2 VSOL 6/2018-B-17
č. j. KSBR 30 INS 6223/2016 2 VSOL 6/2018-B-17

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců Mgr. Martina Hejdy a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci

dlužníka: Rostislav anonymizovano , anonymizovano bytem Ronovská 253/1, 679 04 Adamov

o odvolání odvolaného insolvenčního správce: Mgr. Michal Gruber sídlem Divadelní 616/4, 602 00 Brno, identifikační číslo 66246466

proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 11. 2017, č. j. KSBR 30 INS 6223/2016-B-12

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 11. 2017, č. j. KSBR 30 INS 6223/2016-B-12, se ve výroku I. potvrzuje.

II. Odvolání proti výroku II. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 11. 2017, č. j. KSBR 30 INS 6223/2016-B-12, se odmítá.

III. Krajskému soudu v Brně se nařizuje provést opravu výroků III. a IV. usnesení ze dne 30. 11. 2017, č. j. KSBR 30 INS 6223/2016-B-12 tak, aby byly výroky III. a IV. usnesení v souladu s výrokem I. usnesení.

Odůvodnění:

1. V záhlaví označeným usnesením rozhodl Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) tak, že odvolal Mgr. Michala Grubera se sídlem Divadelní 616/4, 602 00 Brno, IČO 66246466 z funkce insolvenčního správce (výrok I.), novým insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Michala Janouška (výrok II.), zproštěnému insolvenčnímu správci uložil, aby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od doručení usnesení, řádně informoval novou insolvenční správkyni o své dosavadní činnosti a předal jí všechny doklady související s výkonem funkce, včetně peněžních prostředků na účtu majetkové podstaty (výrok III.), a zproštěnému insolvenčnímu správci dále uložil, aby ve lhůtě 15 dnů od právní moci usnesení podal insolvenčnímu soudu písemnou zprávu o své činnosti, zejména o stavu majetku, který spravoval, a aby vyúčtoval odměnu, hotové výdaje a náklady, které mu vznikly v souvislosti se správou a udržováním majetku (výrok IV.). isir.justi ce.cz -2-KSBR 30 INS 6223/2016

2. V odůvodnění svého rozhodnutí insolvenční soud uvedl, že usnesením ze dne 8. 4. 2016, č. j. KSBR 30 INS 6223/2014-A-12, rozhodl o úpadku dlužníka a do funkce insolvenčního správce ustanovil Mgr. Michala Grubera. Ze seznamu insolvenčních správců vyplývá, že tomuto insolvenčnímu správci bylo podle ustanovení § 13 odst. 2 písm. b) zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění účinném do 30. 6. 2017 (dále jen ZIS ), ke dni 11. 9. 2017 povolení vykonávat činnost insolvenčního správce zrušeno. Insolvenční soud proto s odkazem na ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (dále jen IZ ), aniž trval na jeho slyšení, s cílem předejít případným průtahům, insolvenčního správce z funkce odvolal. Současně podle ustanovení § 31 odst. 5 IZ novým insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Michala Janouška. Odvolanému insolvenčnímu správci podle ustanovení § 31 odst. 6 IZ uložil povinnost informovat nového insolvenčního správce o své dosavadní činnosti a předat mu všechny podklady. Dále mu dle § 29 odst. 4 IZ uložil povinnost podat insolvenčnímu soudu zprávu o své činnosti a vyúčtovat odměnu, hotové výdaje a náklady, které mu vznikly v souvislosti se správou a udržováním majetkové podstaty.

3. Proti výrokům I. a II. tohoto usnesení podal odvolaný insolvenční správce (dále jen odvolatel ) blanketní odvolání s tím, že své odvolání ve lhůtě 14 dnů odůvodní. To však dosud neučinil.

4. S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Podle čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

5. Při výkladu tohoto přechodného ustanovení vychází odvolací soud z toho, že podle ustálené judikatury Ústavního soudu (např. nález pléna Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96, uveřejněný pod č. 63/1997 Sb.) a Nejvyššího soudu (např. důvody rozsudku Nejvyššího soudu, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 35/2006), v případech časového střetu staré a nové právní normy platí obecně nepravá retroaktivita (nepravá zpětná účinnost). To znamená, že od účinnosti nové právní úpravy se i právní vztahy vzniklé podle zrušené právní normy řídí právní normou novou. Vznik právních vztahů existujících před nabytím účinnosti nové právní úpravy, právní nároky, které z těchto vztahů vznikly, jakož i vykonané právní úkony, se řídí zrušenou právní normou (při opačné interpretaci střetu právních norem by totiž docházelo k pravé retroaktivitě). Aplikuje se tedy princip ochrany minulých právních skutečností, zejména právních konání.

6. V souladu s těmito přechodnými ustanoveními postupoval odvolací soud dle insolvenčního zákona, ve znění účinném od 1. 7. 2017.

7. Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -3-KSBR 30 INS 6223/2016

8. Odvolací soud po zjištění, že odvolání proti výroku I. napadeného usnesení bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně ve výroku I., jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1 a odst. 5, odst. 6 o. s. ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k následujícím závěrům.

9. Z obsahu insolvenčního spisu zjistil odvolací soud tento skutkový stav: -insolvenční soud usnesením ze dne 8. 4. 2016 (č. d. A-12), rozhodl o úpadku dlužníka, povolil jeho oddlužení a do funkce insolvenčního správce ustanovil Mgr. Michala Grubera, -usnesením ze dne 14. 6. 2016 (č. d. B-6) schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, -z výpisu ze seznamu insolvenčních správců vedeného ministerstvem spravedlnosti (dostupného na https://isir.justice.cz/InsSpravci/public/detailFyzOs.jsp?osoba=454) vyplývá, že insolvenčnímu správci Mgr. Michalu Gruberovi bylo k datu 11. 9. 2017 zrušeno povolení vykonávat činnost insolvenčního správce podle ustanovení § 13 odst. 2 písm. b) ZIS.

10. Podle ustanovení § 13 odst. 2 písm. b) ZIS, ve znění účinném do 30. 6. 2017, ministerstvo může zrušit povolení nebo zvláštní povolení insolvenčnímu správci, kterému byla insolvenčním soudem opakovaně udělena sankce podle insolvenčního zákona; ministerstvo přitom přihlíží zejména k povaze porušených povinností, počtu a charakteru sankcí udělených insolvenčním soudem a době, jež uplynula mezi porušením jednotlivých povinností.

11. Podle § 31 odst. 4 věta první IZ, insolvenčního správce, kterému bylo zrušeno povolení nebo kterému zaniklo jeho právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce na základě rozhodnutí ministerstva podle zákona o insolvenčních správcích, insolvenční soud odvolá z funkce.

12. Podle § 31 odst. 5 IZ, odvolá-li insolvenční soud insolvenčního správce z funkce, ustanoví současně nového insolvenčního správce. Odvolání proti tomuto rozhodnutí je přípustné; proti výroku o ustanovení nového insolvenčního správce se však lze samostatně odvolat jen z důvodů uvedených v § 26.

13. Dle názoru odvolacího soudu postupoval insolvenční soud správně, pokud s ohledem na shora uvedené odvolal insolvenčního správce Mgr. Michala Grubera z funkce (byť s chybným odkazem na § 31 odst. 3 IZ upravujícím postup insolvenčního soudu v případě zániku práva insolvenčního správce vykonávat činnost ze zákona nebo v případě, kdy mu toto právo bylo podle zákona o insolvenčních správcích pozastaveno).

14. V přezkoumávané věci, kdy insolvenčnímu správci bylo povolení vykonávat činnost zrušeno rozhodnutím ministerstva spravedlnosti, odvolá insolvenční soud insolvenčního správce z funkce bez dalšího (§ 31 odst. 4 věta první IZ).

15. Odvolací soud proto postupoval podle § 219 o. s. ř. a napadené rozhodnutí insolvenčního soudu ve výroku I. jako věcně správné potvrdil (výrok I.).

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -4-KSBR 30 INS 6223/2016

16. Obstál-li výrok, na jehož základě odvolatel přestal v řízení působit jako insolvenční správce, pak v rozsahu výroku, jímž byla insolvenčním správcem ustanovena jiná osoba, již insolvenční soud o právech a povinnostech odvolaného insolvenčního správce nerozhodoval. Insolvenční správce, kterého insolvenční soud z funkce odvolal, popř. výkonu funkce zprostil, proto není osobou oprávněnou k podání opravného prostředku proti výroku, jímž insolvenční soud ustanovil do funkce insolvenčního správce nového (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2003, sp. zn. 29 Odo 552/2001, uveřejněné pod pořadovým číslem 37/2004 v časopise Soudní judikatura, které je aplikovatelné i v insolvenčních poměrech).

17. Ve vztahu k odvolání směřujícímu proti výroku II. napadeného rozhodnutí, kterým insolvenční soud ustanovil podle § 31 odst. 5 IZ nového insolvenčního správce, odvolací soud postupoval podle § 218 písm. b) o. s. ř. a odvolání odmítl, neboť odvolatel jako odvolaný insolvenční správce není k podání odvolání proti tomuto výroku subjektivně legitimován (výrok II.).

18. Odvolací soud současně insolvenčnímu soudu dle § 222 odst. 3 o. s. ř. nařídil provést opravu výroků III. a IV. napadeného rozhodnutí, ve kterých insolvenční soud nesprávně použil pojem zproštěný namísto správného odvolaný insolvenční správce. Tyto dva pojmy nelze zaměňovat, neboť k odvolání insolvenčního správce z funkce vedou zcela jiné důvody, než k jeho zproštění (viz § 31 a § 32 IZ). Proto je nezbytné, aby insolvenční soud tuto zřejmou nesprávnost postupem dle § 164 o. s. ř. odstranil (výrok III.).

Poučení:

Proti výroku I. tohoto usnesení je přípustné podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Proti výrokům II. a III. tohoto usnesení není dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, odvolateli a novému insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 31. ledna 2018

JUDr. Vojtěch Brhel v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá