2 VSOL 626/2013-B-153
KSOS 31 INS 3456/2008 2 VSOL 626/2013-B-153

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka KARIMPEX, a.s., se sídlem Orlová-Poruba, ul. Slezská 320, PSČ 735 14, IČ: 25361082, o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli, rozhodl o odvolání věřitele č. 39 Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 31 INS 3456/2008-B-140 ze dne 29.5.2013

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně udělil souhlas insolvenčnímu správci Mgr. Lukáši Stočkovi s vydáním výtěžku zpeněžení ve výši 2.864.609,52 Kč zajištěnému věřiteli č. 39 Komerční banka, a.s. ze zpeněžení položky č. 8 soupisu majetkové podstaty (výrok I.), udělil souhlas insolvenčnímu správci Mgr. Lukáši Stočkovi s vydáním výtěžku zpeněžení ve výši 9.023.671,20 Kč zajištěnému věřiteli č. 39 Komerční banka, a.s. ze zpeněžení položky č. 9 soupisu majetkové podstaty (výrok II.), uložil insolvenčnímu správci podat soudu písemnou zprávu o provedeném vydání výtěžku zajištěnému věřiteli do 30 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení (výrok III.) a povolil insolvenčnímu správci Mgr. Lukáši Stočkovi zálohu na odměnu ve výši 288.909,90 Kč (výrok IV.).

Proti tomuto usnesení, výslovně proti výrokům I. a II., podal věřitel č. 39 Komerční banka, a.s. odvolání, ve kterém namítl nesprávnost výpočtu výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele. pokračování-2-

Podáním ze dne 7.10.2013 (doručeným odvolacímu soudu téhož dne) vzal věřitel č. 39 své odvolání zcela zpět.

Podle § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

V posuzované věci vzal věřitel č. 39 své odvolání účinně zpět dříve, než odvolací soud o jeho odvolání rozhodl. Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil. Právní moc napadeného usnesení soudu prvního stupně nastane v souladu s ustanovením § 222 odst. 1 o.s.ř., jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 11. října 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Petra Jahodová předsedkyně senátu