2 VSOL 585/2013-A-12
KSBR 32 INS 9208/2013 2 VSOL 585/2013-A-12

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Niny Krytinářové, nar. 18.11.1983, bytem Višňová 876, Bystřice pod Pernštejnem, PSČ 593 01, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 32 INS 9208/2013-A-7 ze dne 20.5.2013

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl odvolání dlužnice ze dne 25.4.2013, doručené insolvenčnímu soudu dne 29.4.2013, proti usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu č.j. KSBR 32 INS 9208/2013-A-5 ze dne 4.4.2013. V důvodech rozhodnutí uvedl, že usnesení ze dne 4.4.2013 bylo dlužnici doručeno postupem podle ustanovení § 50 odst. 1 občanského soudního řádu dne 10.4.2013. Podáním ze dne 25.4.2013, podaným na poště dne 26.4.2013 a doručeným insolvenčnímu soudu dne 29.4.2013, dlužnice podala proti tomuto usnesení odvolání. Lhůta k podání odvolání dlužnici začala běžet dne 11.4.2013, tedy následujícím dnem poté, co bylo usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu uloženo do domovní schránky užívané dlužnicí, a skončila ve čtvrtek dne 25.4.2013. Odvolání dlužnice podané na poště až dne 26.4.2013 bylo proto podáno až po uplynutí lhůty k podání odvolání. Z tohoto důvodu je soud pro opožděnost odmítl podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Namítla, že soud prvního stupně v rozhodnutí neuvedl, kterého dne byla zásilka vhozena do její poštovní schránky, prosté konstatování o datu počátku běhu lhůty je nedostačující. Podle jejího názoru napadené usnesení bylo doručováno v rozporu se zákonem, a proto je neúčinné. Poukázala na to, že doručovací služba něco uvádí na dodejce, kterou pokračování-2-však nikdy nepodepsala a nikdy neviděla, jde tak o tvrzení proti tvrzení. Namítla, že si zásilku převzala až dne 13.4.2013, a to poté, co ji na její přítomnost v hromadě reklamních letáků upozornila spoluobyvatelka. Navrhuje proto zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Podle § 71 odst. 1 IZ, soudní rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiná písemnost insolvenčního soudu nebo účastníků se v insolvenčním řízení doručují pouze vyvěšením písemnosti na úřední desce insolvenčního soudu a jejím současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku (dále jen doručení vyhláškou ), ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby i zvláštní způsob doručení.

Podle § 74 odst. 2 IZ, je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. O tom musí být adresát poučen.

Podle § 75 odst. 2 věty prvé IZ, nestanoví-li tento zákon jinak, doručuje se písemnost v insolvenčním řízení zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru.

Podle § 50 odst. 1 o.s.ř., nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky; písemnost se považuje za doručenou vhozením do schránky, datum vhození vyznačí doručující orgán na doručence a na písemnosti.

Podle § 57 odst. 1 a odst. 3 o.s.ř., do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Podle § 208 odst. 1 o.s.ř., opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne. pokračování-3-

V přezkoumávané věci je zřejmé, že usnesení č.j. KSBR 32 INS 9208/2013-A-7 ze dne 20.5.2013 obsahuje poučení o tom, že proti němu lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně (§ 74 odst. 2 IZ), a že bylo doručováno v souladu s ustanovením § 71 IZ (zveřejněním v insolvenčním rejstříku) a dále dlužnici zvláštním způsobem v souladu s ustanovením § 75 odst. 2 věty prvé IZ, tedy postupem podle ustanovení § 50 odst. 1 o.s.ř. (vhozením písemnosti do domovní schránky užívané dlužnicí dne 10.4.2013). Soud prvního stupně proto zcela správně uzavřel, že lhůta k podání odvolání proti napadenému usnesení počala dlužnici běžet dne 11.4.2013 (ve čtvrtek) a uplynula dne 25.4.2013 (ve čtvrtek). Aby bylo odvolání dlužnice podáno včas, musela by dlužnice odvolání podat k poštovní přepravě nejpozději dne 25.4.2013, tato však učinila až dne 26.4.2013, tedy po uplynutí odvolací lhůty. Soud prvního stupně proto postupoval správně, pokud odvolání dlužnice podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. pro opožděnost odmítl.

Na základě shora uvedeného odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 19. července 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Petra Jahodová předsedkyně senátu