návrhu dostatečně neindividualizoval, což však učinil v listině pevně spojené s insolvenčním návrhem . V návrhu však pouze obecně konstatoval, že pohledávky jeho věřitelů jsou po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto není schopen plnit po dobu delší 3 měsíců. Z těchto jen obecných tvrzení, bez uvedení konkrétních údajů o jednotlivých závazcích dlužníka, nelze jednoznačně uzavřít, že dlužník své závazky alespoň vůči dvěma svým věřitelům neplní po dobu déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti, a že tyto závazky není schopen plnit. Objektivní neschopnost splácet své nezajištěné závazky dlužník zdůvodnil výší svého měsíčního příjmu a výší předepsaných splátek, které jsou si rozsahem rovny. Z tohoto však nelze dovodit, že dlužník své závazky neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti. Dlužník ani netvrdil, že by z objektivního důvodu zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků. Předložený seznam závazků, stejně jako ostatní seznamy, dlužník neopatřil jím podepsaným prohlášením, že jde o seznam správný a úplný, proto ani kdyby seznam závazků obsahoval dostatečné vylíčení rozhodných skutečností, soud by k němu nemohl přihlédnout, přitom ani v seznamu závazků se dlužník ke splatnosti nevyjadřoval. Nedostatečný popis skutečností osvědčujících úpadek dlužníka neumožňuje insolvenčnímu soudu činit závěry o jeho reálné situaci a kvalifikovaně rozhodnout. Proto nelze pro tyto vady návrhu dále v řízení pokračovat.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Namítal, že návrh zpracoval v souladu s insolvenčním zákonem a s pomocí návodu, zveřejněného na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR, a sepsal jej nad samotný návod na stránkách Justice . Podle něj návrh obsahuje veškeré rozhodující skutečnosti a názor soudu, že se jedná o neúplný návrh, není správný. Podle obsahu odvolání se dlužník domáhal změny napadeného usnesení tak, aby jeho návrh odmítnut nebyl.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že napadené usnesení je třeba potvrdit.

Podle ust. § 103 odst. 1 IZ, musí insolvenční návrh kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a označení dlužníka, kterého se týká, popřípadě označení jejich zástupců. Podává-li insolvenční návrh dlužník, musí v něm podle § 103 odst. 2 IZ uvést k rozhodující skutečnosti osvědčující jeho úpadek nebo hrozící jeho úpadek a označit důkazy, kterých se dovolává. Dále musí být z návrhu patrno, čeho se dlužník domáhá.

Podle ust. § 3 odst. 1 IZ, je dlužník v úpadku (z důvodu insolvence), jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po době splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit. Podle odstavce 2, se má za to, že dlužník není schopen své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu insolvenční soud uložil. Podle odstavce 4, o hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

Ze znění § 128 odst. 1 IZ vyplývá, že insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti, nebo který je nesrozumitelný nebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení. Učiní tak neprodleně, nejpozději do sedmi dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 o.s.ř. se nepoužije.

Dlužník, který tvrdí svůj úpadek, popřípadě hrozící úpadek, a který navrhuje, aby jeho úpadek byl řešen oddlužením, je povinen podat návrh na oddlužení spolu s insolvenčním návrhem. Návrh na povolení oddlužení lze podle § 391 odst. 2 IZ podat pouze na formuláři, který umožňuje, aby jej dlužník využil i k podání insolvenčního návrhu. Dlužník může podat insolvenční návrh na tomto příslušném formuláři (pokud hodlá současně navrhnout i povolení oddlužení) anebo samostatným podáním.

Z obsahu spisu vyplývá, že dlužník dne 26.6.2012 doručil insolvenčnímu soudu insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, podaný na příslušném formuláři. Podle bodu 06 návrhu se domáhal zjištění svého úpadku a jeho řešení plněním splátkového kalendáře, v popisu rozhodujících tvrzení o svém úpadku v tomto bodě uvedl, že má více věřitelů, peněžité závazky více jak 30 dnů po splatnosti a tyto není schopen plnit, ostatní závazky jsou po splatnosti více jak 3 měsíce. Vůči nezajištěným věřitelům dosahují jeho závazky částky 293.148,60 Kč, dlužník má jednoho zajištěného věřitele, vůči němuž má jeden peněžitý závazek, který pravidelně splácí. Vzhledem k tomu, že výše jeho měsíčních splátek činí cca 11.795 Kč a výše jeho příjmu činí 11.226 Kč, není schopen plnit své závazky a současně hradit své životní náklady. V bodě 18 návrhu označil 4 nezajištěné věřitele a výši i popis závazku vůči každému z nich. Věřitele označil jako: Provident Financial s.r.o., Citibank Europe plc., Home Credit a.s. a ESSOX s.r.o. . V bodě 19 návrhu uvedl jako svého věřitele Hypoteční banku a.s. K návrhu, vedle dalšího, připojil i seznam závazků ze dne 25.6.2012, obsahující doložku správnosti a úplnosti a podpis dlužníka. V seznamu doplnil označení věřitelů o adresu sídla a jeho identifikační číslo, ke každému ze závazků uvedl, zda je či není splácen a výši aktuálního zůstatku. Ve vztahu k závazkům vůči věřiteli Provident Financial s.r.o. a Home Credit a.s. uvedl obecně, že je v prodlení s jejich splácením déle než 30 dnů, u závazku vůči Citibank Europe plc. a ESSOX s.r.o. uvedl měsíc poslední úhrady (duben a březen 2012). U závazku vůči zajištěnému věřiteli uvedl, že tento je pravidelně splácen.

Po zhodnocení popsaných skutečností se odvolací soud shoduje se soudem prvního stupně v závěru, že insolvenční návrh neobsahuje rozhodující skutečnosti, z nichž vyplývá již existující stav úpadku dlužníka pro platební neschopnost (§ 3 odst. 1, 2 IZ), přestože podle odvolacího soudu lze při posouzení projednatelnosti návrhu vycházet i z údajů obsaženými v seznamu závazků, neboť ten obsahuje doložku správnosti a úplnosti (ust. § 104 odst. 4 věta druhá IZ). Dlužník v insolvenčním návrhu, s přihlédnutím k údajům v seznam závazků, označil své věřitele tak, jak vyžaduje zákon (§ 103 odst. 1, § 104 odst. 4 IZ). Z tvrzení o poslední úhradě závazku vůči dvěma nezajištěným věřitelům v březnu a dubnu 2012 a pouze z obecného tvrzení o prodlení se splácením závazku déle než 30 dnů vůči dalším dvěma věřitelům, však nelze dovozovat nic konkrétního o lhůtě splatnosti těchto závazků. Proto nelze dovodit ani přibližně, kdy se který z dlužníkových závazků stal splatný a nelze učinit závěr, že dlužníkovy závazky jsou splatné již po dobu delší než 30 dnů (§ 3 odst. 1, písm. b/ IZ) a tedy ani závěr, že tyto jsou již déle než 3 měsíce po splatnosti (§ 3 odst. 2, písm. b/ IZ).

V návrhu dlužník sice tvrdí, že jeho měsíční příjmy nedosahují výše součtu měsíčních splátek všech jeho závazků, hrozící úpadek však z něj dovozovat nelze (přestože dlužník se domáhá zjištění již existujícího stavu svého úpadku, nikoli hrozícího úpadku-viz bod 06 návrhu). Podle seznamu závazků činí aktuální zůstatek závazku vůči zajištěnému věřiteli, který je splácen, 1.060.000 Kč, aktuální nesplácené zůstatky závazků dlužníka vůči 4 nezajištěným věřitelům nedosahují ani výše cca 300.000 Kč. Z těchto údajů proto neplyne, že dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků (§ 3 odst. 2 písm. a, b IZ).

Odvolací soud se z výše uvedených důvodů ztotožnil s názorem soudu prvního stupně, podle kterého z insolvenčního návrhu nelze dovodit rozhodující skutečnosti, z nichž by vyplýval stav úpadku dlužníka ve smyslu § 3 odst. 1, 2 IZ, a pro tyto vady nelze dále v řízení pokračovat, protože není vymezeno, osvědčením jakých konkrétních skutečností by se měl soud v řízení zabývat.

Postup soudu prvního stupně dle § 128 odst. 1 IZ byl správný, proto odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e přípustné dovolání, které se podává ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu zvlášť u Krajského soudu v Brně. O dovolání rozhoduje Nejvyšší soud ČR (§ 239, § 240 o.s.ř., § 75 IZ).

V Olomouci dne 20. listopadu 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu