2 VSOL 571/2012-A-13
KSOS 38 INS 13225/2012 2 VSOL 571/2012-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužnice Renaty anonymizovano , anonymizovano , bytem Polská 446, 790 70 Javorník, o insolvenčním návrhu dlužnice, rozhodl o odvolání dlužnice ze dne 13.7.2012, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10.7.2012, č.j. KSOS 38 INS 13225/2012-A-7,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením insolvenční soud odmítl insolvenční návrh dlužnice.

Na odůvodnění uvedl, že insolvenčním návrhem, spojeným s návrhem na povolení oddlužení, doručeným dne 31.5.2012 Krajskému soudu v Ostravě (dále též jen soud či insolvenční soud ) bylo zahájeno insolvenční řízení. Návrh obsahoval vady spočívající jednak v nedostatku příloh insolvenčního návrhu, tak v nedostatku příloh v návrhu na povolení oddlužení . Soud proto vyzval dlužnici k doplnění návrhu o to, zda dlužné částky zahrnují i příslušenství či smluvní pokuty a zda k úhradě závazků bude použit i příjem z darovací smlouvy, kterou nechť v kladném případě doloží. Vzhledem k tomu, že insolvenční návrh nebyl na výzvu soudu žádným způsobem doplněn, rozhodl soud podle § 128 odst. 2 zákona č.182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, v platném znění (dále jen IZ ) o jeho odmítnutí.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Namítala, že výzva soudu jí nebyla řádně doručena, neboť dlužnice v návrhu jako adresu trvalého bydliště uvedla adresu Žulová, Hlavní 36 , kde je trvale hlášena. Jedná se o adresu Městského úřadu v Žulové, pobývá však na adrese Javorník, Polská 446 . Proto dlužnici nemohla uplynout lhůta k doplnění příloh insolvenčního návrhu. Podle přesvědčení dlužnice byly k návrhu připojeny veškeré přílohy, darovací smlouvu a upřesnění výše jednotlivých závazků soudu doručí. Proto se v odvolacím řízení domáhá zrušení napadeného usnesení a vrácení věci soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle ust. § 7 odst. 1 zákona IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále též jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou včas a je projednatelné, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 a § 221a o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ) dospěl k závěru, že napadené usnesení je třeba zrušit a věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Z obsahu spisu vyplývá, že dlužnice podala u soudu dne 31.5.2012 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, ve kterém jako svou adresu bydliště uvedla Hlavní 36, Žulová . K návrhu, vedle výpisu z evidence rejstříku trestů, dokladů o svých příjmech za poslední 3 roky a pracovní smlouvy, připojila rovněž listiny osvědčující její úpadek, seznam majetku, obsahující označení jednotlivých movitých věcí, včetně doby pořízení, pořizovací ceny a jejich odhadované hodnoty ke dni podání návrhu, a seznam závazků, v němž označila své věřitele částí obchodní firmy (nikoli rovněž jejich bydlištěm či sídlem a obchodní firmou právnické osoby), popis závazků, aktuální výši jednotlivých úvěrů, jejich splatnost a datum poslední uhrazené platby; zvlášť uvedla vykonatelné závazky. Usnesením ze dne 12.6.2012 soud uložil dlužnici, aby ve lhůtě 7 dnů od jeho doručení doplnila insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení tak, že k němu připojí listiny, kterých se v návrhu dovolává, a listiny, které prokazují v návrhu tvrzené skutečnosti. Dlužnice byla poučena o tom, že nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, soud jej podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ odmítne. Toto usnesení (výzva) bylo dlužnici doručováno na adresu dle návrhu poštou, a to v obálce typu III. dle Instrukce MS ČR ze dne 27.5.2009, č.j. 58/2009-OD-Org. Zásilka se soudu vrátila s poštovní relací, že nebyla adresátem vyzvednuta a nelze ji vložit do poštovní schránky. Proto soud výzvu, obsahující označení, že se jedná o opětovné doručení dlužnici, zveřejnil dne 20.6.2012 v insolvenčním rejstříku a současně ji téhož dne vyvěsil na úřední desce soudu.

Podle § 80 odst. 1, 2 IZ, jestliže se osobě, které se písemnost doručuje zvlášť, nepodařilo doručit písemnost na adresu uvedenou v podání, které učinila v insolvenčním řízení, jako adresa jejího bydliště nebo sídla anebo jako adresa v České republice, na kterou jí má být písemnost doručována, doručí insolvenční soud písemnost znovu vyhláškou; ustanovení § 74 odst. 2 se v takovém případě nepoužije. Neobsahovala-li písemnost označení adresáta, opatří ji insolvenční soud před doručením vyhláškou i tímto údajem. Učinila-li osoba, které se písemnost doručuje zvlášť, v insolvenčním řízení více podání, doručuje se jí písemnost podle odstavce 1 na adresu bydliště nebo sídla anebo na adresu v České republice, na kterou má být písemnost doručována, kterou uvedla v posledním podání insolvenčnímu soudu.

Podle § 104 odst 1 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle § 104 odst. 2 IZ, v seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí.

Podle § 104 odst. 3 IZ, v seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč.

Podle § 104 odst. 4 IZ, nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Odvolací námitka dlužnice, že usnesení, kterým ji soud vyzval k doplnění návrhu, jí nebylo doručeno, není důvodná. Jak vyplývá z ustanovení § 80 IZ, doručuje insolvenční soud zvlášť osobě na adresu bydliště, uvedenou v podání insolvenčnímu soudu. V návrhu dlužnice jako svou adresu trvalého bydliště uvedla adresu Hlavní č. 36, Žulová , proto jí soud správně doručoval soudní písemnosti na tuto adresu. Vzhledem k tomu, že předmětné usnesení si podle poštovní relace na uvedené adrese nevyzvedla a nebylo možno tuto soudní písemnost vložit do schránky, doručoval ji soud správně opětovně vyhláškou (§ 80 IZ). Výzva k doplnění insolvenčního návrhu byla dlužnici řádně doručena dne 20.6.2012.

Až v odvolání dlužnice soudu sdělila jako adresu svého bydliště adresu Polská 446 790 70 Javorník , proto odvolací soud tuto adresu bydliště dlužnice uvedl v záhlaví svého usnesení.

Odvolací soud však shledává napadené usnesení soudu prvního stupně jako nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, protože v něm není uvedeno, kterou konkrétní přílohu insolvenčního návrhu dle § 104 odst. 1 IZ k němu dlužnice nepřipojila nebo kterou náležitost dlužnicí k návrhu připojené přílohy neobsahují. Proto odvolacímu soudu nezbylo než podle § 219a odst. 1 o.s.ř. napadené usnesení zrušit a věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Nad rámec důvodů, pro které bylo napadené usnesení zrušeno, odvolací soud uvádí, že ve výzvě k doplnění insolvenčního návrhu, spojeného s návrhem na povolení oddlužení, byla dlužnice pod bodem c) vyzvána k připojení listin, kterých se v návrhu dovolává a listin, které prokazují v návrhu tvrzené skutečnosti. Dlužnice však k návrhu listiny, dokládající její úpadek nebo hrozící úpadek dle § 104 odst. 1 písm. d) IZ připojila (viz např. platební rozkaz vydaný Okresním soudem v Jeseníku, označený v bodě č. 20/3 návrhu, elektronický platební rozkaz označený v bodě č. 20/1 návrhu vydaný Okresním soudem v Jeseníku, smlouvy o poskytnutí úvěru, oznámení o jejich zneplatnění atd.), stejně jako k němu připojila seznam majetku, závazků a prohlásila, že nemá zaměstnance. Pokud tyto seznamy neobsahují zákonné náležitosti, nebyla dlužnice dosud k doplnění těchto náležitostí soudem konkrétně vyzvána (§ 128 odst. 2 IZ). Povinností dlužníka je osvědčit v insolvenčním návrhu tvrzené skutečnosti (§ 133 odst. 1 IZ). Pokud dlužnice některé skutečnosti tvrzené v insolvenčním návrhu dosud neosvědčila, bylo povinností soudu ji k tomuto vyzvat konkrétně (§ 7 IZ, § 5, § 118a o.s.ř.) a tuto povinnost dosud soud nesplnil. Proto, pokud v dalším řízení soud dospěje k závěru, že dlužnicí k návrhu připojené listiny neosvědčují její tvrzení v návrhu, bude ji třeba opětovně vyzvat k doplnění příloh jejího návrhu a současně ji poučit, které konkrétní tvrzení v návrhu dosud předloženými listinami neosvědčila.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 24. září 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu