2 VSOL 579/2015-P1-10
KSBR 29 INS 16505/2014 2 VSOL 579/2015-P1-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem nám. 3 května 1340, Otrokovice, PSČ 765 02, adresa pro doručování: Štěrkoviště 1292, Otrokovice, PSČ 765 02, zastoupeného JUDr. Alešem Minaříkem, advokátem se sídlem Půtova 1319/3, Praha 1, PSČ 110 00, o přihlášce pohledávky č. P1 věřitele č. 1 RECOVERY SERVICES, s.r.o., se sídlem Praha 1, Spálená 92/21, PSČ 110 00, identifikační číslo 29003601, zastoupeného JUDr. Naďou Kratochvílovou, advokátkou se sídlem Spálená 21, Praha 1, PSČ 110 00, rozhodl o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 29 INS 16505/2014-P1-5 ze dne 30.4.2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 29 INS 16505/2014-P1-5 ze dne 30.4.2015 se m ě n í tak, že přihláška pohledávky č. 1 věřitele č. 1 RECOVERY SERVICES, s.r.o., se sídlem Praha 1, Spálená 92/21, PSČ 110 00, identifikační číslo 29003601, se o d m í t á co do části příslušenství-úroků z prodlení ve výši 114.930 Kč a v této části právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 1 RECOVERY SERVICES, s.r.o. v insolvenčním řízení končí.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky č. 1 věřitele č. 1 RECOVERY SERVICES, s.r.o. doručenou Krajskému soudu v Brně dne 25.6.2014 ve výši 436.824 Kč (výrok I.) a uvědomil věřitele, že právní mocí tohoto usnesení jeho účast v insolvenčním řízení končí (výrok II.). V důvodech rozhodnutí uvedl, že věřitel podal u soudu prvního stupně dne 25.5.2014 přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka, která obsahovala vady, pro které ji nebylo možno přezkoumat. Tyto vady nebyly ani přes postup insolvenčního správce odstraněny do přezkumného jednání konaného dne 31.10.2014, a proto nebyla přihláška pohledávky věřitele na tento přezkum zařazena. Podáním doručeným soudu dne 27.11.2014 insolvenční správce soudu oznámil, že došlo k odstranění vad přihlášky. Při přezkumném jednání dne 8.12.2014 soud zjistil, že přihláška pohledávky věřitele neobsahovala řádné označení věřitele, vylíčení skutkového stavu, vylíčení skutečností zakládajících aktivní legitimaci věřitele k podání přihlášky pohledávky, údaje o vykonatelnosti pohledávky a označení exekučního titulu, údaj o splatnosti pohledávky a řádné vyčíslení příslušenství a uvedení způsobu jeho výpočtu. Usnesením ze dne 13.3.2015 soud uložil insolvenčnímu správci, aby vyzval věřitele k odstranění těchto vad, což insolvenční správce splnil (výzvou ze dne 18.3.2015), na kterou reagoval věřitel podáním doručeným soudu dne 26.3.2015. Insolvenční správce předložil soudu přihlášku pohledávky věřitele k přezkumu, avšak dle soudu přihláška pohledávky nadále obsahuje vady, pro které ji nelze přezkoumat. Soud nepovažuje popis skutkového děje obsaženého v přihlášce pohledávky věřitele za natolik určitý, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným skutkem. Věřitel jako důvod vzniku pohledávky uvádí rozsudek Okresního soudu Praha 4, sp. zn. 12 EC 315/2011 ze dne 6.3.2012 a usnesení Okresního soudu ve Zlíně č. j. 23 EXE 1346/2012-6 ze dne 27.8.2012, což nelze považovat za popis skutkového děje. I s přihlédnutím k doplňujícím tvrzením, nelze tato považovat za dostatečně určitá. Pokud věřitel uvádí, že dne 3.1.2008 došlo mezi dlužníkem a původním věřitelem GE Money Bank, a.s. k uzavření smlouvy o úvěru na 72 měsíců, pak tuto pohledávku nelze jednoznačně odlišit od případných dalších pohledávek, které mohly téhož dne původnímu věřiteli vůči dlužníku vzniknout. Absenci tvrzení věřitele v přihlášce pohledávky nelze zhojit ani případným přihlédnutím k připojeným listinám, když z rozsudku ze dne 6.3.2012 vyplývá, že věřitel uplatňoval právo na zaplacení dlužné částky vzniklé na základě smlouvy o úvěru uzavřené s původním věřitelem GE Money Bank, a.s., avšak z doložené smlouvy o úvěru je zřejmé, že tato byla uzavřena s věřitelem GE Money Multiservis, a.s. Vadná je přihláška rovněž v její části týkající se nárokovaného příslušenství, kdy dlužník požaduje zákonné úroky z prodlení v celkové výši 114.930 Kč, avšak nespecifikuje, za jaké období úroky požaduje, tedy není zde dostatečně určitě popsán způsob jejich výpočtu tak, aby bylo možné uplatněné příslušenství přezkoumat. Věřitel byl insolvenčním správcem vyzván k odstranění vad přihlášky a poučen o případných následcích neodstranění vad, vady přihlášky však řádně neodstranil. Z tohoto důvodu soud podle ustanovení § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) přihlášku pohledávky věřitele odmítl.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání. Uvedl, že opravou přihlášky pohledávky ze dne 25.3.2015 soudu sdělil, že důvodem vzniku pohledávky byl rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 6.3.2012 a usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 27.8.2012 a smlouva o úvěru s GE Money Bank, a.s. Dne 5.5.2015 však sdělil, že došlo k písařské chybě a jedná se o smlouvu o úvěru s GE Money Multiservis, a.s. č. 3071525035 ze dne 8.1.2008, která byla uzavřena na 72 měsíců, dne 13.11.2008 došlo ze strany GE Money Multiservis, a.s. k odstoupení od smlouvy v důsledku nesplnění podmínky dlužníkem, který byl vyzván, aby částku 264.416 Kč neprodleně uhradil. Dále sdělil, že jako postupník uzavřel smlouvu o postoupení pohledávek ze dne 26.3.2010 se společností S art real s.r.o., která uzavřela smlouvu o postoupení pohledávky se společností GE Money Multiservis, a.s. dne 18.1.2010. Dlužná částka ve výši 436.824 Kč představuje částku 264.416 Kč, dále úroky z prodlení ve výši 114.930 Kč a náklady řízení ve výši 57.478 Kč. Pokud jde o příslušenství úroků, opravou přihlášky ze dne 25.3.2015 uvedl, že pohledávka je splatná od 13.11.2008. Navrhl, aby odvolací soud napadené rozhodnutí zrušil a jeho přihláška pohledávky byla přijata do insolvenčního řízení.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekucí se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a poté dospěl k závěru, že odvolání je částečně důvodné.

Podle § 174 odst. 2 IZ, přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá.

Podle § 176 IZ, za správnost údajů uvedených v přihlášce jeho pohledávky odpovídá věřitel. Přihlášku pohledávky lze podat pouze na formuláři; náležitosti formuláře stanoví prováděcí předpis. Podobu formuláře zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup; tato služba nesmí být zpoplatněna.

Podle § 188 odst. 2 IZ, nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Podle § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z ustanovení § 21 odst. 1 vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že přihláška pohledávky obsahuje tyto náležitosti: a) označení Přihláška pohledávky , b) označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno, pokud není přihláška podávána zároveň s insolvenčním návrhem, c) označení dlužníka, d) označení věřitele včetně adresy pro doručování, pokud je odlišná od bydliště nebo sídla věřitele, e) bližší údaje o smlouvě nebo jiné skutečnosti, která je důvodem vzniku pohledávky, včetně vylíčení skutečností rozhodných pro vznik pohledávky, f) údaje, zda pohledávka či její část je vykonatelná, g) údaje o pořadí pohledávky, h) údaje o povaze pohledávky, i) údaje o výši pohledávky, a to za 1. údaj o celkové výši jistiny pohledávky; pokud je pohledávka nepeněžitá, obsahuje přihláška pohledávky popis postupu, který byl použit pro vyčíslení pohledávky, 2. údaj o celkové výši přihlášeného příslušenství, jehož uspokojení není vyloučeno podle § 170 insolvenčního zákona, včetně způsobu jeho výpočtu s rozlišením jednotlivých druhů příslušenství, j) prohlášení o pravdivosti údajů uvedených v přihlášce pohledávky, k) seznam příloh přihlášky pohledávky, l) údaje o osobě, která přihlášku pohledávky podepsala, jde-li o osobu odlišnou od osoby věřitele, m) datum a podpis, n) kód pro přenos údajů prostřednictvím čtecího řízení.

Podle § 170 písm. a) IZ, v insolvenčním řízení se neuspokojují žádným ze způsobů řešení úpadku, není-li dále stanoveno jinak, úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů, vzniklých před rozhodnutím o úpadku, pokud přirostly až v době po tomto rozhodnutí.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 29 INS 16505/2014-A-14 ze dne 24.7.2014 (zveřejněným v insolvenčním rejstříku téhož dne) byl zjištěn úpadek dlužníka, dlužníku bylo povoleno oddlužení a insolvenční správkyní byla ustanovena JUDr. Ing. Kristýna Fronc Chalupecká. Věřitel RECOVERY SERVICE s.r.o. (č. přihlášky P1) přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka dne 25.6.2014 na předepsaném formuláři pohledávku v celkové výši 436.824 Kč. Výzvou ze dne 18.8.2014 insolvenční správkyně vyzvala věřitele, aby opravil a doplnil přihlášku pohledávky do 15 dnů od doručení výzvy s tím, že nesouhlasí výše jistiny a příslušenství u pohledávky

č. 1, tj. celková výše pohledávky. Podáním ze dne 21.8.2014 (doručeným insolvenčnímu soudu dne 22.8.2014) věřitel opravil přihlášku pohledávky. Výzvou datovanou opětovně dne 18.8.2014 vyzvala insolvenční správkyně opakovaně věřitele k odstranění vady přihlášky pohledávky do 15 dnů od doručení výzvy s tím, že nesouhlasí součet výše jistiny a příslušenství u pohledávky č. 1, tj. celková výše pohledávky, a k doplnění exekučního titulu u vykonatelné pohledávky. Na tuto výzvu věřitel reagoval podáním ze dne 20.10.2014 doručeným soudu dne 22.10.2014, kterým provedl opravu přihlášky pohledávky. Dne 31.10.2014 se konalo přezkumné jednání, na kterém insolvenční správkyně sdělila insolvenčnímu soudu, že nebude přezkoumána přihláška pohledávky věřitele z důvodu, že dosud neuplynula lhůta k doplnění přihlášky pohledávky. Soud prvního stupně usnesením č. j. KSBR 29 INS 16505/2014-B-31 ze dne 13.3.2015 uložil insolvenční správkyni, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení vyzvala věřitele č. 1 RECOVERY SERVICE s.r.o. k odstranění vad přihlášky pohledávky s tím, že konkrétně specifikoval nedostatky, k jejichž odstranění má být věřitel vyzván. Insolvenční správkyně podáním ze dne 18.3.2015 vyzvala věřitele v souladu s tímto pokynem insolvenčního soudu k odstranění vad jeho přihlášky tak, aby uvedl své identifikační číslo, řádně vylíčil skutkový stav, na základě kterého jeho pohledávka vznikla, a to v takové kvalitě, aby přihlašovanou pohledávku bylo možno odlišit od jiných pohledávek věřitele a posoudit její pravost, vylíčil skutečnosti zakládající jeho aktivní legitimaci k podání přihlášky pohledávky, řádně uvedl údaje o vykonatelnosti pohledávky a označil exekuční titul, vyčíslil příslušenství a uvedl způsob jeho výpočtu. Na tuto výzvu insolvenční správkyně věřitel podáním ze dne 25.3.2015 (doručeným soudu dne 26.3.2015) provedl další opravu přihlášky pohledávky. Dále odvolací soud zjistil, že v přihlášce pohledávky podané dne 25.6.2014 ve svém označení neuvedl identifikační číslo, dále uvedl, že přihlašuje splatnou pohledávku č. 1, ve výši jistiny ve výši 264.416 Kč, jejíž důvodem vzniku je usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 27.8.2012, č. j. 23 EXE 1346/2012-16, k dalším okolnostem odkázal na přílohy s tím, že jde o půjčku GE Money Bank, a.s. a smlouvu o úvěru. Pohledávku označil jako vykonatelnou pro částku 264.416 Kč. Dále uplatnil příslušenství pohledávky-úroky z prodlení ve výši 114.930 Kč s tím, že aktuální dlužná částka ve výši 436.824 Kč je složena z částky ve výši 264.416 Kč, úroků z prodlení ve výši 114.930 Kč a nákladů řízení ve výši 57.478 Kč. Jako přílohy označil a připojil výpis z obchodního rejstříku, usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 27.8.2012 (o nařízení exekuce) a smlouvu o úvěru č. 3071525035 uzavřenou dne 3.1.2008 mezi dlužníkem a společností GE Money Multiservis, a.s., IČ 49241150 jako věřitelem. V doplnění přihlášky pohledávky ze dne 21.8.2014 dále věřitel uvedl své identifikační číslo, jako vykonatelnou označil pohledávku ve výši 321.894 Kč s tím, že pohledávka ve výši 436.824 Kč se skládá z částky ve výši 264.416 Kč, úroků z prodlení ve výši 114.930 Kč a náhrady nákladů řízení ve výši 57.478 Kč. V doplnění přihlášky ze dne 20.10.2014 věřitel dále uvedl v příslušenství pohledávky i náklady řízení (úroky z prodlení a náklady řízení), celkem příslušenství ve výši 172.408 Kč, s tím, že celková výše pohledávky 436.824 Kč je složena z jistiny ve výši 264.416 Kč, úroků z prodlení ve výši 114.930 Kč a náhrady nákladů

řízení ve výši 57.478 Kč. Jako přílohu označil a připojil rozsudek Okresního soudu Praha 4 sp. zn. 12 EC 315/2011 ze dne 6.3.2012, ze kterého vyplývá, že dlužníku byla tímto rozsudkem uložena povinnost zaplatit žalobci částku 264.416 Kč s úroky z prodlení ročně z částky 264.416 Kč od 23.11.2008 do 31.12.2008 ve výši 10,75 %, od 1.1.2009 do 30.6.2009 ve výši 9,25 %, od 1.7.2009 do 31.12.2009 ve výši 8,5 %, od 1.1.2010 do 30.6.2010 ve výši 8 %, od 1.7.2010 do 31.12.2010 ve výši 7,75 %, od 1.1.2011 do 30.6.2011 ve výši 7,75 %, od 1.7.2011 do 31.12.2011 ve výši 7,75 %, od 1.1.2012 do 6.3.2012 ve výši 7,75 %, a dále od 7.3.2012 do zaplacení pro každé kalendářní pololetí, v němž trvá prodlení žalovaného, ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, vyhlášené ve Věstníku České národní banky a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí, zvýšené o 7 % bodů, dále byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 57.478 Kč Rozsudek je opatřen doložkou právní moci dnem 12.5.2012 a vykonatelnosti dnem 16.5.2012. V doplnění přihlášky ze dne 25.3.2015 věřitel opětovně již uvedl své identifikační číslo, k důvodu vzniku doplnil rozsudek Obvodního soudu v Praze sp. zn. 12 EC 315/2011 ze dne 6.3.2012, k dalším okolnostem uvedl smlouvu o úvěru GE Money Bank, a.s. ze dne 3.1.2008 uzavřená na 72 měsíců, dne 13.11.2008 došlo k odstoupení od smlouvy ze strany GE Money Bank, a.s. v důsledku neplnění podmínky dlužníka, který byl vyzván, aby částku 264.416 Kč neprodleně uhradil. Vykonatelnou označil pohledávku ve výši 264.416 Kč (s odkazem na rozsudek), příslušenství uvedl ve výši 172.408 Kč sestávající se z úroků z prodlení ve výši 114.930 Kč dle repo sazby ČNB a nákladů nalézacího řízení ve výši 57.478 Kč, celkovou výši pohledávky uvedl 436.824 Kč s tím, že pohledávka je ve výši 264.416 Kč splatná od 13.11.2008. Dále uvedl, že věřitel uzavřel jako postupník smlouvu o postoupení pohledávek ze dne 26.3.2010 se společností S art real s.r.o., IČ 26118246, která uzavřela smlouvu o postoupení pohledávky se společností GE Money Bank, a.s., IČ 25672720 dne 18.1.2010. Jako přílohy označil a připojil rozsudek Okresního soudu v Praze sp. zn. 12 EC 315/2011, usnesení Okresního soudu ve Zlíně sp. zn. 23 EXE 1346/2012, odstoupení od smlouvy, dále jako přílohy označil smlouvu o úvěru, oznámení o postoupení pohledávky, výpis z obchodního rejstříku, které nepřipojil. Z odstoupení od smlouvy ze dne 13.11.2008 vyplývá, že odstoupení vůči dlužníku učinila společnost GE Money Multiservis, a.s. v důsledku neplnění sjednaných smluvních podmínek s tím, že dluh ke dni 12.11.2008 činí částku 264.416 Kč, který má dlužník zaplatit nejpozději do 23.11.2008. Dalším podáním ze dne 25.3.2015 (doručeným soudu dne 5.5.2015, čl. B-49) věřitel sdělil, že v doplnění přihlášky pohledávky podané dne 26.3.2015 došlo k písařské chybě ve smyslu, že důvodem vzniku pohledávky je smlouva o úvěru společnosti GE Money Bank, a.s. č. 3071525035, kterou opravuje tak, že pohledávka vznikla na základě smlouvy o úvěru č. 3071525035 uzavřené se společností GE Money Multiservis, a.s.

Postup podle ustanovení § 188 IZ se uplatní pouze tehdy, jestliže je vadná sama přihláška pohledávky, tj. je-li vadný sám procesní úkon, neboť přihláška věřitelovy pohledávky je podání, které má charakter žaloby a musí obsahovat

(v rozsahu, ve kterém nestanoví insolvenční zákon jinak) i náležitosti předepsané ustanoveními § 42 odst. 4 a § 79 odst. 1 o.s.ř. Kromě obecných náležitostí musí obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky, přičemž důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá (§ 174 odst. 2 IZ). Přihlášku pohledávky lze podat podle ustanovení § 176 IZ pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí předpis (§ 21 vyhl. č. 311/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a jehož podoba je bezplatně zveřejněna Ministerstvem spravedlnosti na adrese www.insolvencnizakon.cz. K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává. Vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou (§ 177 IZ).

V přezkoumávané věci odvolací soud shodně se soudem prvního stupně uzavírá, že přihláška pohledávky věřitele podaná dne 25.6.2014 neobsahovala všechny zákonem stanovené náležitosti, přičemž první dvě výzvy insolvenční správkyně k odstranění vad přihlášky pohledávky nebyly dostatečné, neboť těmito výzvami byl věřitel vyzván toliko k odstranění vady přihlášky spočívající v nesouhlasu součtu výše jistiny a příslušenství pohledávky a k doplnění exekučního titulu u vykonatelné pohledávky. Odvolací soud shledává nedostatečnou i další výzvu insolvenční správkyně učiněnou na základě pokynu soudu prvního stupně, tedy výzvu ze dne 18.3.2015, a to v té části, kterou insolvenční správkyně vyzvala věřitele k vylíčení skutečností zakládající aktivní legitimaci věřitele. Za situace, kdy věřitel v přihlášce pohledávky označil původního věřitele (od něhož nabyl pohledávku jejím postoupením) jako osobou odlišnou od věřitele uvedeného v připojených listinách, kterých se v přihlášce dovolává, měl být věřitel konkrétně vyzván k tomu, aby tento rozpor odstranil, tedy měl být vyzván k odstranění vady spočívající v rozporu mezi tvrzeními uvedenými v přihlášce a připojenými listinami. Podle odvolacího soudu je proto nutno přihlédnout k jeho doplnění přihlášky učiněné až po rozhodnutí o odmítnutí přihlášky (podáním doručeným soudu dně 5.5.2015), kterým tuto vadu přihlášky již odstranil. Přitom podle odvolacího soudu je přihláška pohledávky již projednatelná a jejímu řádnému projednání brání toliko absence způsobu výpočtu příslušenství pohledávky představující zákonné úroky z prodlení, které věřitel v přihlášce pouze vyčíslil částkou 114.930 Kč (k tomu v přihlášce doložil pravomocné a vykonatelné rozhodnutí, kterým mu přiznány zákonné úroky z prodlení za dobu od 23.11.2008 do zaplacení). Věřitel ani přes řádnou výzvu insolvenční správkyně neuvedl způsob výpočtu úroků z prodlení (v souladu s ustanovení § 21 odst. 1 písm. i) vyhl. č. 311/2007 |Sb., ve znění pozdějších předpisů) tak, aby bylo možno v této části jeho pohledávku přezkoumat podle ustanovení § 170 písm. a) IZ. Proto jen v této části byl důvodný postup soudu prvního stupně dle shora citovaného ustanovení § 185 IZ.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí podle ustanovení § 220 odst. 1 o. s. ř. změnil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku, insolvenční správkyni a věřiteli se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 23. července 2015

Vypracovala: JUDr. Ivana Wontrobová

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu