2 VSOL 649/2015-B-15
KSBR 26 INS 30920/2014 2 VSOL 649/2015-B-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Helenou Myškovou v insolvenční věci dlužníka Čeňka Chluda, narozeného 13. dubna 1968, bytem ve Zlíně, Sokolská 423, PSČ 760 01, o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 3. 2015, č. j. KSBR 26 INS 30920/2014-B-6,

takto:

Odvolací řízení s e zastavuje.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ostravě (mimo jiné) schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře (výrok I.) a zamítl návrh dlužníka na stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek (výrok II.).

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, kterým napadl výslovně výrok II. Tvrdil, že splňuje všechny zákonné podmínky pro schválení nižší než zákonem stanovené splátky, když zjištěné pohledávky činí 393.968,73 Kč a výše výživného je 3.000 Kč. Celková splátka 7.589 Kč pokryje v průběhu pěti let 53% nezajištěných závazků dlužníka. V případě splátky 9.000 Kč, která byla vykalkulována ještě před zpětvzetím přihlášky pohledávky ve výši 117.577 Kč, uhradí 74% nezajištěných závazků. Navrhl zrušení usnesení v napadeném výroku II. a vrácení věci v tomto rozsahu soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V podání ze dne 14. května 2015 dlužník uvedl, že své odvolání bere v celém rozsahu zpět.

Podle § 7 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb.

Podle § 207 odst. 2 o. s. ř. platí, že dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

V posuzované věci vzal dlužník své odvolání účinně zpět, než bylo o jeho odvolání rozhodnuto. Proto odvolací soud podle § 207 odst. 2 a § 218c o. s. ř. odvolací řízení zastavil. Právní moc napadeného výroku II. usnesení soudu prvního stupně nastane v souladu s § 222 odst. 1 o. s. ř., jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. e/ a § 229 odst. 4 o. s. ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 27. srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu