2 VSOL 582/2012-P105-22
KSOS 33 INS 14899/2011 2 VSOL 582/2012-P105-22

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném s předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužníka VELUM, s.r.o. v likvidaci identifikační číslo osoby 253 69 466, se sídlem 28. října 667/3, 789 01 Zábřeh, o přihlášce pohledávky věřitele č. 104, číslo přihlášky P 105, PJV spol. s r.o., identifikační číslo osoby 438 70 104, se sídlem Praha 13-Jihozápadní Město, V Hůrkách 2139, zastoupeného Jiřím Hřídelem, advokátem, se sídlem Fráni Šrámka 136, 397 01 Písek, rozhodl o odvolání věřitele ze dne 25.dubna 2012 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6.4.2012, č.j. KSOS 33 INS 14899/2011-P105-2,

takto:

Usnesení soudu I. stupně se m ě n í tak, že přihláška věřitele č. 104 PJV spol. s r.o., evidovaná pod číslem přihlášky P 105, kterou tento věřitel přihlásil pohledávku ve výši 69.858,80 Kč, se n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě (dále též jen soud či soud prvního stupně ) odmítl přihlášku věřitele č. 104 PJV spol. s r.o. (výrok I.) s tím, že právní mocí jeho rozhodnutí končí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení (výrok II.).

Na odůvodnění uvedl, že podáním ze dne 24. února 2012, které bylo podáno k poštovní přepravě dne 15. března 2012 a soudu doručeno dne 19. března 2012, věřitel přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka nezajištěnou pohledávku ve výši

69.858,80 Kč. Usnesení o úpadku dlužníka ze dne 26. ledna 2012, č.j. KSOS 33 INS 14899/2011-A-10, obsahující výzvu věřitelům k přihlášení jejich pohledávek v 30 denní lhůtě od dne jeho zveřejnění, bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno téhož dne. Poslední den lhůty k přihlášení pohledávek připadl na den 27. února 2012, přihláška pohledávka věřitele nebyla nejpozději v tento den soudu doručena ani předána k poštovní přepravě, proto se k ní nepřihlíží. Z tohoto důvodu soud podle § 185 IZ tuto přihlášku pohledávky odmítl.

Proti tomuto usnesení podal věřitel (dále též jen odvolatel ) odvolání, ve kterém souhlasil se soudem prvního stupně v tom, že posledním dnem pro podávání přihlášek do insolvenčního řízení dlužníka byl 27. únor 2012. Soud však podle něj nesprávně vyšel ze závěru, že zásilka obsahující přihlášku věřitele byla podána k poštovní přepravě dne 15. března 2012. Poštovní zásilka, obsahující přihlášku, byla soudu zasílána obyčejně , na obálce zásilky je čitelné datum 24.2.2012 a poté nečitelné březnové datum. Proto podle věřitele není zřejmé, jak soud prvního stupně došel k závěru o podání zásilky obsahující přihlášku k poštovní přepravě dne 15. března 2012. Odvolatel tvrdil, že poštovní zásilku s přihláškou pohledávky podal k poštovní přepravě již v pátek dne 24. února 2012, kdy poštovní zásilku obsahující přihlášku vložila pracovnice jeho zástupce do poštovní schránky České pošty s.p., umístěné na Velkém náměstí v Písku. K prokázání této skutečnosti navrhl výslech svědkyně Mgr. Květoslavy Křenkové, pracovnice advokátní kanceláře jeho zástupce. Dnem podání zásilky k přepravě je proto nejbližší výběrní den, což bylo nejpozději 27. února 2012, navíc tato schránka má být vybírána i v sobotu. Podle evidence odesílaných poštovních zásilek zástupce odvolatele byla tato zásilka z jeho advokátní kanceláře odeslána 24. února 2012 obyčejnou poštou. Z těchto důvodů se odvolatel v odvolacím řízení domáhal změny napadeného usnesení tak, že přihláška jeho pohledávky odmítnuta nebude.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ) poté, co mimo jednání provedl odvolatelem označené důkazy, dospěl k závěru, že napadené usnesení je třeba změnit.

Podle obsahu spisu byla insolvenčnímu soudu dne 19. března 2012 v 7.30 hod. doručena poštou přihláška pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka VELUM s.r.o. v likvidaci , která je evidována pod číslem P 105. Přihláška byla doručována poštou obyčejnou listovní zásilkou. Na obálce této listovní zásilky je otisk datumovky 24.2. dále s číslicí 201 , poslední číslo je přelepeno jednou ze dvou desetikorunových známek, které jsou znehodnoceny dvěma razítky České pošty, provozovna Písek 70, s čitelnými daty 16.3.2012 .

Z výpovědi Mgr. Květoslavy Křenkové, pracovnice advokátní kanceláře zástupce odvolatele, zjistil odvolací soud, že uspokojení přihlášené pohledávky zajišťuje tato právní kancelář již od května r. 2011 a vzhledem k probíhajícímu insolvenčnímu řízení neuplatnil odvolatel svou pohledávku v likvidaci. V pátek dne 24. února 2012 okolo 18.00 hodin požádal Jiří Hřídel svědkyni o odeslání přihlášky pohledávky, bylo to v době, kdy se chystal na dovolenou a v kanceláři již nebyly pracovnice administrativy. Svědkyně přihlášku dala do obálky a vzhledem k tomu, že poštovní provozovna v Písku již byla zavřená, odeslala ji při odchodu z pracoviště okolo 19.00 hodin obyčejnou poštou tak, že obálku obsahující přihlášku, na kterou napsala adresu, vhodila do poštovní schránky na Velkém náměstí v Písku. Následující pondělí byly pořízeny kopie listin k přihlášce, poté svědkyně sledovala zveřejnění přihlášky v insolvenčním rejstříku tak, aby mohla kopie listin zaslat ke konkrétnímu číslu přihlášky. Opakovaně telefonicky zjišťovala u Krajského soudu v Ostravě, kdy bude zveřejněna a po jejím zveřejnění přihlášky byly soudu doslány i její přílohy.

Z knihy došlé pošty kanceláře zástupce odvolatele, která byla předložena odvolacímu soudu, vyplývá, že odeslání přihlášky pohledávky je zaznamenáno na čísle listu 35 pod bodem 7, kde je uveden údaj 24.2.2012 otiskem datového razítka, jehož podoba se graficky shoduje s neúplným otiskem razítka na obálce zásilky, v níž byla přihláška odesílána. Odeslání této přihlášky obyčejnou poštou je zaznamenáno v knize odlišným rukopisem, než ostatní odeslané či přijaté písemnosti. K tomuto svědkyně uvedla, že běžně nezaznamenává do knihy údaje o odeslání písemností z advokátní kanceláře, v tomto případě se jednalo o výjimku.

Podle § 136 odst. 2 písm. d) IZ insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě a poučí je o následcích jejího zmeškání. Podle odstavce 3 téhož zákonného ustanovení nesmí být lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí kratší 30 dnů a delší 2 měsíců.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Z § 185 IZ vyplývá, že jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Dále je třeba uvést, že lhůta k podání přihlášky je lhůtou (§ 57 odst. 3 o.s.ř.), k jejímuž zachování postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit insolvenčnímu soudu (srov. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.9.2008, sp. zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P11).

Odvolací soud vzal výpovědí svědkyně Mgr. Květoslavy Křenkové a knihou doručené a odeslané pošty advokátní kanceláře zástupce věřitele za prokázáno, že poštovní zásilka, obsahující přihlášku pohledávky, byla touto pracovnicí vložena do poštovní schránky na Velkém náměstí v Písku v pátek dne 24. února 2012. Výpověď svědkyně se jeví soudu věrohodná, svědkyně detailně popsala provoz advokátní kanceláře zástupce odvolatele v pátek dne 24. února 2012, včetně okolností vypravení poštovní zásilky, která obsahovala jen formulářovou přihlášku, a jejího vložení do poštovní schránky. Jejímu tvrzení o odeslání přihlášky pohledávky v době, kdy již v kanceláři nebyly pracovnice administrativy, odpovídají nejen odlišným rukopisem psané údaje v knize odeslané pošty, ale také neúplný otisk graficky shodné datumovky 24.2.201 na obálce zásilky, v níž byla přihláška odesílána. Tvrzení svědkyně korespondují i s obsahem spisu, podle něhož přílohy k formulářové přihlášce pohledávky byly soudu doručeny až dne 10. dubna 2012, tedy po té co byla dne 27. března 2012 přihláška zveřejněna.

Podle internetových informací o výběru poštovní schránky na Velkém náměstí v Písku je tato poštovní schránka vybírána v sobotu v 7.30 hod. a 11.30 hod., poté v pracovních dnech ve 13.00 a 16.00 hod. (viz www.ceskaposta.cz), což odpovídá údajům tvrzeným odvolatelem a jím dokládaným fotografiím výběrných dnů na předmětně poštovní schránce. Vložením do poštovní schránky došlo nejpozději v sobotu dne 25. února 2012 v 6.30 hodin k podání této přihlášky pohledávky k poštovní přepravě (článek 6 a 7 Poštovních podmínek České pošty s.p., platných v době od 1.1.do 31.3.2012). Přihláška pohledávky proto byla podána k poštovní přepravě ve lhůtě určené v usnesení o úpadku a byla podána včas.

Protože přihláška pohledávky byla podána v určené lhůtě, nenastala skutečnost, na jejímž základě se k této přihlášce pohledávky nepřihlíží (§ 173 odst. 1 IZ) a tuto přihlášku nelze podle § 185 IZ odmítnout. Z tohoto důvodu odvolací soud napadené usnesení podle § 220 odst. 1 IZ změnil tak, jak uvedeno ve výroku jeho usnesení.

Závěrem však odvolací soud připomíná, že lhůta k podávání přihlášek pohledávek v tomto řízení uplynula až v pondělí dne 27.2.2012. Pokud by proto odvolatel svou přihlášku pohledávky podal k poštovní přepravě doporučeným dopisem až v pondělí dne 27.2.2012, byla by jeho přihláška pohledávky podána včas a její podání by mohlo být jednoznačně doloženo podacím lístkem o podání doporučené zásilky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 24. října 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu