2 VSOL 65/2011-P16-8
KSOS 13 INS 4680/2010 2 VSOL 65/2011-P16-8

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Heleny Myškové a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , Nový Hrozenkov 217, 756 04 Nový Hrozenkov, identifikační číslo 68 94 03 78, o přihlášce pohledávky věřitele č. 16 Würth, spol. s r.o., se sídlem Průmyslová zóna, Nepřevázka 137, 293 01 Mladá Boleslav, identifikační číslo 48 03 60 21, zastoupeného Mgr. Veronikou Nedbalovou, LL.M., advokátkou se sídlem Na Příkopě 9/11, 110 00 Praha 1, pro doručování Novodvorská 994, 142 00 Praha 4, rozhodl o odvolání věřitele Würth, spol. s r.o. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6.1.2011, č. j. KSOS 13 INS 4680/2010-P16-2,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e m ě n í tak, že přihláška pohledávky věřitele č. 16 Würth, spol. s r.o., se n e o d m í t á.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 16 Würth, spol. s r.o. (výrok I.) a současně věřitele uvědomil o tom, že jeho účast v insolvenčním řízení končí právní mocí usnesení (výrok II.).

V důvodech usnesení uvedl, že dne 3.5.2010 bylo zahájeno insolvenční řízení na návrh věřitele. Dne 5.8.2010 soud prvního stupně rozhodl o úpadku a na majetek dlužníka prohlásil konkurs, který bude projednáván jako nepatrný. Současně vyzval věřitele, aby ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky, přičemž byli poučeni, že k později podaným přihláškám nebude soud přihlížet a tyto pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Rozhodnutí o úpadku bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 5.8.2010 a lhůta pro přihlášení pohledávek uplynula dne 6.9.2010. Věřitel doručil přihlášku pohledávky až 23.12.2010, tedy po uplynutí lhůty k podání přihlášek. Soud prvního stupně proto postupoval v souladu s ust. § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, (dále jen IZ ) a přihlášku pohledávky pro opožděnost odmítl. Současně věřitele uvědomil, že právní mocí končí jeho účast v insolvenčním řízení.

Proti tomuto rozhodnutí podal odvolání věřitel Würth, spol. s r.o. (dále jen odvolatel ). V něm uvedl, že dlužník byl ke dni zahájení insolvenčního řízení podnikatelem zapsaným v živnostenském rejstříku a bylo mu přiděleno identifikační číslo. Po celou dobu trvání insolvenčního řízení však identifikační číslo dlužníka nebylo v insolvenčním rejstříku zapsáno přesto, že soud je povinen tento údaj v insolvenčním rejstříku zveřejnit. Insolvenční sou je přitom vázán ust. § 420 IZ, který upravuje náležitostí týkající se identifikace osoby v insolvenčním rejstříku. Tvrdil, že nejen do uplynutí lhůty pro přihlášení pohledávek, ale ani do dne podání odvolání nebylo možné dlužníka v insolvenčním rejstříku vyhledat dle jeho identifikačního čísla. Tím, že soud prvního stupně nesplnil svoji povinnost dle ust. § 420 IZ a nezapsal identifikační číslo dlužníka do seznamu dlužníků, ovlivnil fungování webové služby ISIR a narušil tak koncepci insolvenčního zákona založenou na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení. V podrobnostech odvolatel odkázal na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze (sp. zn. KSUL 77 INS 6087/2009, 3 VSPH 139/2010-P22, sp. zn. KSPH 40 INS 1751/2010, 1 VSPH 775/2010-P12 a sp. zn. MSPH 94 INS 3723/2008, 3 VSPH 697/2010-P26). Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že jeho přihláška pohledávky se neodmítá.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž nařizoval ve věci jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že napadené usnesení je třeba změnit.

Podle ust. § 420 odst. 1 IZ, je-li dlužník fyzickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužníků jeho jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum narození; jde-li o fyzickou osobu, která má podle zvláštního právního předpisu sídlo, zapíše se do seznamu dlužníků i její sídlo. Podle odstavce 2, je-li dlužníkem fyzická osoba, která je podnikatelem, zapisuje se do seznamu dlužníků vedle údajů podle odstavce 1 i dodatek odlišující její firmu, používá-li jej při svém podnikání, dále místo podnikání, jestliže se liší od bydliště, a identifikační číslo. Odstavec 4 stanoví, že údaje podle odstavců 1 až 3 zapíše insolvenční soud do seznamu dlužníků, jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nejpozději však do 7 dnů po tomto okamžiku; není-li mu některý z těchto údajů v uvedené době znám, zapíše jej insolvenční soud do seznamu dlužníků, jakmile v insolvenčním řízení vyjde najevo.

Z obsahu spisu vyplývá, že insolvenční řízení bylo zahájeno na základě insolvenčního návrhu věřitele FINCOM TRADE Ltd. dne 3.5.2010. Usnesením ze dne 5.8.2010, č. j. KSOS 13 INS 4680/2010-A-11 soud prvního stupně zjistil úpadek dlužníka, insolvenčním správcem ustanovil Ing. Borka Placra, prohlásil na majetek dlužníka konkurs, který bude projednáván jako nepatrný. Ve výroku IV. tohoto usnesení vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku. Současně byli věřitelé poučeni, že k přihláškám, které budou podány později, soud nepřihlíží a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Usnesení o úpadku bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 5.8.2010 a poslední den lhůty pro přihlášení pohledávek připadl na 6.9.2010. Odvolatel podal přihlášku pohledávky prostřednictvím datové schránky a soudu prvního stupně byla doručena dne 23.12.2010.

Z insolvenčního spisu vedeného v systému ISIR odvolací soud zjistil, že dlužník, ačkoliv byl osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění, byl identifikován datem narození a rodným číslem. Teprve dne 1.2.2011 soud prvního stupně doplnil identifikační číslo dlužníka.

Povinnosti soudu zapisovat z úřední povinnosti do insolvenčního rejstříku identifikátory dlužníka odpovídá právo osob, které jsou na správnost údajů zapisovaných do insolvenčního rejstříku odkázány, ve svých právních poměrech vycházet z předpokladu, že stav údajů identifikujících osobu dlužníka v insolvenčním rejstříku odpovídá zákonu. Věřitelé, kteří nemají postavení osoby, jimž se rozhodnutí o úpadku doručuje zvlášť, vedou ve svých evidencích (zejména o obchodně závazkových vztazích) údaje o fyzických osobách podnikajících podle rodného čísla nebo identifikačního čísla, a mají právo porovnáváním svých údajů s údaji v insolvenčním rejstříku zjišťovat, zda ohledně takové osoby bylo zahájeno insolvenční řízení a posléze sledovat jeho průběh. Tito věřitelé jsou zcela odkázáni na informace zveřejněné v insolvenčním rejstříku a na jejich správnost (srovnej závěry Vrchního soudu v Praze formulované v usnesení ze dne 11.11.2010, č. j. MSPH 94 INS 3723/2008, 3 VSPH 697/2010-P26-7).

Insolvenční soud je povinen zapsat do seznamu dlužníků veškeré údaje, které se v něm zveřejňují podle ust. § 420 odst. 1 až 3 IZ, jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nejpozději však do 7 dnů po tomto okamžiku (§ 420 odst. 4 IZ), a to i když z obsahu insolvenčního návrhu nevyplývají. V takovém případě je insolvenční soud vyhledá v příslušných informačních systémech. V posuzované věci si tedy soud prvního stupně měl identifikační číslo zjistit z úřední povinnosti a měl ho zveřejnit v insolvenčním rejstříku nejpozději do 7 dnů od zahájení insolvenčního řízení. Lze proto uzavřít, že pokud soud prvního stupně zapsal identifikační číslo dlužníka do systému ISIR až dne 1.2.2011, v době vydání napadeného usnesení (6.1.2011), kterým byla přihláška pohledávky odvolatele odmítnuta pro opožděnost, nepočala odvolateli ani běžet lhůta k přihlašování pohledávek stanovená v rozhodnutí o úpadku.

Z uvedeného je zřejmé, že závěr soudu prvního stupně o opožděnosti odvolatelovy přihlášky pohledávky není správný. Odvolací soud proto postupoval dle ust. § 220 odst. 1 o.s.ř. a napadené usnesení změnil tak, že přihláška pohledávky věřitele Würth, spol. s r.o. se neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 15. dubna 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu