2 VSOL 621/2013-B-143
KSOS 8 INS 6069/2009 2 VSOL 621/2013-B-143

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Ladislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Výškovická 425/159, Ostrava-Výškovice, PSČ 700 30, o žádosti dlužníka o ustanovení zástupce, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 8 INS 6069/2009-B-129 ze dne 14.5.2013

tak to:

Usnesení soudu prvního stupně se výroku IV. p o t v r z u j e .

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně udělil souhlas insolvenčnímu správci Mgr. Lukáši Stočkovi k prodeji mimo dražbu části majetku uvedeného pod položkou č. 5 soupisu majetkové podstaty ze dne 12.1.2010 specifikovaného ve výroku rozhodnutí (výrok I.), udělil insolvenčnímu správci Mgr. Lukáši Stočkovi souhlas k prodej mimo dražbu majetku uvedeného pod položkou č. 54 soupisu majetkové podstaty ze dne 12.1.2010 ve znění opravy ze dne 11.4.2012 specifikovaného ve výroku (výrok II.), udělil souhlas insolvenčnímu správci Mgr. Lukáši Stočkovi se zřízením věcného břemene vedení telekomunikačního kabelu pro Telefónica Czech Republic a.s. za 700 Kč přes pozemek parc. č. 1883 v k.ú. Šenov u Nového Jičína (výrok III.) a zamítl návrh dlužníka ze dne 17.4.2013 na ustanovení opatrovníka (výrok IV.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že pokud se týká žádosti dlužníka o ustanovení opatrovníka podle ustanovení § 29 odst. 3 o.s.ř., soud neshledal důvody pro takový postup, když místo pobytu dlužníka je soudu známo, dlužník sám netrpí žádnou duševní poruchou, je schopen se srozumitelně vyjadřovat, tvrzené (ale neosvědčené) zdravotní důvody jsou jen přechodného charakteru pokračování-2-a nebrání dlužníkovi účastnit se řízení, které nadto probíhá převážně v písemné formě.

Proti tomuto usnesení, výslovně výroku IV., podal dlužník odvolání. Uvedl, že již dříve doložil, že je onkologický pacient, v dubnu 2010 mu byl diagnostikován zhoubný karcinom, v červnu 2010 se podrobil operaci, v srpnu až říjnu 2010 podstoupil chemoterapii a radioterapii, v lednu 2011 pak další operaci, na základě jeho zdravotního stavu mu byl přiznán invalidní důchod. Namítl, že po ukončení rehabilitace je těžce pohyblivý, těžkopádný a alergický s velkou bolestivostí, je schopen velmi omezeného pohybu jen za pomoci francouzských holí a lze očekávat, že léčba a terapie bude trvat ještě nejméně 5 měsíců. Z tohoto důvodu je velmi omezen v normální komunikaci s právníky a specialisty na ekonomiku, kteří mu dosud pomáhali dokazovat velmi vážná pochybení insolvenčního správce, který rozhodně není nezaujatý a porušuje soustavně jak své povinnosti, tak i zákony. Poukázal na to, že vzhledem k jeho onkologickému onemocnění se má co nejméně vystavovat stresové zátěži, když insolvenční správce prodává hluboce pod cenou zejména nemovitosti a zastupující soudce (v důsledku dlouhodobé nemoci pověřené soudkyně) se jeho námitkám věnuje naprosto liknavě nebo vůbec. Domnívá se, že tak splňuje podmínky pro přidělení právní ochrany, když mu již bylo vyhověno dvakrát u Okresního soudu v Novém Jičíně, je jen středoškolsky vzdělán a není schopen řádně právnicky vyjadřovat. Poukázal na to, že jeho invalidní důchod činí 5.790 Kč, jen za odborné posudky z oboru ekonomiky, právní konzultace, posudky písmoznalce a jiné musel zaplatit více než 30.000 Kč. Právní a jiné služby již není schopen platit, žádá proto o přidělení zástupce nejen z důvodu svého vážného zdravotního postižení, ale i z tohoto důvodu. K odvolání doložil propouštěcí zprávu Slezské nemocnice v Opavě, ze které vyplývá hospitalizace dlužníka od 17.4.2013 do 25.4.2013, a propouštěcí zprávu AquaKlim, s.r.o.-Sanatoria Klimkovice, ze které vyplývá léčebný pobyt dlužníka od 25.4.2013 do 23.5.2013.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 8 INS 6069/2009-A-8 ze dne 23.11.2009 soud zjistil úpadek dlužníka, na majetek dlužníka prohlásil konkurs a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Lukáše Stočka, K Nemocnici 18, Nový Jičín. Dne 21.1.2010 se konalo pokračování-3-přezkumné jednání a schůze věřitelů, kterých se dlužník účastnil. V podání ze dne 17.4.2013 dlužník mimo jiné uvedl, že nastupuje do nemocnice, čeká jej třetí velmi vážná operace (totální endoprotéza pravé kyčle), v nemocnici bude nejméně 3 měsíce. Z důvodu, že soud nereagoval na jeho žádost z ledna a února o odvolání insolvenčního správce a z důvodu, že hrozí další nenahraditelná finančních ztrát jeho osoby jako dlužníkovi, jakož i z důvodu, že po dobu léčení a rehabilitace v rehabilitačním ústavu nebude schopen se sám účinně bránit při hájení svého majetku, žádá o ustanovení opatrovníka podle ustanovení § 29 odst. o.s.ř. k ochraně jeho zákonných zájmů v tomto insolvenčním řízení.

Podle § 29 odst. 3 o.s.ř., pokud neučiní jiná opatření, může předseda senátu ustanovit opatrovníka také neznámým dědicům zůstavitele, nebyl-li dosud v řízení o dědictví stanoven okruh jeho dědiců, účastníku, jehož pobyt není znám, jemuž se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, který byl stižen dušení poruchou nebo z jiných zdravotních důvodů se nemůže nikoli jen po přechodnou dobu účastnit řízení nebo který není schopen se srozumitelně vyjadřovat.

V přezkoumávané věci dlužník podal žádost o ustanovení opatrovníka ze zdravotních důvodů, a to z důvodu, že po dobu léčení a rehabilitace nebude schopen sám účinně hájit svá práva v insolvenčním řízení. Odvolací soud přisvědčuje soudu prvního stupně v tom, že dlužník nesplňuje předpoklady, aby mu mohl být ustanoven opatrovník ze zdravotních důvodů. Z listin doložených k odvolání vyplývá, že důvod, o který dlužník opřel svou žádost o ustanovení opatrovníka, již pominul, když byla ukončena jeho hospitalizace a následná rehabilitace ve zdravotnické a léčebném zařízení. Navíc je nutno přihlédnout k tomu, že cílem insolvenčního řízení tak, jak je definován v ustanovení § 1 IZ, je řešení úpadku, popřípadě hrozícího úpadku dlužníka, některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Insolvenční řízení není řízením, ve kterém se provádí složité právní dokazování skutečností, nejedná se o sporné řízení, které předpokládá účast účastníka u jednání soudu. Realizaci cíle insolvenčního řízení provádí insolvenční správce, jehož veškerá činnost nadto podléhá dohlédací činnosti insolvenčního soudu (§ 11 IZ). S ohledem na uvedený cíl insolvenčního řízení, postavení insolvenčního správce a dohlédací činnost insolvenčního soudu, jakož i s přihlédnutím k tomu, že v daném řízení již bylo rozhodnuto o úpadku a prohlášení konkursu, proběhlo přezkumné jednání a schůze věřitelů, nelze v tomto stádiu řízení ani předpokládat nutnou účast dlužníka při jednání insolvenčního soudu. Z obsahu spisu navíc vyplývá, že dlužník je schopen se srozumitelně vyjadřovat v rámci písemné komunikace s insolvenčním soudem.

Na základě shora uvedeného soud prvního stupně postupoval správně, pokud žádost dlužníka o ustanovení opatrovníka zamítl. Odvolací soud proto usnesení soudu prvního stupně v napadeném rozsahu (výrok IV.) jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř. pokračování-4-

S ohledem na obsah odvolání dlužníka proti napadenému rozhodnutí soud prvního stupně v dalším řízení posoudí, zda dlužník současně v tomto odvolání nepodal žádost o ustanovení zástupce podle ustanovení § 30 o.s.ř. a případně o ní rozhodne.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 31. října 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Petra Jahodová předsedkyně senátu