2 VSOL 63/2016-B-16
KSBR 32 INS 14791/2015 2 VSOL 63/2016-B-16

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců JUDr. Heleny Myškové a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci dlužníka: David anonymizovano , anonymizovano , IČO: 686 41 095, bytem V Zahrádkách 721/16, 591 01 Žďár nad Sázavou, o způsobu řešení úpadku dlužníka, o odvolání dlužníka a Michaely anonymizovano , anonymizovano , IČO: 75737591, bytem V Zahrádkách 721/16, 591 01 Žďár nad Sázavou, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. prosince 2015, č.j. KSBR 32 INS 14791/2015-B-6

takto:

I. Odvolání Michaely anonymizovano proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. prosince 2015, č.j. KSBR 32 INS 14791/2015-B-6 se o d m í t á.

II. Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. prosince 2015, č.j. KSBR 32 INS 14791/2015-B-6 se k odvolání dlužníka v odstavcích I. a II. výroku p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Označeným usnesením krajský soud návrh na povolení oddlužení dlužníka odmítl (odstavec I. výroku), neboť dlužník nepodal návrh na povolení oddlužení spolu s insolvenčním návrhem, na majetek dlužníka prohlásil konkurs (odstavec II. výroku) formou konkursu nepatrného s tím, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (odstavce III. a IV. výroku).

Proti usnesení krajského soudu podali dlužník a jeho manželka Michaela anonymizovano včasné odvolání, přičemž z obsahu podaného odvolání je zřejmé, že jím napadají odstavec I. výroku o odmítnutí návrhu na povolení oddlužení a odstavec II. výroku o prohlášení konkursu. V odvolání namítali, že dlužník ve svém návrhu sice navrhl řešení úpadku konkursem, neboť část jeho závazků pochází z podnikání a on nebyl schopen zajistit souhlas těchto věřitelů s řešením úpadku formou oddlužení. Insolvenční správce ovšem ve své zprávě konstatoval, že i přesto je možné řešit úpadek oddlužením splátkovým kalendářem. S ohledem na tuto skutečnost a na to, že manželka insolvenčního navrhovatele podala též návrh na zahájení insolvenčního řízení, že oba společně splňují podmínky pro společné oddlužení manželů, navrhli, aby odvolací soud zrušil napadené usnesení, rozhodl o spojení obou insolvenčních řízení a rozhodl o řešení úpadku oddlužením formou splátkového kalendáře.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb., insolvenční řízení bylo zahájeno dne 5.6.2015, rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se proto přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb. (dále jen o.s.ř. ).

Odvolací soud se nejprve zabýval otázkou, zda včas podané odvolání proti usnesení krajského bylo podáno osobami k tomuto úkonu oprávněnými.

Podle ustanovení § 14 odst. 1 IZ platí, že účastníky insolvenčního řízení jsou dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku.

Podle ustanovení § 201 o.s.ř., účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle ustanovení § 218 písm. b) o.s.ř., odvolací soud odmítne odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn.

Z ustanovení § 201 o.s.ř. vyplývá, že usnesení soudu prvního stupně může odvoláním napadnout pouze účastník řízení. Odvolatelka Michaela anonymizovano však není ani v postavení manželky dlužníka účastníkem tohoto insolvenčního řízení, neboť její insolvenční řízení je vedeno samostatně u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 32 INS 14792/2015. Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 218 písm. b) o.s.ř. a odvolání Michaely anonymizovano odmítl jako odvolání podané osobou, která k tomu není oprávněna.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání dlužníka bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal z podnětu jeho odvolání napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), a aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ustanovení § 390 odst. 1 a 3 IZ návrh na povolení oddlužení musí dlužník podat spolu s insolvenčním návrhem. Podá-li insolvenční návrh jiná osoba, lze návrh na povolení oddlužení podat nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníku; o tom musí být dlužník při doručení insolvenčního návrhu poučen. Návrh na povolení oddlužení podaný opožděně nebo někým kdo k tomu nebyl oprávněn, insolvenční soud odmítne rozhodnutím, které doručí dlužníku, osobě, která takový návrh podala, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání může podat pouze osoba, která takový návrh podala.

V insolvenčním řízení vedeném na návrh dlužníka je jednou z podmínek pro úspěšný návrh na povolení oddlužení skutečnost, že dlužník podal návrh na povolení oddlužení spolu s insolvenčním návrhem. Návrh na povolení oddlužení podaný opožděně insolvenční soud odmítne. Z obsahu spisu, který dlužník beze zbytku potvrzuje, je zřejmé, že dlužník podal dne 5.6.2015 insolvenční návrh s návrhem na řešení úpadku konkursem, teprve návrhem, doručeným soudu dne 14.10.2015, žádal dlužník povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Krajský soud proto rozhodl správně, pokud v souladu s ustanovením § 390 odst. 1 a 3 IZ návrh na povolení oddlužení odmítl. Dlužník se mýlí ve své argumentaci, že insolvenční správce ovšem ve své zprávě konstatoval, že je možné řešit úpadek oddlužením splátkovým kalendářem. Pokud insolvenční správce ve zprávě ze dne 5.10.2015 uvedl v bodu 9., že Dlužník však splňuje podmínky pro povolení oddlužení a jeho majetkové a výdělečné poměry svědčí pro možnost přijetí oddlužení plněním splátkového kalendáře , hodnotil tím pouze úroveň příjmů dlužníka ve vztahu k výši jeho dluhů, nikoli splnění všech podmínek pro povolení oddlužení; ovšem ani případný vadný názor správce by nárok na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře nezaložil. Správné stanovisko ovšem správce uvedl na schůzi věřitelů konané dne 21. 10. 2015, kde jako způsob řešení dlužníkova úpadku navrhl konkurs, s tím, že jsou splněny podmínky pro konkurs nepatrný.

Napadené usnesení, kterým soud návrh na povolení oddlužení dlužníka odmítl a na jeho majetek prohlásil konkurs, je tedy věcně správné, a odvolací soud proto usnesení soudu prvního stupně v odstavcích I. a II. výroku podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti odstavci I. výroku usnesení odvolacího soudu, jímž bylo odmítnuto odvolání Michaely anonymizovano , n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/, § 229 odst. 4 o.s.ř.).

Proti odstavci II. výroku tohoto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, odvolatelce Michaele anonymizovano a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 5. února 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu