2 VSOL 59/2012-A-15
KSBR 26 INS 23497/2011 2 VSOL 59/2012-A-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužníka LN TRADE s.r.o., se sídlem Křižíkova 2697/70, Brno-Královo Pole, IČ: 282 99 469, rozhodl o odvolání dlužníka ze dne 16.1.2012 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. ledna 2012, č.j. KSBR 26 INS 23497/2011-A-9,

takto:

Usnesení insolvenčního soudu se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud či soud ) shora označeným usnesením uložil dlužníku, aby ve lhůtě pět dnů od jeho právní moci zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč na označený účet či v hotovosti na pokladně tohoto soudu.

Na odůvodnění uvedl, že dne 15.12.2011 byl soudu doručen insolvenční návrh, kterým se dlužník domáhal zjištění svého úpadku a jeho řešení konkursem. Z návrhu vyplývá, že dlužník má v majetku pohledávky ve výši 1.044.974,34 Kč a software ve ceně 72.465,-Kč. Dále vlastní movité věci (kancelářskou techniku a vybavení skladu), jejichž vstupní cena činí 382.668,21 Kč, dva automobily, na kterých vázne zajištění, a zůstatek na jeho účtech činí 392,03 Kč a 8,84 Kč (správně EUR). Jiný majetek nevlastní, jeho dlužníci mu své pohledávky neplní. Ze seznamu majetku vyplývá, že dlužník nemá disponibilní finanční prostředky, které by mohly být použity k úhradě prvotních nákladů insolvenčního správce po zjištění úpadku, a vzhledem k ocenění movitých věcí pouze vstupní cenou nelze odhadnout, zda tyto budou zpeněžitelné, a u některých věcí lze předpokládat zpeněžení za minimální částky. Případný výtěžek zpeněžení automobilů bude použit na uspokojení zajištěného věřitele a vymáhání pohledávek je finančně i časově náročné s nejistým výsledkem Z těchto důvodů soud považoval za nezbytné, aby dlužník zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, když prostředky k tomu nelze zajistit jinak a po správci nelze požadovat, aby tyto náklady nesl ze svého. Záloha bude sloužit jak k překlenutí prvotního nedostatku peněžních prostředků do doby zpeněžení majetkové podstaty, tak jako záruka pro úhradu konečných nákladů insolvenčního řízení pro případ, že v podstatě nebude dostatek finančních prostředků. Při určení výše zálohy vyšel soud z minimální částky odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Namítal, že soud nedostatečně posoudil vymahatelnost jeho pohledávky za bývalým jednatelem a zaměstnancem Antonínem Podzimkem, jejíž jistina činí 140.717,-Kč, včetně úroků z prodlení pak pohledávka činí více než 179.000,-Kč. Dále uvedl, že je mu znám kupec, který po zpřístupnění skladu má zájem odkoupit sortiment zboží (okapnice) za částku 300.000,-Kč. Tvrdil, že částku 50.000,-Kč nemá k dispozici a nemá ani zdroje, jak je v dohledné době získat. Vzhledem k tomu, že prohlášením konkursu na jeho majetek by se předešlo dalším škodám, domáhal se v odvolacím řízení, aby mu záloha na náklady insolvenčního řízení nebyla uložena.

Podle ust. § 7 odst. 1 zákon a č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále též jen IZ ), se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že v daném případě je třeba napadené usnesení potvrdit.

Podle ust. § 108 odst. 1 a 2 IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč.

Zjištění o majetkových poměrech dlužníka, uvedená v odůvodnění napadeného usnesení, odpovídají obsahu spisu a odvolací soud na tato pro stručnost odkazuje. Jak plyne z přílohy seznam dlouhodobého majetku , kterou dlužník připojil k návrhu, zboží označené jako okapnice mezi movitými věcmi v majetku dlužníka není uvedeno (jako jedna z položek je označen jen regál konzolový na okapnice , který je vybavením skladu v Brně). S výjimkou částek 392,-Kč a cca 9 EUR, dlužník nemá k dispozici žádné pohotové finanční prostředky. Proto je úvaha insolvenčního soudu, že prostředky potřebné po zjištění úpadku dlužníka pro zahájení výkonu funkce insolvenčního správce nelze zajistit jinak než zálohou, zcela správná. Z návrhu a seznamu majetku se nepodává, že dlužník vlastní věci a jiný majetek vyšší hodnoty, který by nebyl předmětem zajištění. Z rozsahu a struktury majetku dlužníka předem nelze předvídat nic o jeho zpeněžitelnosti, ani výši případného výtěžku zpeněžení. Z údajů o pohledávkách dlužníka, s výjimkou splatnosti jejich převážné části v roce 2011 a 2010, neplyne o jejich dobytnosti žádný údaj. Proto je prostředků ze zálohy třeba i jako jistoty pro úhradu konečných nákladů insolvenčního řízení. Vzhledem k tomu, že jen odměna insolvenčního správce v případě, že v řízení dojde ke zpeněžení majetku, činí minimálně 45.000,-Kč (§ 1 odst. 5 vyhl. č. 313/2007 Sb.) a další náklady insolvenčního řízení vzniknou na náhradě jeho hotových výdajů a případných odměnách a náhradách výdajů členů věřitelského orgánu, je stanovení výše zálohy v maximální částce 50.000,-Kč odpovídající situaci, která se z návrhu a jeho příloh podává.

Ze všech těchto důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Ostatně jak vyplývá z obsahu insolvenčního spisu, dne 31.1.2012 dlužník zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč již zaplatil. K této skutečnosti soud prvního stupně v dalším řízení přihlédne.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 22. března 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu