2 VSOL 606/2015-B-31
KSBR 30 INS 7750/2013 2 VSOL 606/2015-B-31

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Ivo anonymizovano , anonymizovano , bytem Sebranice 49, PSČ 679 31, o zrušení schváleného oddlužení, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 30 INS 7750/2013-B-17 ze dne 27.4.2015,

tak to :

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 30 INS 7750/2013-B-17 ze dne 27.4.2015 se ve výrocích I. a II. p o t v r z u j e .

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zrušil oddlužení dlužníka schválené ve formě plnění splátkového kalendáře (výrok I.), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok II.), rozhodl, že konkurs na majetek dlužníka bude veden jako nepatrný konkurs (výrok III.), a deklaroval, že prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou (výrok IV.), a že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok V.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 16.8.2013 soud rozhodl o úpadku dlužníka a povolil jeho oddlužení. Usnesením ze dne 14.11.2013 soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře počínaje prosincem 2013. Při rozhodování o schválení oddlužení soud vycházel z toho, že na přezkumném jednání byly zjištěny pohledávky nezajištěných věřitelů v celkové výši 1.249.698,59 Kč, dlužník má příjem od zaměstnavatele Jakuba anonymizovano ve výši 17.000 Kč měsíčně čistého a předpokládaná míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů při oddlužení plněním splátkového kalendáře činí 32,72 %. Ze zpráv insolvenčního správce ze dne 28.3.2014 a 10.12.2014 soud zjistil, že dlužník za dobu trvání schváleného oddlužení zaplatil pouze v květnu 2014 částku 8.127 Kč, po uhrazení dluhu na odměně a náhradě hotových výdajů insolvenčního správce byla pro věřitele použita částka 1.466 Kč. Dlužník s insolvenčním správcem nekomunikuje, veškeré informace o poměrech s odstupem sděluje jeho matka Ilona Drobiličová. Na jednání k projednání zrušení schváleného oddlužení dne 10.3.2015 se dlužník nedostavil, jeho omluvu z pracovních důvodů soud považuje za nedostatečnou, neboť dlužník soudu ani insolvenčnímu správci nesdělil ani nedoložil, že by byl někde zaměstnán. Ve zprávě ze dne 6.3.2015 a při jednání dne 10.3.2015 insolvenční správce sdělil, že ke konci února 2015 činil dluh na odměně a náhradě hotových výdajů částku 9.801 Kč, za 15 měsíců trvání schváleného oddlužení byla nezajištěným věřitelům vyplacena pouze částka 1.593 Kč, což představuje 0,13 % jejich pohledávek. Dlužník ke dni 10.3.2015 zaplatil částku 10.000 Kč, která bude použita na úhradu vzniklého dluhu na odměně a náhradě hotových výdajů insolvenčního správce, přitom do budoucna není znám žádný příjem dlužníka, ze kterého by bylo možno provádět srážky pro účely plnění splátkového kalendáře. Tyto skutečnosti svědčí o tom, že dlužník zjevně nebude moci splnit převážnou část splátkového kalendáře. Nadto dlužník neplní další povinnosti, které mu ze schváleného způsobu řešení oddlužení vyplývají, k plnění svých povinností přistupuje liknavě, když nekomunikuje s insolvenčním správcem a informace o svých příjmech sděluje se značným zpožděním nebo vůbec. Soud proto podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) schválené oddlužení dlužníka zrušil a současně rozhodl o způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem. Dlužník je fyzická osoba, která není podnikatelem, soud proto shledal podmínky pro to, aby konkurs byl veden jako konkurs nepatrný.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Uvedl, že od 20.5.2015 je zaměstnán u zaměstnavatele Ilony Drobiličové a má příjem ve výši 17.225 Kč měsíčně čistého. Poukázal na to, že jeho dluh za rok 2014 vznikl z důvodu, že byl zaměstnán u svého bratra, který měl s jeho otcem těžkou autonehodu a nebyl mu schopen vyplácet mzdu v plné výši, nakonec své podnikání ukončil s tím, že dluh na jeho mzdě vůči insolvenčnímu správci za šest měsíců (6 x 7.972 Kč) v roce 2015 uhradí, přičemž jednu splátku ve výši 7.972 již uhradil. Zdůraznil, že již uvedl, že zbývající dluh za období, kdy byl nezaměstnaný, uhradí ručitelka Ilona Drobiličová, která se zavázala v prohlášení ručitele, že dluh ve výši 39.702 Kč uhradí ve splátkách. Dosud byly uhrazeny tři splátky v celkové výši 30.000 Kč.

Podle jeho názoru je tedy schopen splnit splátkový kalendář, nevlastní žádný majetek, a proto konkurs na jeho majetek by nepřinesl žádnou možnost úhrady pohledávek věřitelů. Navrhl, aby odvolací soud napadené rozhodnutí zrušil a aby mu bylo povoleno pokračování schváleného oddlužení formou plnění splátkového kalendáře. Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekucí se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, že obsahuje způsobilý odvolací důvod, který lze podřadit pod ustanovení § 205 odst. 2 písm. g) o.s.ř., přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 3 a odst. 5 o.s.ř.), doplnil dokazování a poté dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 398 odst. 3 věty první IZ, při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.

Podle § 418 odst. 1 písm. a) IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení.

Podle § 418 odst. 1 písm. b) IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit. Odvolací soud předně poukazuje na správná skutková zjištění, které učinil soud prvního stupně z provedeného dokazování a pro stručnost odůvodnění na ně zcela odkazuje. Odvolací soud dále zopakoval a doplnil dokazování listinami, z nichž zjistil následující skutečnosti:

Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 10.12.2014, že dlužník od prosince 2013 do prosince 2014 provedl jedinou platbu v květnu 2014 ve výši 8.127 Kč, k rozdělení pro věřitele zůstala částka 1.593 Kč. V současné době činí dluh pro nezajištěné věřitele 79.910,50 Kč a na odměně insolvenčního správce za dobu sedmi měsíců 7.623 Kč včetně prosince 2014. Dlužník je průběžně informován o vznikajícím deficitu, osobní schůzka s dlužníkem se dosud neuskutečnila, neboť se vždy omluvil.

Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 6.3.2015, že výše úhrady v rámci trvání plnění splátkového kalendáře zůstala nezměněna, dluh do února 2015 pro nezajištěné věřitele činí 92.449,50 Kč a na odměně insolvenčního správce 9.801 Kč. Dlužník byl průběžně informován o vznikajícím deficitu na oddlužení, osobní schůzka s dlužníkem se dosud neuskutečnila, neboť se vždy omluvil prostřednictvím matky Ilony Drobiličové.

Z přípisu dlužníka a Ilony Drobiličové ze dne 17.7.2015, že dlužník a Ilona Drobiličová jako ručitelka sdělují, že Ilona Drobiličová uhradila čtyři splátky, z toho tři splátky po 10.000 Kč a jednu splátku 9.702 Kč, bývalý zaměstnavatel uhradil tři splátky po 7.972 Kč, od května 2015 je dlužník zaměstnán a ručitelka uhradí čtyři splátky po 7.972 Kč za období leden až duben 2015.

Z poštovních poukázek ze dne 26.6.2015 a 17.7.2015, že Ilona Drobiličová zaslala na účet insolvenčního správce dvakrát částku 7.972 Kč.

Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 6.3.2015, že dlužník prostřednictvím své matky Ilony Drobiličové uhradil na účet majetkové podstaty třikrát částku 10.000 Kč a třikrát částku 7.972 Kč. Nad rámec těchto plateb byla v rámci plnění splátkového kalendáře uhrazena částka 8.127 Kč, která byla po uhrazení pohledávek za majetkovou podstatou rozdělena mezi věřitele, částka ve výši 43.916 Kč je deponována na účtu majetkové podstaty.

Z pracovní smlouvy ze dne 20.5.2015 a výpisu z veřejné části živnostenského rejstříku, že tuto smlouvu uzavřeli Ilona Drobiličová, IČ 03314081 (podnikající od 20.8.2014 na dobu neurčitou) jako zaměstnavatel a dlužník jako zaměstnanec. Ve smlouvě je uveden sjednaný druh práce-stavbyvedoucí, den nástupu do zaměstnání 20.5.2015, mzda ve výši 22.000 Kč hrubého. Pracovní poměr je sjednán na dobu neurčitou.

Z výplatních listin ze dne 15.6.2015 a 15.7.2015, že čistá mzda dlužníka činila v červnu a červenci 2015 vždy částku 17.225 Kč, z toho částky 7.972 Kč byly každý měsíc zaslány insolvenčnímu správci. Především je nutno uvést, že vzhledem k zákonné úpravě oddlužení v insolvenčním zákoně (§ 389 a násl. IZ) je při oddlužení kladen hlavní důraz na to, aby dlužníkovi bylo umožněno, splňuje-li pro to všechny zákonné předpoklady oddlužení, osvobození od dluhů (§ 414 IZ), a aby se dlužník znovu bez dluhů zapojil do ekonomického života. Jednou z podmínek přitom je, že si bude plnit řádně své povinnosti v rámci oddlužení (§ 412 IZ). Nelze sice vyloučit, že po dobu trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře se dlužník dostane do tíživé situace, která mu dočasně neumožní plnit jeho povinnosti dle schváleného oddlužení. V takovém případě se však očekává, že o tom bude neprodleně informovat insolvenčního správce, případně insolvenční soud, a že do budoucna bude povinnosti v oddlužení nadále plnit. Z výše uvedeného je zřejmé, že dlužník měl řádně plnit na splátkový kalendář od prosince 2013, avšak do února 2015 (za dobu 15 měsíců trvání oddlužení) uhradil nezajištěným věřitelům toliko 1.593 Kč, což představuje 0,13 % jejich pohledávek, dále na odměnu a náhradu nákladů insolvenčnímu správci zaplatil 6.534 Kč odpovídající pouze 6 měsícům. V odvolacím řízení bylo ze zprávy insolvenčního správce sice zjištěno, že do června 2015 bylo zaplaceno celkem 70.215 Kč, z toho nezajištěným věřitelům 52.791 Kč a insolvenčnímu správci na odměnu a náhradu hotových výdajů 17.424 Kč, toto plnění dlužník však měl poskytnout již do dubna 2015 (zrušení oddlužení). V případě, že by dlužníkovi bylo nadále umožněno oddlužení splátkovým kalendářem, s ohledem na omezenou dobu trvání oddlužení 5 let, by oddlužení mohlo probíhat po dobu zbývajících 44 měsíců. Při čisté mzdě ve výši 17.225 Kč měsíčně, kterou dlužník od června 2015 doložil, činí nezabavitelná částka 6.118 Kč měsíčně, zůstává tak částka 11.107 Kč. Z částky 9.177 Kč lze použít 2/3, tedy částku 6.118 Kč, zbývající částka 1.930 Kč je použitelná zcela. Splátky by tak činily 8.048 Kč měsíčně, z toho 1.089 Kč na nároky správce, pro věřitele by zůstala částka 6.959 Kč, což za 44 měsíců představuje částku 306.196 Kč a se zohledněním předchozích plateb celkem částku 358.987 Kč, což představuje 28,63 % závazků nezajištěných věřitelů. I s přihlédnutím k platbě 9.702 Kč, kterou dlužník tvrdí a která není dlužníkem zatím doložena ani potvrzena insolvenčním správcem, by plnění nezajištěným věřitelům činilo 29,4 %.

Odvolací soud však v posuzované věci považuje za rozhodné, že dlužník dlouhodobě, tedy po dobu 15 měsíců trvání oddlužení (od prosince 2014 do února 2015), neplnil na splátkový kalendář téměř ničeho, když zaplatil pouze 8.127 Kč v květnu 2014, přestože byl opakovaně informován insolvenčním správcem o vznikajícím dluhu. Dále dlužník s insolvenčním správcem po celou dobu nekomunikoval a osobních schůzek s ním se (byť s omluvou) nezúčastnil. Dlužník se taktéž omluvil i k jednání soudu, které bylo nařízeno právě za účelem posouzení, zda je dán důvod pro zrušení schváleného oddlužení dlužníka. Lze proto uzavřít, že dlužník po celou dobu trvání oddlužení přistupoval k plnění svých povinností v oddlužení velmi nedbale, dlouhodobě neplnil podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, a proto je dán důvod pro zrušení schváleného oddlužení podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) IZ.

Ze všech shora uvedených důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně ve výrocích I. a II. podle ustanovení § 219 o. s. ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 23. července 2015

Vypracovala: JUDr. Ivana Wontrobová

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu