2 VSOL 602/2013-A-11
KSBR 26 INS 17478/2013 2 VSOL 602/2013-A-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Miroslavy anonymizovano , anonymizovano , bytem Brodek u Konice 129, PSČ 798 46, o insolvenčním návrhu dlužnice, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 26 INS 17478/2013-A-6 ze dne 25.6.2013

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že insolvenční návrh dlužnice se n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh. V důvodech rozhodnutí uvedl, že dne 21.6.2013 byl soudu doručen insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení. V popisu rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek dlužnice uvedla, že v současné době má tři peněžité závazky, které není schopna splácet, přitom identifikovala své věřitele a uvedla konkrétní výši jejich pohledávek. U jednotlivých závazků však dlužnice neuvedla žádný konkrétní údaj, ze kterého by se dalo vyvodit, že její závazky jsou po dobu delší 30 dnů po splatnosti. Žádné další skutečnosti osvědčující úpadek dlužnice v návrhu neuvedla. Insolvenční návrh dlužnice tak neobsahuje všechny náležitosti a pro tyto nedostatky nemůže být věcně projednán. Soud proto postupoval podle ustanovení § 128 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon, dále jen IZ ) a insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Poukázala na to, že v návrhu uvedla všechny jí známé skutečnosti o jejích závazcích a připojila kopie všech listin, které má k dispozici. Namítla, že u závazků přesně uvedla, kdy je naposledy řádně zaplatila a k tomu odkázala na obsah svého návrhu. Podle jejího názoru tímto prokázala soudu, že se nachází v úpadku. Žádá proto o nové přehodnocení Vrchním soudem v Olomouci.

Podle § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c) IZ) a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle § 103 odst. 2 IZ, v insolvenčním návrhu musí být dále uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle § 3 odst. 1 IZ, dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost").

Podle § 3 odst. 2 IZ, má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužnice podala u soudu prvního stupně dne 21.6.2013 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení (na předepsaném formuláři), kterým se domáhala rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. V popisu rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek uvedla, že v současné době má tři nezajištěné peněžní závazky v celkové výši 74.006 Kč, ze seznamu závazků (které uvádí i v návrhu) je patrné, že je více jak 30 dnů v prodlení a že zastavila platby svých peněžitých závazků. V bodech 18 a 20 návrhu dlužnice uvedla celkem tři závazky, z toho jeden závazek, ze kterého nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění-nevykonatelný a dva závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění-vykonatelné, které současně blíže specifikovala označením věřitele, uvedením právního důvodu a výše závazku, u vykonatelných závazků uvedla exekuční titul. K návrhu dlužnice přiložila mimo jiné seznam závazků, ve kterém označila shodné závazky s uvedením data poslední platby, a to u nevykonatelného závazku dnem 10.6.2013 a u vykonatelných závazků dnem 25.9.2012 a 26.3.2013. Dále uvedla, že žádný závazek nepopírá co do důvodu a výše, žádný z uvedených věřitelů není jí osobou blízkou, prohlásila, že seznam závazků je správný a úplný, a podepsala jej.

Návrh na povolení oddlužení, který je podáván spolu s insolvenčním návrhem, je podáván na jediném (předepsaném) formuláři, byť jde obsahově o dva návrhy, pro které jsou zákonem předepsány samostatně obsahové náležitosti. Insolvenční návrh musí mít náležitosti podle ustanovení § 103 a § 104 IZ, návrh na povolení oddlužení podle ustanovení § 391 a § 392 IZ. Podmínkou pro projednání návrhu na povolení oddlužení je podání bezvadného insolvenčního návrhu, a proto insolvenční soud v takovém případě musí nejprve zkoumat, zda insolvenční návrh splňuje náležitosti stanovené v ustanovení § 103, případně § 104 IZ. Dlužník je podle ustanovení § 103 IZ zejména v insolvenčním návrhu povinen vylíčit rozhodující skutečnosti, které osvědčují jeho úpadek či hrozící úpadek. Dlužník, který je fyzickou osobou-nepodnikatelem, musí tvrdit konkrétní skutečnosti, ze kterých vyplývají znaky úpadku podle ustanovení § 3 odst. 1 IZ, tedy že má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopen plnit. K náležitostem insolvenčního návrhu viz například rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. KSBR 37 INS 294/2008, 29 NS ČR 1/2008 ze dne 27.1.2010, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod poř. č. 88/2010. K návrhu dlužník musí doložit zákonem předepsané přílohy podle ustanovení § 104 IZ, které stanoví i jejich obsahové náležitosti, tj. seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců.

Odvolací soud, na rozdíl od soudu prvního stupně, dospěl k závěru, že v posuzované věci dlužnice podala řádný insolvenční návrh, který splňuje náležitosti insolvenčního návrhu podle ustanovení § 103 odst. 2 IZ. Dlužnice totiž v insolvenčním návrhu a přiloženém seznamu závazků jako povinné přílohy podle ustanovení § 104 IZ (na který v návrhu i odkázala), konkrétně označila tři závazky vůči třem věřitelům, včetně uvedení výše závazků a k tomu tvrdila, že závazky jsou více jak 30 dnů po splatnosti a zastavila na ně platby k datu uvedenému v seznamu závazků. Z těchto tvrzení je proto zřejmé, že dlužnice má více věřitelů (nejméně dva), vůči nimž má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopna plnit, neboť zastavila platby všech svých peněžitých závazků (§ 3 odst. 1 a odst. 2 písm. a) IZ). Podle odvolacího soudu tak insolvenční návrh dlužnice je projednatelný, neboť obsahuje dostatečné vylíčení skutkových tvrzení osvědčujících úpadek dlužnice. Závěr soudu prvního stupně o tom, že jsou splněny podmínky k tomu, aby insolvenční návrh dlužnice pro vady bránící pokračování v insolvenčním řízení byl podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ odmítnut, proto není správný.

Na základě shora uvedeného odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, že se insolvenční návrh dlužnice neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e přípustné dovolání ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené zveřejněním v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta pro podání dovolání běží od doručení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 19. srpna 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Petra Jahodová předsedkyně senátu