2 VSOL 634/2016-A-28
KSBR 32 INS 21359/2015 2 VSOL 634/2016-A-28

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Helenou Myškovou v insolvenční věci dlužníka Karla Hytycha, narozeného 11. prosince 1964, bytem V Chalupách 127/4, PSČ 696 18, o insolvenčním návrhu věřitelky Romany Ševčíkové, narozené 3. září 1969, bytem v Rohatci, Polní 2, PSČ 696 01, o odvolání věřitelky proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 3. 2016, č. j. KSBR 32 INS 21359/2015-A-20,

takto:

Odvolací řízení s e zastavuje.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně zastavil insolvenční řízení (bod I. výroku), uložil věřitelce Romaně Ševčíkové povinnost zaplatit ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení soudní poplatek za návrh na zahájení insolvenčního řízení ve výši 2.000 Kč (bod II. výroku) a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení (bod III. výroku).

Proti tomuto usnesení podala odvolání věřitelka Romana Ševčíková. Namítala, že měla být zproštěna povinnosti zaplatit zálohu, neboť prostředky na krytí nákladů řízení lze zajistit z majetkové podstaty dlužníka. Zopakovala, že dlužník má nemovitý majetek, jehož obvyklá cena se pohybuje v částce 3.500.000 Kč. Navrhla, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Podáním ze dne 20. května 2016 vzala odvolatelka své odvolání v celém rozsahu zpět.

Podle § 7 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající isir.justi ce.cz se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb.

Podle § 207 odst. 2 o. s. ř. platí, že dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

V posuzované věci vzala odvolatelka své odvolání účinně zpět, než bylo o jejím odvolání rozhodnuto. Proto odvolací soud podle § 207 odst. 2 a § 218c o. s. ř. odvolací řízení zastavil. Právní moc napadeného usnesení insolvenčního soudu nastane v souladu s § 222 odst. 1 o. s. ř., jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. e/ a § 229 odst. 4 o. s. ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku a navrhující věřitelce se doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 31. května 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu