2 VSOL 582/2014-B-60
KSOS 31 INS 7894/2009 2 VSOL 582/2014-B-60

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Lenky anonymizovano , anonymizovano , bytem Nádražní 372/19, Město Albrechtice, PSČ 793 95, o schválení konečné zprávy, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 31 INS 7894/2009-B-54 ze dne 3.4.2014,

tak to :

Odvolání dlužnice se o d m í t á .

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně schválil konečnou zprávu včetně vyúčtování odměny a výdajů insolvenční správkyně ze dne 21.2.2014 zveřejněnou v insolvenčním rejstříku od 10.3.2014 tak, že příjmy majetkové podstaty činí částku 40.472 Kč, odměna insolvenční správkyně zvýšená o daň z přidané hodnoty činí částku 54.450 Kč, hotové výdaje insolvenční správkyně zvýšené o daň z přidané hodnoty činí částku 4.485,40 Kč, ostatní pohledávky za majetkovou podstatou činí částku 1.210 Kč a věřitelům zjištěných pohledávek připadá částka 9.010 Kč.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání, ve kterém namítla, že insolvenční správkyně nevyvíjela dostatečnou iniciativu a během celé doby insolvence s ní komunikovala pouze minimálně, a proto je přesvědčena, že odměna insolvenční správkyně několikanásobně převyšuje reálnou částku, kterou si zaslouží.

Podle § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ , nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 201 o.s.ř., účastník může napadnout rozhodnutí soudu prvního stupně nebo rozhodnutí krajského soudu vydaného v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle § 204 odst. 1 věty prvé o.s.ř., odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Podle § 208 odst. 1 o.s.ř., opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

Podle § 218a věty prvé o.s.ř., nerozhodl-li předseda senátu soudu prvního stupně podle § 208 odst. 1, ačkoli odvolání bylo podáno opožděně, rozhodne o odmítnutí odvolání pro opožděnost odvolací soud.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesení č. j. KSOS 31 INS 7894/2009-B-54 ze dne 3.4.2014, kterým soud prvního stupně schválil konečnou zprávu včetně vyúčtování odměny a výdajů insolvenční správkyně ze dne 21.2.2014, obsahuje poučení, že proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Toto usnesení bylo doručeno dlužnici dne 7.4.2014. Dlužnice podala proti tomuto usnesení podáním podaným na poště dne 18.4.2014 odvolání, které sice v jeho obsahu adresovala Krajskému soudu v Ostravě, avšak toto podání fakticky podala na poště k Okresnímu soudu v Ostravě, kterému bylo doručeno dne 25.4.2014. Okresní soud v Ostravě její odvolání postoupil Krajskému soudu v Ostravě podáním ze dne 29.4.2014 doručeným Krajskému soudu v Ostravě téhož dne.

Z výše uvedeného je zřejmé, že pokud napadené rozhodnutí bylo doručeno dlužnici dne 7.4.2014, poslední den lhůty pro podání odvolání byl den 22.4.2014 (úterý). Odvolání dlužnice by proto bylo včasné, podala-li by odvolání nejpozději dne 22.4.2014 u Krajského soudu v Ostravě nebo odevzdala-li by odvolání k doručení Krajskému soudu v Ostravě orgánu, který má povinnost je doručit. Podala-li však dlužnice odvolání k poštovně přepravě sice dne 18.4.2014, avšak k Okresnímu soudu v Ostravě (nepříslušnému soudu), které odvolání dlužnice doručil Krajskému soudu v Ostravě (příslušnému soudu) až dne 29.4.2014, tedy po uplynutí odvolací lhůty, je odvolání dlužnice opožděné.

Vzhledem k tomu, že odvolání dlužnice proti napadenému usnesení je opožděné a soud prvního stupně nerozhodl podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. o jeho odmítnutí, odvolací soud rozhodl podle ustanovení § 218a věty prvé o.s.ř. o odmítnutí odvolání dlužnice pro opožděnost.

Poučen í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužnici a insolvenční správkyni se doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 12. září 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu