2 VSOL 573/2015-B-45
KSOS 38 INS 12050/2011 2 VSOL 573/2015-B-45

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Bartovická dopravní společnost, spol. s r.o. v likvidaci , se sídlem Ostrava, Bartovice, Za Ještěrkou 141/9, PSČ: 717 00, identifikační číslo: 25368354, o zrušení konkursu, o odvolání věřitele č. 12 K+K General Corporation, s.r.o., se sídlem Ostrava-Výškovice, Charvátská 569/16, PSČ 700 30, identifikační číslo: 25376713, zastoupeného JUDr. Richardem Pustějovským, advokátem se sídlem Ostrava, Matiční 730/3, PSČ: 702 00, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 38 INS 12050/2011-B-33 ze dne 7.11.2014,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku I. potvrzuje.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zrušil konkurs na majetek dlužníka z důvodu, že majetek dlužníka nepostačuje pro uspokojení věřitelů (výrok I.), a uložil insolvenčnímu správci, aby do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí písemně oznámil soudu, zda ke dni zrušení konkursu uzavřel účetní knihy, sestavil účetní závěrku, splnil povinnosti uložené daňovými předpisy a předal dlužníku potřebné účetní záznamy (výrok II.). V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 16.9.2014 byla schválena konečná zpráva ze dne 1.7.2013. Z konečné zprávy vyplývá, že zůstatek zpeněžení majetkové podstaty ve výši 150.578 Kč postačuje pouze na úhradu nároků správce, a to jeho hotových výdajů ve výši 1.217 Kč a jeho odměny ve výši 54.450 Kč, částka 94.911 Kč umožňuje toliko poměrné uspokojení zbývajících pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou a ničeho již nezbývá pro uspokojení přihlášených věřitelů. Soud proto podle ustanovení § 308 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), konkurs na majetek dlužníka zrušil, neboť je zřejmý nedostatek majetku pro uspokojení věřitelů.

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 12 K+K General Corporation, s.r.o., odvolání. Namítl, že nejsou splněny zákonné podmínky pro zastavení konkursu pro nedostatek majetku, když existuje majetek postižitelný v rámci konkursu, s jehož existencí je zapotřebí se vypořádat. Poukázal na to, že v průběhu konkursního řízení insolvenčního správce upozorňoval, že v konkursu došlo k úkonům označených osob, v jejichž důsledku došlo k úmyslnému zmenšení majetku úpadce . Insolvenčnímu správci předložil kopie technických průkazů, z nichž je patrno, že dlužník byl vlastníkem osobních vozidel blíže specifikovaných, které byly převedeny do vlastnictví třetí osoby, ačkoliv k tomu nebyly splněny zákonné podmínky. Ačkoli ze strany dlužníka došlo k účelové ztrátě účetní evidence, byly získány podklady o tom, že existují movité věci v majetku úpadce (soupis drobného majetku) v pořizovací ceně 341.396,06 Kč, které jmenovitě uvedl. Dále poukázal na to, že ze sdělení Kamila Zářeckého (bývalého likvidátora dlužníka) vyplývá, že tento inkasoval od dlužníka částku přibližně 3 mil. Kč, se kterou naložil způsobem, který neobjasnil, přičemž vysvětlení po něm insolvenční správce nevyžadoval, ačkoli jej věřitel na tuto skutečnost upozornil. Podle jeho názoru uvedené finanční prostředky jsou součástí majetkové podstaty, i když insolvenční správce v tomto směru žádné úkony neučinil. Namítl, že insolvenční správce ve své zprávě ze dne 28.11.2011 uvedl, že mu dlužník nepředložil seznam majetku a seznam závazků s tvrzením, že došlo ke zcizení účetnictví, přestože tyto informace získal pouze na základě sdělení likvidátora Romana Biely a bývalého likvidátora Kamila Zářeckého. K tomu odkázal na zjevné nesrovnalosti vyplývající z tvrzení těchto likvidátorů uvedená v rámci šetření Policie České republiky v Ostravě (spisové značky těchto řízení blíže označil) s tím, že jsou šetřeny úkony likvidátora a zejména bývalého likvidátora. Namítl, že i přes tyto skutečnosti byl dlužník způsobilý podat vyjádření k obsahu závazků 39 věřitelů a zjistit pohledávky věřitelů v celkové výši 46.876.517,40 Kč. Poukázal na to, že z iniciativy přihlášených věřitelů se v průběhu insolvenčního řízení započaly objevovat dílčí účetní doklady, a to smlouvy o postoupení pohledávek, dílčí soupis hmotného majetku, výdajové doklady na částku 3 mil. Kč v držení Kamila Zářeckého (který dne 6.10.2011 prohlásil, že žádné doklady dlužníka nemá v držení), a současně bylo zjištěno, že nebyla provedena cese leasingových smluv, nýbrž prodej majetku ve vlastnictví dlužníka, a to uvedených osobních vozidel. Žádá proto o prošetření informací, které byly sděleny insolvenčnímu správci a Policii České republiky v Ostravě, neboť ten, kdo v insolvenčním řízení maří nebo hrubě ztěžuje výkon funkce insolvenčního správce, si počíná nezákonně, a tím ohrožuje účel insolvenčního řízení. Odvolatel navrhl, aby odvolací soud napadené rozhodnutí zrušil jako předčasné a uložil insolvenčnímu správci vypořádat se s popsanými skutečnostmi, které mu však byly v minulosti věřitelem sděleny.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, že obsahuje způsobilý odvolací důvod, který lze podřadit pod ustanovení § 205 odst. 2 písm. g) o.s.ř., přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 3 a odst. 5 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením č. j. KSOS 38 INS 12050/2011-A-24 ze dne 19.9.2011 byl zjištěn úpadek dlužníka, insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Ivan Návrata a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs. U přezkumného jednání dne 13.12.2011 byly přezkoumány přihlášené pohledávky, mimo jiné přihlášky pohledávek věřitele č. 12 (č. přihlášek P12 a P24), které byly zjištěny ve výši 11.340.540,81 Kč (č. přihlášky p 24). Na schůzi věřitelů konané téhož dne byla potvrzena volba členů věřitelského výboru a jeho náhradníků, členem věřitelského výboru se stal i věřitel č. 12. Podáním ze dne 1.7.2014 insolvenční správce předložil konečnou zprávu o zpeněžování majetkové podstaty a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce. Konečná zpráva byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 4.7.2014. Vyhláška o zveřejnění konečné zprávy (č. j. KSOS 38 INS 12050/2011-B-11 ze dne 21.7.2014) obsahovala poučení, že proti této zprávě mohou být podány námitky do 15 dnů od zveřejnění vyhlášky v insolvenčním rejstříku, a byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 25.7.2014. Usnesením č. j. KSOS 38 INS 12050/2011-B-32 ze dne 16.9.2014 byla konečná zpráva schválena s tím, že proti konečné zprávě nebyly podány žádné námitky. Toto usnesení bylo doručeno dlužníku a insolvenčnímu správci, právní moci nabylo dne 14.10.2014. V konečné zprávě insolvenční správce mimo jiné uvedl, že příjmy majetkové podstaty činily 156.991 Kč, výdaje majetkové podstaty činily 6.413 Kč (archivace a bankovní poplatky), na účtu majetkové podstaty zůstalo k rozdělení 150.578 Kč. Odměna insolvenčního správce včetně DPH činí 54.450 Kč (45.000 Kč a DPH 9.450 Kč). Záloha na náklady insolvenčního řízení nebyla stanovena. Hotové výdaje insolvenčního správce činí 1.217 Kč (poštovné). Po uhrazení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce zůstává částka 94.911 Kč k poměrnému uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou v celkové výši 2.380.527 Kč (8.784 Kč a 2.371.743 Kč), mezi nezajištěné věřitele nebude rozděleno ničeho.

Podle § 302 odst. 1, věty prvé IZ, v závěru zpeněžení majetkové podstaty insolvenční správce předloží insolvenčnímu soudu konečnou zprávu.

Podle § 304 odst. 1 a odst. 2 IZ, insolvenční soud přezkoumá konečnou zprávu insolvenčního správce a jeho vyúčtování a odstraní po slyšení insolvenčního správce chyby a nejasnosti v ní obsažené. O konečné zprávě insolvenčního správce po její úpravě uvědomí insolvenční soud účastníky řízení tím, že ji zveřejní vyhláškou. Současně je uvědomí o tom, že do 15 dnů od zveřejnění konečné zprávy v insolvenčním rejstříku mohou proti ní podat námitky; námitky se podávají u insolvenčního soudu dvojmo s tím, že jedno vyhotovení se doručuje insolvenčnímu správci k vyjádření.

Podle § 304 odst. 5 IZ, nebyly-li podány námitky proti konečné zprávě, může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 4 i bez nařízení jednání.

Podle § 304 odst. 6 IZ, rozhodnutí podle odstavců 4 a 5 doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci, dlužníku a věřitelům, o jejichž námitkách bylo rozhodováno. Odvolání proti těmto rozhodnutím mohou podat insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejichž námitkám nebylo vyhověno.

Podle § 308 odst. 1 písm. d) IZ, insolvenční soud rozhodne i bez návrhu o zrušení konkursu zjistí-li, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující; přitom se nepřihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty.

V přezkoumávané věci je zřejmé, že věřitel v odvolání uplatňuje námitky spočívající v tom, že existuje majetek postižitelný v rámci konkursu, a to majetek, jehož existence dle odvolatele byla insolvenčnímu správci již známa (vyšla najevo) v průběhu insolvenčního řízení, zejména na základě skutečností sdělených insolvenčnímu správci právě odvolatelem. Jinými slovy, odvolatel uplatňuje námitky proti postupu insolvenčního správce při zjišťování majetku do majetkové podstaty, a proto jeho námitky svým obsahem směřují proti konečné zprávě o zpeněžení majetkové podstaty. Přitom usnesení o schválení konečné zprávy je pravomocné, odvolatel (jako věřitel a současně člen věřitelského výboru) proti ní nepodal žádné námitky.

K tomu je nutno uvést, že byla-li konečná zpráva pravomocně schválena, je v této fázi insolvenčního řízení již nutno vycházet z výsledků, které byly v předchozím stádiu insolvenčního řízení pravomocně zjištěny. Projednáním konečné zprávy se totiž definitivně uzavírá fáze zjišťování a zpeněžování majetkové podstaty. Tím se za účasti věřitelů staví najisto výsledky konkursu (co do aktiv i pasiv). Výsledek konkursu tak musí být s konečnou platností vyřešen v rozhodnutí o konečné zprávě, neboť ze zjištění v něm uvedených pak vychází další postup soudu, tedy i zrušení konkursu podle ustanovení § 308 odst. 1 písm. d) IZ.

Podle odvolacího soudu námitky týkající se rozsahu majetkové podstaty po právní moci usnesení o schválení konečné zprávy lze účinně uplatnit jen ohledně majetku, jehož existence vyjde (nově) najevo až po rozhodnutí o schválení konečné zprávy. Námitkami, které měly zaznít při projednání a schválení konečné zprávy, se soud v usnesení o zrušení konkursu podle ustanovení § 308 odst. 1 písm. d) IZ již nemůže nezabývat. V této souvislosti odkazuje odvolací soud na závěry v rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 175/2010 ze dne 29.6.2011

(přístupném na webových stránkách Nejvyššího soudu), jež sice byly Nejvyšším soudem přijaty k výkladu ustanovení § 44 odst. 1 písm. d) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání (účinného do 31.12.2007), podle odvolacího soudu jsou však plně aplikovatelné i na poměry insolvenčního řízení, konkrétně právní úpravy dané ustanovením § 308 odst. 1 písm. d) IZ.

Ze shora uvedených důvodů k námitkám odvolatele již nelze v této fázi insolvenčního řízení přihlédnout. Ze schválené konečné zprávy přitom vyplývá, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující, když zpeněžení majetkové podstaty nepostačuje ani na plnou úhradu všech pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou.

Odvolací soud proto napadené rozhodnutí ve výroku I. podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, odvolateli, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 30. listopadu 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu