2 VSOL 58/2011-A-15
KSOS 13 INS 13441/2010 2 VSOL 58/2011-A-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Pol anonymizovano a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dluž anonymizovano Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Osvobození 103/2, 793 95 Město Albrechtice, o insolvenčním návrhu dluž anonymizovano , rozhodl o odvolání dluž anonymizovano proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29.12.2010, č.j. KSOS 13 INS 13441/2010-A-10,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dluž anonymizovano . V důvodech rozhodnutí uvedl, že dlužník v insolvenčním návrhu, podaném na formuláři Návrh na povolení oddlužení , nepopsal rozhodující skutečnosti osvědčující jeho úpadek či hrozící úpadek dle ust. § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ). V kolonce 21 uvedl pouze to, že má v současné době 5 věřitelů s celkem 5 závazky, z nichž většina je více než 30 dní po lhůtě splatnosti a je vykonatelná. Podle soudu prvního stupně dlužník neuvedl žádné konkrétní skutečnosti vypovídající o délce neschopnosti plnit splatné závazky. V návrhu ani v seznamu závazků dlužník výslovně neuvedl splatnost svých závazků, ani tvrzení o tom, platby kterých závazků a kdy zastavil, stejně jako tvrzení o výsledku exekučních řízení. Na základě obsahu návrhu tak není možné učinit žádné domněnky o platební neschopnosti dluž anonymizovano . Protože insolvenční návrh má vady, pro které nelze pokračovat v řízení, soud prvního stupně jej podle ust. § 128 odst. 1 IZ odmítl.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání. Tvrdil, že insolvenční návrh mu zpracovala za poplatek 6.000,-Kč společnost CERD INKASO s.r.o., pročež očekával, že vše bude dle vašich požadavků . Uvedl, že neví, jak má dále postupovat, co všechno má ještě doložit.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Insolvenční návrh musí kromě obecných náležitostí dle ust. § 42 odst. 4 o.s.ř. obsahovat i náležitosti stanovené ust. § 103 odst. 1 a 2 IZ. Pokud je insolvenčním navrhovatelem dlužník, patří mezi tyto zvláštní náležitosti i uvedení skutečností osvědčujících jeho úpadek nebo hrozící úpadek a označení anonymizovano , kterých se dovolává. Dále musí být z návrhu patrno, čeho se dlužník domáhá.

Podle ust. § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (platební neschopnost).

Dlužník, který tvrdí, že je v úpadku, popřípadě v hrozícím úpadku, a který navrhuje, aby jeho úpadek byl řešen oddlužením, je povinen podat návrh na oddlužení spolu s insolvenčním návrhem dle § 390 odst. 1 věta první IZ. Návrh na povolení oddlužení lze podle § 391 odst. 2 IZ podat pouze na příslušném formuláři, který může dlužník využít současně i k podání insolvenčního návrhu.

Podle ust. § 128 odst. 1 IZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný nebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

V přezkoumávané věci se dlužník insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení domáhal rozhodnutí o úpadku a jako způsob oddlužení navrhoval plnění splátkovéh anonymizovano . V bodu 21, který je ve formuláři návrhu vyhrazen pro popis rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek, uvedl, že má vůči svým pěti věřitelům pět závazků v celkové výši 319.148,-Kč s tím, že většina závazků je více než 30 dnů po lhůtě splatnosti a je vykonatelná. anonymizovano závazku dlužník uvedl dlužnou částku a označil jeho věřitele. Dále již jen konstatoval, že má stálý příjem ze zaměstnání a že je připraven své závazky splatit.

Odvolací soud se ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že podaný insolvenční návrh anonymizovano vady. Dlužník v něm sice vyjmenoval své věřitele a anonymizovano uvedl výši závazku, avšak z návrhu již není patrné, které z těchto závazků jsou po splatnosti a jak dlouho je dlužník v prodlení s jejich úhradou. Údaj o tom, že více než 30 dnů po splatnosti je většina závazků, není dostačující. Dlužník tak v návrhu neuvedl konkrétní skutková tvrzení, která by svědčila o jeho úpadku ve smyslu § 3 odst. 1 IZ, neboť neuvedl skutečnosti, z nichž by vyplývalo, že své závazky není schopen hradit (§ 3 odst. 1 písm. c/ odst. 2 IZ). V návrhu naopak výslovně uvedl, že své závazky je připraven splatit. Dlužníkem předestřená tvrzení nejsou schopna naplnit ani žádnou ze zákonných domněnek, jak jsou tyto specifikovány v ust. § 3 odst. 2 IZ. Tato vada brání dalšímu pokračování v řízení.

Tvrzení dluž anonymizovano v odvolání, že mu návrh za úplatu zpracovala třetí osoba, není právně významné. Podstatné je pouze to, že návrh anonymizovano vady, pro které nebylo možno v řízení pokračovat, nikoliv skutečnost, zda návrh zpracoval sám dlužník. O tom, jak může po pravomocném odmítnutí návrhu dále postupovat, byl dlužník vyčerpávajícím způsobem poučen již soudem prvního stupně (srov. posledních šest odstavců napadeného usnesení).

Z uvedeného vyplývá, že napadené usnesení, kterým byl insolvenční návrh dluž anonymizovano dle § 128 odst. 1 IZ odmítnut, je věcně správné. Proto odvolací soud postupoval podle ust. §219 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e přípustné dovolání, které lze podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení zvláštním způsobem prostřednictvím Krajského soud v Ostravě k Nejvyššímu soudu ČR (§ 238a odst. 1 písm. a/, 239 odst. 3, § 240 odst. 1 o.s.ř./.

V Olomouci dne 24. února 2011

Za správnost vyhotovení: Mgr. Milan Polášek v.r. Jana Fuksíková předseda senátu