2 VSOL 623/2015-A-13
KSOS 25 INS 10152/2015 2 VSOL 623/2015-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Helenou Myškovou v insolvenční věci dlužnice Julie Heidrové, narozené 31. března 1984, bytem v Opavě-Kylešovicích, Liptovská 986/19, PSČ 747 06, o insolvenčním návrhu dlužnice spojeném s návrhem na povolení oddlužení, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. dubna 2015, č. j. KSOS 25 INS 10152/2015-A-4,

takto:

Odvolací řízení s e zastavuje.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ostravě zastavil insolvenční řízení podle § 104 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) z důvodu překážky věci zahájené.

Toto usnesení napadla dlužnice odvoláním, aniž by jej blíže odůvodnila.

V podání ze dne 7. června 2015 dlužnice uvedla, že odvolání ze dne 29. května 2015 bere v celém rozsahu zpět.

Podle § 7 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb.

Podle § 207 odst. 2 o. s. ř. platí, že dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

V posuzované věci vzala dlužnice své odvolání účinně zpět, než bylo o jejím odvolání rozhodnuto. Proto odvolací soud podle § 207 odst. 2 a § 218c o. s. ř. odvolací řízení zastavil. Právní moc napadeného usnesení soudu prvního stupně nastane v souladu s § 222 odst. 1 o. s. ř., jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. e/ a § 229 odst. 4 o. s. ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužnici se doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 29. července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu