2 VSOL 597/2012-A-23
KSOS 34 INS 13307/2011 2 VSOL 597/2012-A-23

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužnice Ivany anonymizovano , anonymizovano , bytem Rooseveltova 2096/20, 794 01 Krnov-Pod Bezručovým vrchem, o insolvenčním návrhu dlužnice, rozhodl o odvolání dlužnice ze dne 22.6.2012 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.5.2012, č.j. KSOS 34 INS 13307/2011-A-17,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění: V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně zastavil insolvenční řízení. V důvodech usnesení uvedl, že dne 28.7.2011 bylo zahájeno insolvenční řízení dlužnice. Usnesení o uložení zálohy č.j. KSOS 34 INS 13307/2011-A-87 ze dne 6.10.2011 bylo potvrzeno odvolacím soudem dne 26.1.2012, č.j. KSOS 34 INS 13307/2011, 2 VSOL 698/2011-A-13, a toto nabylo právní moci dne 8.2.2012. Záloha na náklady insolvenčního řízení tak měla být zaplacena nejpozději do 15.2.2012. Vzhledem k tomu, že záloha na náklady insolvenčního řízení nebyla zaplacena ke dni 16.5.2012, postupoval soud prvního stupně dle ust. § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) a řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Uvedla, že zálohu nezaplatila z důvodu finanční tísně, neboť je na mateřské dovolené a žije sama se 2 dětmi. Prostředky na zálohu by si musela půjčit a tím by se dostala ještě do větší finanční tísně. Požádala o přezkoumání napadeného usnesení a podle obsahu odvolání se domáhala jeho změny tak, aby jí bylo povoleno oddlužení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Podle ust. § 108 odst. 1 a 2 IZ může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě stanovil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč. Podle odstavce 3, nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V přezkoumávané věci se dlužnice insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení domáhala rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. V návrhu tvrdila, že má závazky ve výši 134.293,19,-Kč, a nemá žádný hodnotný majetek.

Dále z obsahu spisu plyne, že soud prvního stupně usnesením č. j. KSOS 34 INS 13307/2011-A-8 ze dne 6.10.2011 uložil dlužnici, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, neboť dospěl k závěru, že dlužnice by nebyla schopna uhradit nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek (§ 395 odst. 1 písm. b/ IZ). Současně dlužnici poučil, že nezaplatí-li zálohu ve stanovené lhůtě, může soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit. Z podnětu dlužnicí podaného odvolání přezkoumal usnesení o uložení povinnosti k úhradě zálohy Vrchní soud v Olomouci, který je svým usnesením č. j. KSOS 34 INS 13307/2011, 2 VSOL 698/2011-A-13 ze dne 26.1.2012 potvrdil. Usnesení soudu prvního stupně nabylo právní moci dne 8.2.2012 a lhůta k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení uplynula dne 15.2.2012.

Za situace, kdy byla dlužnici pravomocně uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, je pro posouzení věcné správnosti napadené usnesení rozhodující to, zda dlužnice jako insolvenční navrhovatelka zálohu na náklady insolvenčního řízení zaplatila, či nikoliv. Jiné důvody, zejména to, proč neuhradila pravomocně uloženou povinnost zaplatit zálohu, významné nejsou.

Protože dlužnice zálohu na náklady insolvenčního řízení neuhradila, je napadené usnesení o zastavení řízení dle § 108 odst. 3 IZ věcně správné a jako takové bylo odvolacím soudem podle § 219 o.s.ř. potvrzeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 31. srpna 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu