2 VSOL 64/2018-B-27
č. j. KSBR 45 INS 29651/2015 2 VSOL 64/2018-B-27

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců JUDr. Ivany Wontrobové a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci

dlužníka: Bořivoj anonymizovano , anonymizovano , IČO 72308206 bytem 664 54 Těšany 141

o insolvenčním návrhu správkyně: Mgr. Karolína Dvořáková, IČO: 01859251, se sídlem Brno, Orlí 27, PSČ 602 00 na odvolání z funkce insolvenční správkyně a na ustanovení insolvenčního správce,

o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 11. 2017, č. j. KSBR 45 INS 29651/2015-B-20,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 11. 2017, č. j. KSBR 45 INS 29651/2015-B-20 se ruší a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

1. Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) označeným usnesením zamítl návrh ustanovení insolvenční správkyně Mgr. Karolíny Dvořákové (dále jen insolvenční správkyně ) na ustanovení společnosti: Zrůstek a partneři, v.o.s., se sídlem Praha 4, PSČ 140 00, Doudlebská 1699/5, IČO: 25589644, novým insolvenčním správcem. Insolvenční soud reagoval při výkonu dohlédací činnosti soudu na průběh insolvenčního řízení na návrh insolvenční správkyně ze dne 9. 11. 2017 na ustanovení společnosti Zrůstek a partneři, v.o.s., se sídlem Praha 4, PSČ 140 00, Doudlebská 1699/5, IČO: 25589644, novým insolvenčním správcem v daném insolvenčním řízení z důvodu hospodárnosti a rychlosti řízení a s poukazem na stávající judikaturu (usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 3 VSPH 237/2011-B-24 ze dne 1.6.2011 ). Insolvenční správkyně uvedla, že ke dni 31.10.2017 ukončila výkon funkce insolvenční správkyně jako fyzická osoba a nadále bude tuto činnost vykonávat jako společník ve společnosti Zrůstek a partneři, v.o.s., se sídlem isir.justi ce.cz -2-KSBR 45 INS 29651/2015

Praha 4, PSČ 140 00, Doudlebská 1699/5, IČO: 25589644, což doložila Rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti č.j. MSP-597/2010-LO-INSO/47 ze dne 27. 10. 2017 a výpisem z obchodního rejstříku. Insolvenční soud učinil závěr, že pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce z důvodu, že se stal ohlášeným společníkem již existující veřejné obchodní společnosti, která vykonává činnost insolvenčního správce, není samo o sobě důvodem pro to, aby byl insolvenční správce odvolán z výkonu své funkce, neboť žádné zákonné ustanovení takovému insolvenčnímu správci nebrání, aby ve své funkci dané řízení dokončil. Důsledkem této situace je, že nadále není možné, aby byl od tohoto dne ustanoven podle ustanovení § 25 IZ insolvenčním správcem. Tím může být ustanovena pouze veřejná obchodní společnost, jejímž se stal společníkem a on sám nadále může vykonávat činnost insolvenčního správce již jen jako ohlášený společník. Aby mohl být insolvenční správce ze své funkce odvolán, musely by přistoupit důležité důvody pro odvolání insolvenčního správce vymezené v ustanovení § 31 odst. 1 IZ, popř. důvody pro jeho zproštění podle ustanovení § 32 IZ (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. 3 VSPH 237/2011-B-24 ze dne 1. 6. 2011, KSPH 41 INS 4795/2010). Insolvenční soud neshledal důvody pro odvolání insolvenčního správce z funkce a současně respektoval rychlosti a hospodárnosti insolvenčního řízení (§ 5 písm. a) IZ).

2. Proti tomuto usnesení podala insolvenční správkyně včasné odvolání, v němž namítala, že zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, v platném a účinném znění ve svém ustanovení § 9 odst. 1 písm. d) stanoví: Právo vykonávat činnost insolvenčního správce se insolvenčnímu správci pozastavuje, jde-li o insolvenčního správce, který je ohlášeným společníkem veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti, dnem, kdy veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce". Společnosti Zrůstek a partneři bylo rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ze dne 27. 10. 2017, č.j. MSP-597/2010-LO-INSO/47 povoleno vykonávat činnost funkce insolvenčního správce prostřednictvím statutárního orgánu-společníka Mgr. Karolíny Dvořákové (v tomto případě insolvenční správkyně dlužníka Bořivoje Buchty). V souladu s uvedeným ustanovením cit. zákona bylo tedy insolvenční správkyni pozastaveno právo vykonávat činnost insolvenčního správce jako fyzická osoba. Dle ustanovení § 11 odst. 1, 2 cit. zákona platí, že: Není-li dále stanoveno jinak, po dobu pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce nesmí insolvenční správce vykonávat činnost insolvenčního správce. Pozastavením práva vykonávat činnost insolvenčního správce není dotčena povinnost insolvenčního správce být pojištěn na základě smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, není-li dále stanoveno jinak. (2) Po dobu pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 9 odst. 1 písm. d) a) může insolvenční správce vykonávat činnost insolvenčního správce pouze jako ohlášený společník b) nemá insolvenční správce povinnost být pojištěn na základě smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu. Z uvedeného vyplývá, že po dobu pozastavení již insolvenční správce nemůže vykonávat funkci insolvenčního správce jako fyzická osoba, což také bylo důvodem pro podání zamítnutého návrhu. Insolvenční soud v odůvodnění napadaného usnesení uvádí, že pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce z důvodu, že tento se stal

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -3-KSBR 45 INS 29651/2015

ohlášeným společníkem již existující veřejné obchodní společnosti, která vykonává činnost insolvenčního správce, není samo o sobě důvodem pro to, aby byl insolvenční správce odvolán z výkonu své funkce, neboť žádné zákonné ustanovení takovému insolvenčnímu správci nebrání, aby ve své funkci dané řízení dokončil. Tento závěr odvolatelka rozporuje právě s odkazem na uváděná ustanovení zákona o insolvenčních správcích, která jí nejen zapovídají možnost být ustanovena insolvenční správkyní, ale také určují, že činnost insolvenční správkyně může vykonávat pouze jako ohlášený společník. V případě, že se bude insolvenční správkyně řídit postupem, který jí určil insolvenční soud v napadeném usnesení, bude se dopouštět porušování právě uvedených ustanovení zákona o insolvenčních správcích. Insolvenční soud svá tvrzení podpořil usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 6. 2011, č.j. 3 VSPH 237/2011-B-24. Insolvenční správkyně má za to, že uvedené usnesení Vrchního soudu v Praze je ale na tento případ nepoužitelné, neboť pochází z doby, kdy ještě nebylo v zákoně č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) zahrnuto novelizované znění ust. § 31 odst. 3, které nabylo účinnosti dne 1. 8. 2013. Ustanovení § 31 odst. 3 ve znění účinném od 1. 8. 2013 uvádí: Insolvenčního správce, kterému zaniklo ze zákona právo vykonávat činnost insolvenčního správce nebo mu bylo právo pozastaveno podle zákona o insolvenčních správcích, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce, věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu odvolat z funkce. Pokud to okolnosti dovolují, učiní tak po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně." Citované ustanovení dle názoru insolvenční správkyně na rozdíl od usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 6. 2011, č.j. 3 VSPH 237/2011-B-24 dopadá na daný případ a zohledňuje možnost pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce podle zákona o insolvenčních správcích. Použitelností citovaného rozhodnutí Vrchního soudu v Praze na skutkově totožnou situaci rozebírá ve svém odůvodnění usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. 4. 2014, č.j. 1 VSOL 1067/2013-B-30, KSBR 26 INS 19674/2012. Insolvenční soud své rozhodnutí odůvodnil rovněž nutností respektovat zásady, na nichž insolvenční řízení spočívá, konkrétně zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení. Hrozba nenaplnění této zásady insolvenčního řízení by v případě odvolání insolvenčního správce a ustanovení nového insolvenčního správce spočívala v předávání agendy mezi insolvenčními správci, seznámení se s dosavadními úkony insolvenčního správce v daném řízení a s celým insolvenčním spisem, jež mohou být časově náročné. V daném případě se však insolvenční správkyně domnívá, že vyhovění jejímu návrhu by k takovýmto průtahům a s nimi souvisejícímu narušení zásady rychlosti a hospodárnosti řízení v žádném případě nevedlo. V předmětném insolvenčním řízení činila veškeré úkony insolvenční správkyně, o všech těchto úkonech má vědomost, má k dispozici veškerý spisový materiál, a tudíž by ustanovením nového insolvenčního správce Zrůstek a partneři v.o.s., v rámci jehož činnosti bude nadále insolvenční správkyně vykonávat svou funkci jako ohlášený společník, v žádném případě nenarušilo kontinuitu řízení. Naopak v případě nevyhovění návrhu insolvenční správkyně bude řádný výkon její funkce zatížen mnoha administrativními a technickými těžkostmi, které souvisejí především s nutností vedení dvojí insolvenční agendy-agendy insolvenčního správce, fyzické osoby s pozastavenou činností výkonu insolvenčního správce a agendou insolvenčního správce

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -4-KSBR 45 INS 29651/2015

jakožto ohlášeného společníka veřejné obchodní společnosti a které mohou přinést větší časovou i finanční náročnost výkonu funkce insolvenčního správce. Insolvenční správkyně také upozornila na nejednotnou rozhodovací praxi Krajského soudu v Brně, neboť zcela totožnému návrhu insolvenční správkyně bylo vyhověno v následujících řízeních: KSBR28 INS 32635/2013 KSBR 29 INS 16981/2014 KSBR 28 INS 23715/2013 KSBR 29 INS 698/2015 KSBR 30 INS 14567/2014 KSBR 30 INS 24130/2014 KSBR 30 INS 5674/2016 KSBR 37 INS 6832/2017 KSBR 40 INS 3957/2014 KSBR 40 INS 13724/2015 KSBR 40 INS 13062/2016 KSBR 40 INS 12863/2015 KSBR 47 INS 4137/2017 KSBR 47 INS 29972/2017 KSBR 47 INS 17396/2015 KSBR 47 INS 14233/2017 KSBR47 INS 1256/2016 KSBR47 INS 10774/2017 Z těchto důvodů odvolatelka navrhla, aby odvolací soud změnil napadené usnesení, vyhověl návrhu insolvenční správkyně a rozhodl tak, že: Insolvenční správkyně Mgr. Karolína Dvořáková se odvolává z funkce. Insolvenčním správcem se ustanovuje Zrůstek a partneři v.o.s., IČ 25589644, se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4.

3. S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), novelizován zákonem č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

4. Insolvenční řízení bylo zahájeno dne 27. 11. 2015, napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 24. 11. 2017, proto v odvolacím řízení odvolací soud aplikoval ustanovení insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 7. 2017 (dále jen IZ ).

5. Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -5-KSBR 45 INS 29651/2015

přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se proto přiměřeně aplikuje občanský soudní řád v platném znění (dále jen o. s. ř. ).

6. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení insolvenčního soudu, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 3 a odst. 5 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ, dospěl k závěru, že odvolání nelze upřít důvodnosti, byť převážně z jiných než namítaných důvodů.

7. Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen cit vyhláška ), se právo vykonávat činnost insolvenčního správce insolvenčnímu správci pozastavuje, jde-li o insolvenčního správce, který je ohlášeným společníkem veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti, dnem, kdy veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce.

8. Podle ustanovení § 31 odst. 1 IZ z důležitých důvodů, které nemají původ v porušení povinností insolvenčního správce, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského orgánu anebo i bez tohoto návrhu odvolat insolvenčního správce z funkce. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně.

9. Podle ustanovení § 31 odst. 3 IZ insolvenčního správce, kterému zaniklo ze zákona právo vykonávat činnost insolvenčního správce nebo mu bylo právo pozastaveno podle zákona o insolvenčních správcích, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce, věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu odvolat z funkce. Pokud to okolnosti dovolují, učiní tak po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně.

10. Insolvenční soud může podle ustanovení § 31 odst. 1 IZ na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského orgánu anebo i bez tohoto návrhu odvolat insolvenčního správce z funkce z důležitých důvodů, které nemají původ v porušení povinností správce. Obdobně na návrh nebo i bez návrhu může odvolat insolvenčního správce, kterému zaniklo ze zákona právo vykonávat činnost insolvenčního správce nebo mu bylo právo pozastaveno podle zákona o insolvenčních správcích. Podání insolvenční správkyně ze dne 9. 11. 2017 ovšem řádným návrhem na odvolání z funkce nebylo, neboť správkyně navrhla pouze ustanovení společnosti Zrůstek a partneři, v.o.s., se sídlem Praha 4, PSČ 140 00, Doudlebská 1699/5, IČO: 25589644 novým insolvenčním, správcem, k čemuž není vůbec povolána. Insolvenční soud reagoval na návrh rozhodnutím při výkonu dohlédací činnosti soudu na průběh insolvenčního řízení , přičemž výrokem požadavek ustanovit nového správce zamítl, avšak v odůvodnění argumentoval závěr stávající správkyni z funkce neodvolat. Výrok soudu tak nekoresponduje s jeho odůvodněním, neboť o (ne)odvolání insolvenčního správce z funkce soud nerozhodl, ač tak mohl a měl učinit i bez návrhu podle smyslu podání

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -6-KSBR 45 INS 29651/2015

správkyně. Teprve v odvolání insolvenční správkyně expresis verbis zformulovala návrh na své odvolání z funkce a uvedla i další důvody krom pozastavení činnosti insolvenčního správce podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. d) cit. vyhlášky, jimiž se insolvenční soud nezabýval.

11. Uvedený postup insolvenčního soudu byl vadný, proto odvolací soud napadené usnesení podle ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil a podle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Insolvenční soudu posoudí důvody návrhu insolvenční správkyně na její odvolání z funkce, vypořádá se i s judikaturou soudů k této problematice a znovu o návrhu rozhodne.

12. Podle ustanovení § 226 odst. 1 o.s.ř. je insolvenční soud vázán právním názorem odvolacího soudu i jeho pokyny k dalšímu postupu.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. k/ o. s. ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřitelskému orgánu a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž procesní lhůty začínají běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ)..

Olomouc 27. února 2018

JUDr. Vojtěch Brhel v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá