2 VSOL 61/2012-A-10
KSOS 33 INS 31/2012 2 VSOL 61/2012-A-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka STEMA-CZ a.s., se sídlem Čujkovova 1736/30, 700 30 Ostrava, Zábřeh, identifikační číslo 26 82 21 99, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6.1.2012, č.j. KSOS 33 INS 31/2012-A-3,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění: V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

V důvodech usnesení uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužníka, doručeným soudu prvního stupně dne 2.1.2012. V návrhu dlužník tvrdil, že jeho majetek v pořizovací hodnotě 90.700,-Kč je nulové hodnoty a pohledávky za dlužníky jsou velmi obtížně vymahatelné. V případě prohlášení konkursu by tak zpeněžení majetkové podstaty nepostačovalo k úhradě nákladů řízení, když jen minimální odměna insolvenčního správce činí 45.000,-Kč. Proto soud prvního stupně uložil dlužníkovi ve smyslu ust. § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. V něm uvedl, že nedisponuje potřebnou hotovostí. Podle dlužníka soud prvního stupně neodůvodnil výši stanovené zálohy, která mu byla uložena v maximální výši, ačkoliv z insolvenčního návrhu je zřejmé, že insolvenční řízení nebude svým rozsahem spadat mezi řízení rozsáhlá či jinak náročná. Navrhl, aby byl zproštěn povinnosti hradit zálohu, případně záloha byla snížena.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písmeno c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Podle ust. § 108 odst. 1 a 2 IZ, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč.

Z obsahu spisu vyplývá, že dlužník se insolvenčním návrhem ze dne 30.12.2011 domáhal rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na jeho majetek. V návrhu tvrdil, že jeho činností byly služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob a činnost účetních poradců, vedení účetnictví. Dále uvedl, že celková výše jeho dluhů činí 3.268.950,40,-Kč, z toho 405.000,-Kč připadá zaměstnancům. Byť dlužník označil své dlužníky, vůči kterým má pohledávky ve výši 2.930.000,-Kč, sdělil, že tyto jsou velmi obtížně dobytné a další pohledávka ve výši 1.430.000,-Kč za Ing. Hanou Chalupovou je patrně nedobytná, neboť dlužnice zemřela. Dlužník v seznamu majetku označil svůj movitý majetek s tím, že jeho zůstatková cena je nulová.

Na základě shora popsaného stavu věci postupoval soud prvního stupně správně, když dlužníkovi uložil povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Dlužník nemá žádné finanční prostředky a pouze záloha tak může umožnit insolvenčnímu správci uhradit počáteční náklady, jež obvykle vznikají při zjišťování majetku dlužníka a jeho zpeněžování, bude-li majetek dohledán. Není ani vyloučeno, že záloha bude v další fázi řízení spotřebována při prověřování majetkových poměrů dlužníka z hlediska možné odporovatelnosti, neúčinnosti a neplatnosti právních úkonů. Důvodem pro neuložení povinnosti k zaplacení zálohy nemůže být skutečnost, že dlužník nemá finanční prostředky, ze kterých by mohla být požadovaná záloha zaplacena. Podle ust. § 98 odst. 1 a 2 IZ byl dlužník povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku. Povinností dlužníka bylo podat insolvenční návrh v dostatečném časovém předstihu předtím, než se ocitl v situaci, kdy již nemá finanční prostředky ani na zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Správně stanovil soud prvního stupně i výši zálohy na náklady insolvenčního řízení. Při způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem činí pouze odměna insolvenčního správce minimálně 45.000,-Kč (§ 1 odst. 1 vyhlášky 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů). Dále insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti i náhrada jeho hotových výdajů, to je cestovních nákladů, poštovného, telekomunikačních poplatků a ostatních hotových výdajů (§ 7 téže vyhlášky). Proto odvolací soud shodně se soudem prvního stupně považuje částku 50.000,-Kč za odpovídající výši zálohy na náklady insolvenčního řízení.

K žádosti dlužníka o zproštění povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení považuje odvolací soud za nutné uvést, že záloha na náklady insolvenčního řízení není soudním poplatkem. Proto nelze dlužníka osvobodit od povinnosti uhradit tuto zálohu postupem podle ust. § 138 odst. 1 o.s.ř., a to bez ohledu na jeho majetkovou situaci.

Ze všech výše uvedených důvodů je usnesení soudu prvního stupně věcně správné, proto je odvolací soud podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 8. března 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu