2 VSOL 64/2013-B-22
KSOS 14 INS 17182/2011 2 VSOL 64/2013-B-22

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Moenus Textilmaschinen s.r.o. v likvidaci , se sídlem Lipenská 1170/45, 772 00 Olomouc-Hodolany, identifikační číslo 258 32 565, o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení, rozhodl o odvolání věřitelky České republiky-České správy sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, identifikační číslo 000 06 963, korespondenční adresa: třída Kosmonautů 1151/6C, 779 11 Olomouc, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.10.2012, č. j. KSOS 14 INS 17182/2011-B-14,

takto:

Odvolací řízení s e zastavuje.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ostravě zrušil konkurs na majetek dlužníka Moenus Textilmaschinen s.r.o. v likvidaci po splnění rozvrhového usnesení (výrok I.) a uložil insolvenčnímu správci JUDr. Kamilu Andree do 30 dnů od právní moci usnesení písemně sdělit soudu, zda splnil povinnosti uložené ust. § 313 odst. 2 insolvenčního zákona (výrok II.).

V důvodech tohoto usnesení soud prvního stupně uvedl, že postupoval podle ust. § 308 odst. 1, písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon, dále jen IZ), když podáním doručeným soudu dne 8.10.2012 sdělil insolvenční správce, že splnil rozvrhové usnesení.

Proti tomuto usnesení podala odvolání věřitelka Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení. Tvrdila, že je řádně přihlášeným věřitelem s pohledávkou ve výši 1.028.599 Kč, která byla zjištěna na přezkumném jednání. Věřitelka zjistila, že u dlužníka je stále vedena v evidenci zaměstnanců Lenka Slováčková a insolvenční správce si nesplnil své povinnosti zaměstnavatele, když jmenovanou neodhlásil z evidence zaměstnanců. Odhlásit zaměstnankyni mohl nejdříve dnem skončení jejího pracovního poměru, odhlásit zaměstnavatele mohl nejdříve ke dni odhlášení jeho posledního zaměstnance. Tyto povinnosti si musí insolvenční správce splnit ve lhůtě stanovené zákonem č. 187/2006 Sb. Podle věřitelky je skončení insolvenčního řízení předčasné, když správce dosud nesplnil všechny své povinnosti zaměstnavatele. Věřitelka je připravena vzít odvolání zpět okamžitě, jakmile jí insolvenční správce oznámí, že splnil dosud nesplněné povinnosti zaměstnavatele. Navrhla, aby odvolací soud napadené usnesení v plném rozsahu zrušil a věc vrátil k novému projednání.

Insolvenční správce JUDr. Kamil Andree k odvolání sdělil, že situaci s věřitelkou řeší a je předpoklad brzkého zpětvzetí odvolání. Insolvenční správce činí v tomto směru administrativní úkony, jejichž potřeba nově vyvstala.

Podáním ze dne 21.12.2012 vzala věřitelka své odvolání zpět. Uvedla v něm, že insolvenční správce splnil své povinnosti zaměstnavatele dne 19.12.2012 a tímto dnem pominuly důvody podaného odvolání.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. platí, že dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

V posuzované věci vzala věřitelka své odvolání účinně zpět dříve, než odvolací soud o jejím odvolání rozhodl. Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil. Právní moc napadeného usnesení soudu prvního stupně nastane v souladu s ust. § 222 odst. 1 o.s.ř., jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 31. ledna 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu