2 VSOL 60/2016-B-41
KSOS 22 INS 30456/2013 2 VSOL 60/2016-B-41

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Táni Šimečkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka: Jana anonymizovano , anonymizovano , identifikační číslo osoby: 744 79 512, bytem Na Stavech 318/2, 747 16 Hať, o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli a povolení zálohy na odměnu insolvenční správkyni, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. září 2015 č.j. KSOS 22 INS 30456/2013-B-28

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Soud prvního stupně vyslovil odkazem na ustanovení § 298 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále IZ) souhlas s tím, aby insolvenční správkyně Mgr. Lenka Krčová vydala zajištěnému věřiteli č. 1 (P1)-Jindřichu anonymizovano , anonymizovano , bytem Mjr. Nováka 1297/23, 700 30 Ostrava-Hrabůvka-výtěžek zpeněžení zajištění ve výši 544.691,42 Kč ze zpeněžených nemovitostí-pozemků parc.č. 495 orná půda a parc.č. 496 trvalý travní porost-vše zapsáno na LV č. 1400, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, pro obec a k.ú. Hať, a to do 15 dnů od právní moci usnesení a insolvenční správkyni uložil, aby o provedeném vydání výtěžku zajištěnému věřiteli podala soudu neprodleně písemnou zprávu (odstavec I. výroku) a insolvenční správkyni Mgr. Lence Krčové poukazem na ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a náhradách jejich nutných výdajů povolil zálohu na odměnu ve výši 53.870,58 (odstavec II. výroku).

Proti uvedenému rozhodnutí podal dlužník odvolání, v němž namítal, že na zmíněného věřitele je podáno trestní oznámení ve věci neoprávněného obohacení a podvodu souvisejícího s konkursem dlužníka. Insolvenční správkyně neinformovala insolvenční soud o zájmu bratra dlužníka o koupi předmětného pozemku, který nejprve nabízel částku 730.000 Kč a poté 1.000.000 Kč. Tím se dle jeho názoru dopustila poškození dalších věřitelů. V době, kdy byl podán soudní návrh na vrácení předmětného pozemku do rukou rodičů, o němž soud stále nerozhodl, jednala o prodeji pozemku a toto ignorovala. Dlužník namítal nedostupnost insolvenční správkyně z důvodu její mateřské dovolené, kdy komunikace dlužníka probíhá výhradně mailem s její asistentkou. Insolvenční správkyni viděl poprvé a naposled u soudu v roce 2013, proto navrhuje její odvolání. Insolvenční správkyni několikrát vyzval, aby s ním komunikovala do datové schránky, kterou si zřídil před pěti lety proto, aby byl k zastižení, jelikož často není v Ostravě, insolvenční správkyně disponuje jeho telefonním číslem a mailem. Vývoj konkurzu sleduje na ww.justice.cz a pomocí DS.

Insolvenční správkyně se k odvolání dlužníka vyjádřila tak, že mateřskou dovolenou čerpala pouze v období od začátku ledna do poloviny února 2015, kdy vyřizovala pouze naléhavé záležitosti a většinou prostřednictvím e-mailu. Řádně plní veškeré povinnosti insolvenčního správce. Nikdy neobdržela žádost dlužníka, aby jej kontaktovala prostřednictvím datové schránky. Odeslané písemnosti na adresu dlužníka se jí vracely jako nedoručené, proto mu zasílala výzvy elektronické. V období, kdy docházelo k vyjednávání o prodeji nemovitosti v majetkové podstatě, byla několikrát v kontaktu se zajištěným věřitelem, jeho právním zástupcem, zájemcem o koupi nemovitosti i bratrem dlužníka. Bratru dlužníka dle výslovné dohody zaslala výzvu k podání nabídky na koupi nemovitosti, která byla zveřejněna soudem dne 11.3.2015. Bratr dlužníka byl výslovně poučen, že pokud by učinil nejvyšší nabídku, musel by požádat insolvenční soud o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku dle § 295 IZ. K výzvě k podávání nabídek na koupi nemovitosti přistoupila na základě pokynu zajištěného věřitele, právě proto, že ji dlužník opakovaně informoval o existenci vyšší nabídky. Zajištěný věřitel vyjádřil obavu, že tyto nabídky jsou pouze fiktivní a zdržují prodej, což by mohlo odradit případného reálného zájemce. Výzva byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku, na webových stránkách insolvenční správkyně a dále zaslána elektronicky Karlu Václavíkovi, Pavlu Krayzelovi a společnosti SEGL s.r.o.. Kromě nabídky společnosti SEGL s.r.o. jinou nabídku neobdržela. Kontaktoval ji i právní zástupce dlužníka, který mu byl ustanoven v rámci řízení před okresním soudem, kde se dlužník mimo insolvenční řízení pokouší vymáhat své pohledávky, ke kterým nepředal žádné podklady. Dále telefonicky i osobně jednala s osobami, na které dlužník převedl v době po zahájení insolvenčního řízení svá vozidla. Všechny tyto osoby jsou schopny se insolvenční správkyni dovolat a domluvit si osobní schůzku. Na domluvenou schůzku dne 24.8.2015 se dlužník nedostavil. I pokud by bylo trestní oznámení na zajištěného věřitele podáno, nemá vliv na existenci uděleného pokynu ke zpeněžení a následné zpeněžení majetku v majetkové podstatě. Pokus rodičů dlužníka zvrátit prodej nemovitostí podáním návrhu na vrácení daru považuje za zcela účelový. K tomuto nepřihlížela, neboť takovýto úkon učiněný po rozhodnutí o úpadku dlužníka nemůže mít vliv na majetkovou podstatu, která byla sepsána ke dni 25.6.2014 a jejíž rozsah vymezuje insolvenční zákon.

Především odvolací soud konstatuje, že předmětné insolvenční řízení ve věci dlužníka bylo zahájeno 30.10.2013. S účinností od 1.1.2014 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. Na danou věc je proto nutno aplikovat zák. č. 182/2006 Sb., ve znění účinném od 1.1.2014.

Podle ust. § 7 IZ platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (ust. § 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu se podává, že -insolvenční řízení bylo zahájeno návrhem věřitele Jindřicha Koláčka došlým insolvenčnímu soudu dne 30.10.2013, jímž se domáhal zjištění úpadku dlužníka a prohlášení konkurzu na jeho majetek. -Usnesením ze dne 14.3.2014 (A-11), které nabylo právní moci dne 5.4.2014 insolvenční soud zjistil úpadek dlužníka Jana anonymizovano , insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Lenku Sosnovcovou (nyní Krčová), vyzval věřitele k přihlášení pohledávek ve lhůtě dvou měsíců, sdělení zajišťovacích práv na dlužníkových věcech, nařídil přezkumné jednání na den 8.7.2014, svolal schůzi věřitelů bezprostředně po skončení přezkumného jednání, k němuž předvolal dlužníka a insolvenčního správce s tím, že účinky usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku a insolvenčnímu navrhovateli Jindřichu anonymizovano uložil povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000 Kč. -Do majetkové podstaty dlužníka insolvenční správkyně sepsala mimo jiné pod č. 1 nemovitý majetek, a to pozemek parc. č. 495 orná půda, pozemek parc. č. 496 trvalý porost v k. ú. a obec Hať, vše zapsané na LV č. 1400 vedeném

Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava zajištěnou zástavním právem s odhadem ceny 300.000 Kč. -Usnesením ze dne 14.7.2014 (B-6), které nabylo právní moci dne 31.7.2014 insolvenční soud prohlásil konkurs na majetek dlužníka s tím, že bude veden jako nepatrný. -U přezkumného jednání dne 8.7.2014 byla přihlášená pohledávka věřitele č. 1 (P1) zjištěna ve výši 361.080 Kč, přihlášená vykonatelná pohledávka ve výši 661.080 Kč byla insolvenční správkyní částečně popřena ve výši 300.000 Kč. Jelikož insolvenční správkyně nepodala žalobu dle § 201 odst. 2 IZ, činí hodnota zajištěné pohledávky částku 661.080 Kč. -Dne 18.11.2014 (B-16) insolvenční soud rozhodl o vydání zálohy ve výši 50.000 Kč na náklady insolvenčního řízení správkyni Mgr. Lence Krčové. -podáním ze dne 10.2.2015 insolvenční správkyně požádala o udělení pokynu zajištěného věřitele ve smyslu § 293 IZ směřujícího ke zpeněžení majetku, a to shora citovaných pozemků zapsaných na LV č. 1400 pro obec Hať, k.ú. Hať u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava. -Dne 25.2.2015 insolvenční správkyně oznámila soudu pokyn zajištěného věřitele ke zpeněžení předmětu zajištění přímým prodejem mimo dražbu zájemci za kupní cenu ve výši 400.000 Kč. Dlužník sdělil, že má zájemce za kupní cenu ve výši 450.000 Kč. -Výzvou ze dne 9.3.2015 k podání nabídek na koupi dlužníkova majetku, s pravidly pro jejich podání a výběr, zveřejněnou v insolvenčním rejstříku dne 11.3.2015 insolvenční správkyně učinila výzvu k podávání nabídek na koupi shora uvedených nemovitostí v souladu s ustanovením § 1772 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Podmínky prodeje byly stanoveny následovně: a) kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 19.3.2015 předloží nejvyšší nabídku kupní ceny a b) minimální výše kupní ceny činí 500.000 Kč, kupní cena bude v plné výši uhrazena na účet uvedený ve výzvě před podpisem kupní smlouvy. Nabídky ke koupi předmětných nemovitostí mohli zájemci zaslat nejpozději do 19.3.2015 v zalepené obálce zřetelně označené neotvírat nabídka ke koupi nemovitostí INS 30456/2013 na adresu sídla insolvenční správkyně. K otevření nabídek dojde 20.3.2015, insolvenční správkyně oznámí výsledky nejpozději do sedmi dnů od otevření obálek všem zájemcům. -Dne 19.3.2015 byl soudu prvního stupně doručen návrh Milana a Daniely Václavíkových proti žalovanému Janu Václavíkovi, kterým žádali o vydání předběžného opatření ve věci prodeje darované nemovitosti synovi Janu Václavíkovi z toho důvodu, že proběhne prodej nemovitostí parcel č. 495 a č. 496 v k.ú. Hať, jelikož požadují vrácení daru pro nouzi a rozpor s dobrými mravy a chování syna. Požadovali okamžité zastavení prodeje předmětných pozemků insolvenční správkyní. Návrh na vydání předběžného opatření adresovali Okresnímu soudu v Opavě, Krajskému soudu v Ostravě a insolvenční správkyni. Současně připojili podání označené jako žaloba o navrácení darovaného pozemku ze dne 19.3.2015, adresované Okresnímu soudu v Opavě. Usnesením ze dne 24.3.2015 (B-25) soud prvního stupně návrh na nařízení předběžného opatření odmítl, neboť nebyla složena jistina k náhradě škody dle § 75b odst. 1 o.s.ř.

-Kupní smlouvou ze dne 10.6.2015 uzavřenou mezi Mgr. Lenkou Krčovou insolvenční správkyní dlužníka a SEGL s.r.o. Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 1616/68, jako kupujícím byl prodán majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka a to pozemky parc. č. 495 a parc. č. 496, vše zapsáno na LV č. 1400 pro k.ú. a obec Hať za sjednanou kupní cenu 600.000 Kč. V insolvenčním rejstříku byla kupní smlouva uveřejněna dne 25.6.2015. Žaloba, kterou by byla napadena platnost této smlouvy podána nebyla. -Podáním došlým soudu prvního stupně ze dne 31.8.2015, které bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 2.9.2015, insolvenční správkyně podala návrh na vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli Jindřichu anonymizovano na jeho zjištěnou zajištěnou pohledávku ve výši 661.080 Kč s okamžikem vzniku zajištění 26.2.2010, kdy zpeněžením bylo získáno 600.000 Kč, náklady na správu majetku 0, náklady na zpeněžení 1.438 Kč, čistý výtěžek 598.562 Kč, odměna insolvenční správkyně, která není plátcem DPH ve výši 53.870,58 Kč. Zajištěnému věřiteli navrhla vydat částku 544.691 Kč. Námitky proti návrhu na vydání výtěžku ostatní věřitelé ani dlužník nevznesli. Poté vydal soud prvního stupně napadené rozhodnutí.

Podle § 289 odst. 3 IZ platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku.

Podle ustanovení § 298 IZ odst. 1 zajištění věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna. Podle odst. 2 výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli. Podle odst. 3 proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných námitek nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví. Podle odst. 4 náklady spojené se zpeněžením lze odečíst nejvýše v rozsahu 5 % výtěžku zpeněžení; náklady spojené se správou nejvýše v rozsahu 4 % výtěžku zpeněžení. Se souhlasem zajištěného věřitele lze odečíst náklady i ve větším rozsahu. Podle odst. 5 zajištěnému věřiteli, který dosud nesplnil povinnost podle § 157 odst. 1, se vydá výtěžek zpeněžení po odečtení částky připadající na splnění této povinnosti Podle odst. 6 pro zpeněžení podle § 293 se odstavec 2 použije jen tehdy, jestliže zajištěný věřitel dosud nesplnil povinnost podle § 230 odst. 3. Podle odst. 7 rozhodnutí o návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, zajištěnému věřiteli, jemuž má být výtěžek vydán, a věřitelům, kteří proti němu podali námitky; jen tyto osoby mohou proti rozhodnutí podat odvolání.

Podle ust. § 38 odst. 1, odst. 5 IZ, insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu. Způsob určení odměny a některých hotových výdajů insolvenčního správce, jejich nejvyšší přípustnou výši a podmínky a rozsah hrazení odměny a hotových výdajů státem stanoví prováděcí právní předpis.

Podle ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb., v rozhodném znění (to je ve znění účinném do 1.1.2014, viz čl. II vyhlášky č. 398/2013 Sb.), odměna insolvenčního správce určená z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele činí 9 % z částky určené k vydání zajištěnému věřiteli.

Odvolací soud se ztotožňuje s výší odměny insolvenční správkyně vypočtené dle § 1 odst. 2 vyhl.č. 313/2007 Sb. ve výši 9% z hrubého výtěžku zpeněžení ve výši 598.562 Kč, jak ji stanovil soud prvního stupně ve výši 53.870,58 Kč.

K odvolací námitce dlužníka, že soud prvního stupně ignoroval žalobu jeho rodičů na vrácení daru a to nemovitostí dlužníka, které byly v daném insolvenčním řízení zpeněženy, odvolací soud zdůrazňuje závěr rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 11. 2015, sen. zn. 29 ICdo 78/2014, dle něhož musí být výzva k vrácení daru učiněná po prohlášení konkursu na majetek obdarovaného adresována insolvenčnímu správci, což rodiče dlužníka neučinili. Insolvenční správkyni byl adresován pouze návrh rodičů dlužníka na vydání předběžného opatření, doručený soudu prvního stupně dne 19.3.2015, jímž se domáhali okamžitého zastavení prodeje předmětných pozemků insolvenční správkyní, který soud usnesením ze dne 24.3.2015 (B-25) odmítl, neboť nebyla složena jistina k náhradě škody dle § 75b odst. 1 o.s.ř.

Kupní smlouvu ze dne 10.6.2015 uzavřenou mezi Mgr. Lenkou Krčovou insolvenční správkyní dlužníka a SEGL s.r.o. Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 1616/68, jako kupujícím, kterou byl prodán majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka a to pozemky parc. č. 495 a parc. č. 496, vše zapsáno na LV č. 1400 pro k.ú. a obec Hať za sjednanou kupní cenu 600.000 Kč soud prvního stupně zveřejnil v insolvenčním rejstříku dne 25.6.2015. Odvolací soud zdůrazňuje, že cena, za niž byly nemovitosti prodány je vyšší, než nejnižší cena uvedená ve výzvě insolvenční správkyně ze dne 9.3.2015 k podání nabídek na koupi dlužníkova majetku a rovněž vyšší, než jakou dle sdělení insolvenční správkyně nabízel bratr dlužníka, na něhož se navíc vztahoval zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty dle § 295 odst. 1 IZ. Ve lhůtě dle § 289 odst. 3 IZ nikdo platnost kupní smlouvy ze dne 10.6.2015 žalobou podanou u insolvenčního soudu nenapadl. Rovněž ostatní věřitelé ani dlužník nevznesli námitky proti návrhu na vydání výtěžku dle § 298 odst. 3 IZ. Z tohoto stavu soud prvního stupně správně rozhodoval o vydání výtěžku dražby.

Na základě shora uvedených zjištění ze spisu, za situace, kdy pohledávka zajištěného věřitele č. 1 (P1)-Jindřicha Koláčka byla s konečnou platností na přezkumném jednání zjištěna v celkové výši 661.080 Kč, včetně nároku na uspokojení ze zpeněžení předmětných nemovitostí zapsaných v soupise majetkové podstaty pod položkou č. 1 a jež byly zpeněženy za celkovou částku 600.000 Kč, přičemž se jednalo o věřitele, který byl se svým zástavním právem 1. v pořadí, postupoval soud prvního stupně správně, pokud rozhodl, že výtěžek zpeněžení těchto nemovitostí, po odpočtu nákladů na zpeněžení ve výši 1.438 Kč a odměny správkyně ve výši 53.870,58 Kč, bude tomuto věřiteli vyplacen ve výši 544.691,42 Kč a postupoval rovněž správně pokud na žádost správkyně povolil čerpat zálohu na její odměnu.

Zajištěnému věřiteli č. 1 (P1) jako prvnímu v pořadí tak bude vydáno 544.691,42 Kč. Jelikož pohledávka zajištěného věřitele, který je první v pořadí, nebude zcela uspokojena, k uspokojení zajištěných věřitelů dalších v pořadí nedojde.

Ze všech shora uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a věřiteli, se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení tohoto usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 12. května 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu