2 VSOL 625/2013-A-24
KSOS 38 INS 28951/2012 2 VSOL 625/2013-A-24

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Blanky anonymizovano , anonymizovano , bytem Valová 154/1, Bílovec, PSČ 743 01, o insolvenčním návrhu dlužnice, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 38 INS 28951/2012-A-17 ze dne 2.4.2013

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zastavil insolvenční řízení. V důvodech rozhodnutí uvedl, že dlužnice se svým návrhem doručeným soudu dne 20.11.2012 domáhala rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení. Usnesením ze dne 12.12.2012 dlužnice byla vyzvána, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč s poučením, že nebude-li záloha ve stanovené lhůtě zaplacena, může soud insolvenční řízení zastavit nebo přistoupit k jejímu vymáhání. Toto usnesení bylo dlužnici doručeno dne 19.12.2012. Odvolání dlužnice proti tomuto usnesení bylo pro opožděnost soudem odmítnuto usnesením ze dne 21.1.2013, toto usnesení bylo k odvolání dlužnice potvrzeno rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26.2.2013. Usnesení o povinnosti dlužnice zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení tak nabylo právní moci dne 4.1.2013. S ohledem na datum doručení usnesení Vrchního soudu v Olomouci dlužnici (dne 18.3.2013) bylo posledním dnem lhůty k zaplacení zálohy pondělí dne 25.3.2013. Záloha na náklady insolvenčního řízení však nebyla zaplacena. Soud proto postupoval podle ustanovení § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho pokračování-2-

řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon, dále jen IZ ) a insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Uvedla, že vzhledem ke své tíživé finanční situaci si nemůže dovolit zaplatit zálohu ve výši 50.000 Kč, žádá proto, aby jí bylo soudem strháváno do tzv. minima . Současně dlužnice požádala o úplné nebo částečné osvobození od platby nákladů insolvenčního řízení.

Podle § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c) IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 108 odst. 1 věty první IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Podle odstavce 2, insolvenční soud může určit výši zálohy až do částky 50.000 Kč. Podle odstavce 3, nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením č.j. KSOS 38 INS 28951/2012-A-6 ze dne 12.12.2012 soud prvního stupně uložil dlužnici, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč na účet specifikovaný ve výroku rozhodnutí s poučením, že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může soud insolvenční řízení zastavit nebo přistoupit k jejímu vymáhání. Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání, které soud prvního stupně usnesením č.j. KSOS 38 INS 28951/2012-A-9 ze dne 22.1.2013 jako opožděné odmítl, k odvolání dlužnice Vrchní soud v Olomouci toto usnesení potvrdil usnesením č.j. KSOS 38 INS 28951/2012, 2 VSOL 127/2013-A-14 ze dne 26.2.2013. Usnesení odvolacího soudu ze dne 26.2.2013 bylo dlužnici doručeno zvláštním způsobem dne 18.3.2013.

Z výše uvedeného je zřejmé, že dlužnici byla pravomocným rozhodnutím uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, když proti tomuto rozhodnutí dlužnice odvolání včas nepodala. Z tohoto důvodu je pro posouzení věcné správnosti napadeného rozhodnutí rozhodná pouze skutečnost, zda dlužnice jako insolvenční navrhovatelka zálohu na náklady insolvenčního řízení pokračování-3-zaplatila či nikoliv. Přitom skutečnost, že dlužnice zálohu na náklady insolvenčního řízení nezaplatila, a to ani v průběhu odvolacího řízení, zcela nepochybně plyne z obsahu spisu a dlužnice ji sama ani nezpochybňuje.

Vzhledem k tomu, že dlužnice zálohu na náklady insolvenčního řízení nezaplatila, je napadené usnesení o zastavení insolvenčního řízení podle ustanovení § 108 odst. 3 IZ věcně správné, a proto je odvolací soud podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Námitky dlužnice, že nemá dostatek finančních prostředků k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení a že žádá, aby jí bylo umožněno tuto zálohu zaplatit ve splátkách, případně byla od zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení úplně nebo částečně osvobozena, jsou v této fázi insolvenčního řízení již zcela bezpředmětné, neboť jejich řešení nemůže ovlivnit správnost usnesení, jímž bylo zastaveno insolvenční řízení pro nezaplacení zálohy.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak, přičemž přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené zveřejněním v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 29. srpna 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Petra Jahodová předsedkyně senátu