2 VSOL 62/2016-B-13
KSBR 32 INS 14791/2015 2 VSOL 62/2016-B-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců JUDr. Heleny Myškové a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci dlužníka: David anonymizovano , anonymizovano , IČO: 686 41 095, bytem V Zahrádkách 721/16, 591 01 Žďár nad Sázavou, o způsobu řešení úpadku dlužníka, o odvolání dlužníka a Michaely anonymizovano , anonymizovano , bytem V Zahrádkách 721/16, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 75737591 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. listopadu 2015, č.j. KSBR 32 INS 14791/2015-B-5

tak to:

Odvolání dlužníka Davida Marka a Michaely anonymizovano proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. listopadu 2015, č.j. KSBR 32 INS 14791/2015-B-5 se o dm ítá .

Odův odně ní:

Označeným usnesením krajský soud návrh na spojení insolvenčního řízení ve věci dlužníka Davida Marka, vedeného pod spisovou značkou KSBR 32 INS 14791/2015, a insolvenčního řízení ve věci dlužnice Michaely anonymizovano (manželky dlužníka), vedeného pod spisovou značkou KSBR 32 INS 14792/2015, zamítl, neboť dospěl k závěru, že spojení věcí dlužníků ke společnému řízení není možné. Společné projednání věci dlužníka-manželů lze připustit pouze v případě společně podaného návrhu manželů na povolení oddlužení, k čemuž v tomto případě nedošlo. Vzhledem k tomu, že každý z dlužníků podal insolvenční návrh samostatně, o úpadku dlužníka již bylo soudem rozhodnuto a společný návrh manželů na povolení oddlužení nebyl podán, nelze návrhu dlužníka na spojení věci vyhovět.

Proti usnesení krajského soudu podali dlužník a Michaela anonymizovano včasné odvolání, ve kterém namítali, že ve svém návrhu sice navrhl řešení úpadku konkursem, neboť část jeho závazků pochází z podnikání a on nebyl schopen zajistit souhlas těchto věřitelů s řešením úpadku formou oddlužení. Insolvenční správce ovšem ve své zprávě konstatoval, že i přesto je možné řešit úpadek oddlužením splátkovým kalendářem. S ohledem na tuto skutečnost a na to, že manželka insolvenční navrhovatel podala též návrh na zahájení insolvenčního řízení, že oba společně splňují podmínky pro společné oddlužení manželů, dlužník navrhl, aby odvolací soud zrušil napadené usnesení, rozhodl o spojení obou insolvenčních řízení a rozhodl o řešení úpadku oddlužením formou splátkového kalendáře.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. změněn zákonem č. 294/2013 Sb., insolvenční řízení bylo zahájeno dne 5.6.2015, rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestli že na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se proto přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb. (dále jen o.s.ř. ).

Odvolací soud se nejprve zabýval otázkou, zda včas podané odvolání proti usnesení krajského bylo podáno osobami k tomuto úkonu oprávněnými.

Podle ustanovení § 14 odst. 1 IZ platí, že účastníky insolvenčního řízení jsou dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku.

Podle ustanovení § 201 o.s.ř., účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle ustanovení § 218 písm. b) o.s.ř., odvolací soud odmítne odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn.

Z ustanovení § 201 o.s.ř. vyplývá, že usnesení soudu prvního stupně může odvoláním napadnout pouze účastník řízení. Odvolatelka Michaela anonymizovano však není ani v postavení manželky dlužníka účastníkem tohoto insolvenčního řízení vedeného k návrhu dlužníka, neboť její insolvenční řízení je vedeno samostatně u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 32 INS 14792/2015. Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 218 písm. b) o.s.ř., a odvolání Michaely anonymizovano odmítl jako odvolání podané osobou, která k tomu není oprávněna.

Dále odvolací soud zkoumal, zda proti usnesení krajského soudu je odvolání přípustné.

Podle ustanovení § 201 o.s.ř., účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle ustanovení § 202 odst. 1, písm. a) o.s.ř., odvolání není přípustné proti usnesení, jímž se upravuje vedení řízení.

Podle ustanovení § 218 o.s.ř., odvolací soud odmítne odvolání, které b) bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn; c) směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné.

Podle ustanovení § 112 odst. 1 o.s.ř., v zájmu hospodárnosti řízení může soud spojit ke společnému řízení věci, které byly u něho zahájeny a skutkově spolu souvisí nebo se týkají týchž účastníků.

Podle ustanovení § 83a IZ, není-li dále stanoveno jinak, není v insolvenčním řízení přípustné spojení věcí různých dlužníků ke společnému řízení.

V dané věci směřuje odvolání proti usnesení soudu prvního stupně, jímž soud rozhodl o procesním návrhu dlužníka na spojení insolvenčního řízení dlužníka a insolvenčního řízení manželky dlužníka. Odvolání lze podat pouze proti rozsudku nebo usnesení, vydaným soudem v řízení v prvním stupni, jestliže to zákon výslovně nevylučuje (§ 201 o.s.ř.). V daném případě směřuje odvolání proti usnesení soudu prvního stupně, jímž nevyhověl procesnímu návrhu na spojení věcí ke společnému řízení, tedy proti usnesení, které má povahu usnesení upravujícího vedení řízení, proti němuž však odvolání podle ustanovení § 202 odst. 1, písm. a) o.s.ř. není přípustné.

Odvolání dlužníka proti usnesení soudu prvního stupně proto odvolací soud podle ustanovení § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl jako objektivně nepřípustné.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. e/ o.s.ř., § 229 odst. 4 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, odvolatelce Michaele anonymizovano a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 5. února 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu