2 VSOL 635/2014-A-19
KSBR 24 INS 5289/2014 2 VSOL 635/2014-A-19

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka: a) Drahoslava Popelky, narozeného 22. srpna 1968, bytem Strání, Podsedky 273, PSČ 687 65 a dlužnice: b) Jany Popelkové, narozené 24. února 1967, bytem Strání, Podsedky 273, PSČ 687 65, o insolvenčním návrhu dlužníků s návrhem na povolení oddlužení, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. května 2014, č. j. KSBR 24 INS 5289/2014-A-14,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud usnesením odmítl insolvenční návrh dlužníků s odůvodněním, že dlužníci ke dni vydání usnesení nepředložili přes výzvu řádný a úplný seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, včetně věřitelů zajištěných. Usnesení soudu vykazuje písařskou chybu spočívající ve vadně uvedené značce č.j. KSBR 24 INS 5902/2014-A-14 namísto správného č.j. KSBR 24 INS 5289/2014-A-14; chybu je třeba odstranit postupem podle § 164 o.s.ř. (odvolací soud ve svém rozhodnutí již tuto chybu nepřejímá).

Proti tomuto usnesení podali dlužníci v zákonné lhůtě odvolání. Tvrdili, že doložili soudu všechny potřebné dokumenty k insolvenčnímu návrhu už neví, co mají dál dodat. Byly dodány seznamy závazků, seznamy, zda podnikali či měly zaměstnance, seznamy movitého a nemovitého majetku. Bylo též popsáno, zda s dlužníky tvoří jiné osoby společný koncern, zda mají nějaké společné blízké osoby. Byly uvedeny údaje o výši závazků po splátkách, skutečné splatnosti jednotlivých závazků dlužnice neznají, protože závazky kvůli špatné platební morálce nemohli splácet. Údaje o popření pohledávek byly uvedeny v souhrnném seznamu s tvrzeným podpisem jako správný, úpravny a pravdivý seznam úplný. V seznamu majetku bylo též uvedeno, že žádné movité věci nemají v držení třetí osoby, u všech věřitelů byly uvedeny identifikační údaje. Odvolatelé vyslovili názor, že insolvenční návrh je úplný a srozumitelný, že byly doloženy všechny zákonem požadované přílohy, zejména seznamy závazků, příjmů a seznamy majetku. Z těchto důvodů nesouhlasili s napadeným rozhodnutím a požadovali jeho zrušení.

Insolvenční řízení ve věci bylo zahájeno podáním návrhu u soudu dne 27.02.2014. S účinností od 1.1.2014 byl zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle článku II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnými osobami a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníků není důvodné.

Podle ustanovení § 104 odst. 1 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku, včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen seznam majetku), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazků), c) seznam svých zaměstnanců a d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle ustanovení § 104 odst. 2 IZ, dlužník v seznamu majetku je povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník toto řízení (rozhodnutí) označí.

Podle ustanovení § 104 odst. 3 IZ, v seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč.

Podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1 IZ. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Soud prvního stupně se správně zabýval náležitostmi insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení a náležitostmi zákonem vymezených příloh. Správně též posoudil, že seznam závazků jako zásadní dokument provázející insolvenční návrh vykazuje vady spočívající v tom, že dlužníci neuvedli v seznamu závazků závazky zajištěné, ač uvedli, že nemovitý majetek je předmětem zajišťovacích práv; a též nepřipojili řádný a úplný seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, včetně věřitelů zajištěných. Tyto vady dlužníci neodstranili, ač lhůtu k nápravě krajský soud dokonce prodloužil.

Za shora popsaného stavu věci nelze dospět k jinému závěru, než jaký učinil soud prvního stupně, tedy že dlužník v rozporu s ustanovením § 104 IZ nepřipojil ke svému insolvenčnímu návrhu řádný seznam závazků, vady přílohy neodstranil, ani poté, co byl po obsáhlém poučení k doložení řádně vyzván soudem prvního stupně a dostalo se mu vyčerpávajícího poučení o náležitostech seznamu i o následcích nevyhovění výzvě soudu.

Z těchto důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady příloh jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci 28. srpna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Petra Šlajsová předseda senátu