2 VSOL 644/2015-B-17
KSBR 37 INS 21700/2014 2 VSOL 644/2015-B-17

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Karly Trávníčkové v insolvenční věci dlužníka Aleše anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Slavkově u Brna, Litavská 1521, PSČ 684 01, zastoupeného Mgr. Lenkou Zichovou LL.M., advokátkou, se sídlem v Brně, Pellicova 2c, PSČ 602 00, o neschválení oddlužení a prohlášení konkursu na majetek dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11.5.2015, č. j. KSBR 37 INS 21700/2014-B-12,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) odmítl odvolání dlužníka ze dne 29.4.2015, podané proti usnesení ze dne 9.4.2015 o neschválení oddlužení a prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Insolvenční soud postupoval podle § 208 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), s tím, že odvolací lhůta uplynula dne 28.4.2015 a zástupkyně dlužníka podala odvolání až dne 29.4.2015.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Uvedl v něm, že usnesení o neschválení oddlužení bylo doručeno dne 13.4.2015 do datové schránky právní zástupkyně dlužníka a dne 17.4.2015 bylo doručeno do vlastních rukou samotnému dlužníkovi. Za této situace měl dlužník za to, že běh odvolací lhůty se počítá ode dne doručení usnesení o neschválení oddlužení jeho osobě. S poukazem na znění § 50b odst. 1, 2 a 4, písm. e) o. s. ř. tvrdil, že dlužníku nelze upřít právo na odvolání a je nutno respektovat lhůtu, o které byl v rozhodnutí poučen. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení.

Podle § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o. s. ř.), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Rozhodnutí okresního nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni může účastník napadnout odvoláním, pokud to zákon nevylučuje (§ 201 o. s. ř.). Odvolání se podává do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje (§ 204 odst. 1 o. s. ř.).

Podle § 57 odst. 3 o. s. ř., lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u soudu nebo je-li podání odevzdáno orgánu, který je má doručit.

Podle § 208 odst. 1 o. s. ř., opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

Insolvenční soud učinil ve věci správná zjištění, na základě kterých dospěl ke správným skutkovým závěrům. Ostatně dlužník skutkový stav věci ani nezpochybňoval. Naopak potvrdil, že usnesení o neschválení oddlužení a prohlášení konkursu bylo doručeno dlužníkovi dne 17.4.2015 a jeho právní zástupkyni dne 13.4.2015. Správný je také závěr insolvenčního soudu, že lhůta pro podání odvolání proti usnesení o neschválení oddlužení ze dne 9.4.2015 uplynula dne 28.4.2015. Pro úplnost odvolací soud poznamenává, že tímto dnem bylo úterý, tedy pracovní den. Správný je i závěr insolvenčního soudu, že pokud dlužník doručil své odvolání prostřednictvím datové schránky jeho právní zástupkyně insolvenčnímu soudu dne 29.4.2015, učinil tak až po uplynutí odvolací lhůty.

Dlužník založil své odvolání na námitce, že odvolací lhůta počala dlužníkovi běžet dnem následujícím po doručení usnesení o neschválení oddlužení dlužníkovi (dnem 18.4.2015), bez ohledu na skutečnost, že totožné usnesení bylo doručeno již před tímto datem (dne 13.4.2015) právní zástupkyni dlužníka. V tomto svém úsudku se však dlužník mýlí. Má-li totiž účastník zástupce (jako v dané věci), doručuje se ve smyslu § 50 o. s. ř. každá písemnost předně jemu. Promítnuto do poměrů této věci to znamená, že usnesení o neschválení oddlužení a prohlášení konkursu na majetek dlužníka ze dne 9.4.2015 lze považovat za řádně doručené okamžikem doručení právní zástupkyni dlužníka (13.4.2015).

Na závěru o opožděnosti odvolání dlužníka ze dne 29.4.2015 nemůže změnit ničeho ani skutečnost, že insolvenční soud doručoval usnesení o neschválení oddlužení také dlužníkovi (a bylo mu doručeno později než jeho právní zástupkyni). Povinnost doručit rozhodnutí o neschválení oddlužení přímo dlužníkovi neplyne ani z insolvenčního zákona (§ 405 odst. 3 IZ). Šlo tedy o doručení nadbytečné, které nezaložilo běh odvolací lhůty.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení insolvenčního soudu jako věcně správné potvrdil podle § 219 o. s. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. e/ a § 229 odst. 4 o. s. ř.)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému orgánu se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 29. července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu