2 VSOL 564/2013-A-13
KSOL 10 INS 1739/2013 2 VSOL 564/2013-A-13

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Libuše anonymizovano , anonymizovano , bytem Jánského 52, Česká Ves, PSČ 790 81, o insolvenčním návrhu dlužnice, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci č.j. KSOL 10 INS 1739/2013-A-6 ze dne 7.5.2013

tak to:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zastavil insolvenční řízení. V důvodech uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužnice doručeným soudu dne 22.1.2013. Usnesením č.j. KSOL 10 INS 1739/2013-A-4 ze dne 4.2.2013 soud uložil dlužnici, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč s poučením, že nebude-li záloha ve stanovené lhůtě zaplacena, insolvenční soud může řízení zastavit. Toto usnesení bylo dlužnici doručeno dne 17.2.2013. Záloha na náklady insolvenčního řízení v soudem stanovené lhůtě nebyla zaplacena, soud proto postupoval podle ustanovení § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon, dále jen IZ ) a insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Uvedla, že zpracovatelka jejího insolvenčního návrhu ji neinformovala o postupu insolvenčního řízení, a proto z nevědomosti nic nedělala. Poukázala na to, že má celkem 11 závazků ve výši 495.254,02 Kč, v současné době pobírá invalidní důchod ve výši 6.051 Kč a příjem pokračování-2-z titulu darovací smlouvy ve výši 3.700 Kč, je tedy schopna během 5 let zaplatit více než 30% pohledávek svých nezajištěných věřitelů.

Podle § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c) IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 108 odst. 1 věty první IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Podle odstavce 2, insolvenční soud může určit výši zálohy až do částky 50.000 Kč. Podle odstavce 3, nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužnice podala dne 22.1.2013 u soudu prvního stupně insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení (na předepsaném formuláři), kterým se domáhala rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. V návrhu jako adresu svého bydliště označila Jeseník, Husova 1093/4. Usnesením č.j. KSOL 10 INS 1739/2013-A-4 ze dne 4.2.2013 byla dlužnici uložena povinnost, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč na účet soudu specifikovaný ve výroku. Současně dlužnice byla v usnesení poučena o tom, že proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení zvláštním způsobem k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, a že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může soud insolvenční řízení zastavit (§ 108 odst. 3 IZ). Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 5.2.2013, dlužnici bylo doručeno zvláštním způsobem na adresu uvedenou dlužnicí v návrhu dne 18.2.2013, dlužnice si proti tomuto usnesení odvolání nepodala. Podle sdělení účtárny insolvenčního soudu záloha na náklady insolvenčního řízení nebyla ke dni 29.4.2013 dlužnicí zaplacena.

Z výše uvedeného je zřejmé, že dlužnici byla pravomocně uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení a že dlužnice ve lhůtě stanovené tímto pravomocným rozhodnutím zálohu na náklady insolvenčního řízení nezaplatila. Pro posouzení věcné správnosti napadeného usnesení je proto rozhodující pouze to, zda dlužnice jako insolvenční navrhovatelka zálohu na náklady insolvenčního řízení pokračování-3-zaplatila či nikoliv, navíc skutečnost, že zálohu na náklady insolvenčního řízení dlužnice nezaplatila, dlužnice ani nezpochybňuje. Z obsahu spisu rovněž plyne, že dlužnice zálohu nezaplatila ani v průběhu tohoto odvolacího řízení. Soud prvního stupně proto postupoval zcela správně, když insolvenční řízení zastavil podle ustanovení § 108 odst. 3 IZ.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak, přičemž přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené zveřejněním v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 16. srpna 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Olga Chlebková předsedkyně senátu