2 VSOL 591/2011-A-18
KSBR 31 INS 8628/2011 2 VSOL 591/2011-A-18

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužnice Ireny anonymizovano , anonymizovano , bytem Jarní 13, 586 05 Jihlava, rozhodl o odvolání dlužnice ze dne 12.9.2011 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2.9.2011, KSBR 31 INS 8628/2011-A-13,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2.9.2011, č.j. KSBR 31 INS 8628/2011-A-13 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením insolvenční soud rozhodl o zastavení insolvenčního řízení. Podle odůvodnění bylo řízení zahájeno insolvenčním návrhem ze dne 2.5.2011, kterým se dlužnice domáhala zjištění úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Usnesením ze dne 2.8.2011 ji soud vyzval ke složení zálohy 50.000,-Kč na náklady insolvenčního řízení ve lhůtě 3 dnů od právní moci (§ 108 IZ). Toto usnesení bylo dlužnici doručeno zvlášť dne 5.8.2011 a nabylo právní moci dne 23.8.2011. Dlužnice však stanovenou zálohu v určené lhůtě nezaplatila. Zastavení řízení odůvodňuje skutečnost, že dlužnice nesplňuje podmínky pro povolení oddlužení, z jejího majetku by přitom zjevně nebylo možné zajistit prostředky ani pro krytí nákladů počáteční fáze insolvenčního řízení, k jejichž úhradě slouží právě záloha. K zaplacení zálohy lze vyzvat i dlužníka a teprve pokud nejsou tyto zdroje, nastupuje uhrazovací povinnost státu. S ohledem na tyto skutečnosti insolvenční soud rozhodl ve věci tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí .

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání, ve kterém namítala, že zjištění úpadku je jediným způsobem řešení její situace. Podnikání fakticky ukončila několik let před podáním insolvenčního návrhu a dne 8.8.2011 zrušila i živnostenské oprávnění. Její závazky nepocházejí z podnikatelské činnosti a použila je pro své osobní potřeby, nikoli pro účel podnikání. Proto v odvolacím řízení žádá soud, aby bylo dále pokračováno v insolvenčním řízení a aby byla stanovená záloha na náklady insolvenčního řízení snížena.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Podle ustanovení § 108 odst. 1, odst. 2 IZ může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč.

Ustanovení § 108 odst. 3 IZ dále stanoví, že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Podle obsahu předloženého spisu bylo usnesení o povinnosti zaplatit zálohu doručeno dlužnici na adresu dle návrhu dne 5.8.2011 postupem dle § 50 o.s.ř. Usnesení obsahuje poučení o možnosti podání odvolání i o následcích, které pro řízení bude mít nezaplacení zálohy. Lhůta stanovená soudem k zaplacení zálohy však uplynula marně v pátek dne 26.8.2011, dlužnice zálohu nezaplatila ani v průběhu odvolacího řízení o odvolání proti usnesení o zastavení insolvenčního řízení. Jestliže tedy dlužnice nezaplatila požadovanou zálohu, pak soud prvního stupně nepochybil, pokud řízení v souladu s ustanovením § 108 odst. 3 IZ zastavil.

Odvolací soud proto postupoval dle ustanovení § 219 o.s.ř. a napadené rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

O nákladech odvolacího řízení odvolací soud nerozhodoval, neboť v této fázi řízení je dlužnice jediným účastníkem odvolacího řízení.

Závěrem odvolací soud uvádí, že odvolací námitky, které dlužnice vznáší proti usnesení o zastavení insolvenčního řízení, by mohly být významné v odvolání proti usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu, které však dlužnice nenapadla a to nabylo právní moci v úterý dne 23.8.2011. Od tohoto dne již pravomocně uloženou povinnost zaplatit zálohu nelze změnit a pro úvahu o zastavení řízení pro nezaplacení zálohy jsou námitky dlužnice proti výši zálohy zcela bezpředmětné.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 21. listopadu 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu