2 VSOL 548/2015-P17-7
KSBR 44 INS 1147/2015 2 VSOL 548/2015-P17-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Waltrové a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci dlužníka Ladislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Žižkova 43/1, 683 23 Ivanovice na Hané, o přihlášce pohledávky č. 17 věřitelky Lucie anonymizovano , anonymizovano , bytem Molákova 4, 628 00 Brno, rozhodl o odvolání věřitelky proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 44 INS 1147/2015-P17-2 ze dne 5. 5. 2015,

tak to :

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) odmítl přihlášku pohledávky č. 17 věřitelky č. 13 Lucie anonymizovano ve výši 197.000 Kč (výrok I.) a vyslovil, že právní mocí tohoto usnesení účast této věřitelky v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

V důvodech rozhodnutí insolvenční soud uvedl, že usnesením č. j. KSBR 44 INS 1147/2015-A-13 ze dne 25. 3. 2015 rozhodl tak, že byl zjištěn úpadek dlužníka Ladislava anonymizovano a povoleno jeho oddlužení. Ve výroku V. tohoto rozhodnutí byli vyzváni věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku. Současně věřitelé byli poučeni o tom, že k opožděně podaným přihláškám soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 25. 3. 2015 a lhůta k podání přihlášek věřitelů uplynula dne 24. 4. 2015. Podáním, doručeným soudu osobně dne 29. 4. 2015, přihlásila věřitelka do insolvenčního řízení dlužníka svou pohledávku ve výši 197.000 Kč. Z uvedeného vyplývá, že přihláška pohledávky věřitelky byla u insolvenčnímu soudu podána až po uplynutí lhůty stanovené pro podávání přihlášek, tj. opožděně. Soud proto podle ustanovení § 173 odst. 1 a § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) přihlášku pohledávky věřitelky odmítl a ukončil její účast v insolvenčním řízení.

Proti tomuto usnesení podala věřitelka (dále jen odvolatelka ) odvolání. Uvedla, že zde byly důvody, které jí v uplatnění pohledávky ve stanoveném termínu bránily. V této době byla nucena k přestěhování a k rekonstrukci bytu, když současně zařizovala veškeré náležitosti související s úmrtním v rodině a řešila komplikovanou infekční nemoc dcery. Z tohoto důvodu navrhovala, aby odvolací soud napadeného rozhodnutí změnil.

S přihlédnutím k datu zahájení insolvenčního řízení je v projednávané věci třeba aplikovat insolvenční zákon ve znění novely provedené zákonem č. 294/2013 Sb., účinné od 1. 1. 2014. Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se přiměřeně použije občanský soudní řád ve znění novely provedené zákonem č. 293/2013 Sb., nabývající účinnosti dne 1. 1. 2014.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o. s. ř.), aniž nařizoval ve věci jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 136 odst. 2 písm. d) a odst. 3 IZ insolvenční soud učiní v rozhodnutí o úpadku výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání. Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů.

Z ustanovení § 173 odst. 1 věty prvé a druhé IZ vyplývá, že věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Dle § 185 IZ platí, že nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 83 IZ prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné; totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční řízení dlužníka bylo zahájeno insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení, který dlužník podal u insolvenčního soudu dne 19. 1. 2015 (č. d. A-1). Insolvenční soud následně vydal pod č. j. KSBR 44 INS 1147/2015-A-2 vyhlášku, kterou oznámil zahájení insolvenčního řízení dlužníka, když účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 20. 1. 2015 v 8.36 hodin. Usnesením ze dne 25. 3. 2015, č. j. KSBR 44 INS 1147/2015-A-13, insolvenční soud zjistil úpadek dlužníka (výrok I.), povolil jeho oddlužení (výrok II.) a současně vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku s poučením, že k přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují (výrok V.). Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 25. 3. 2015 a lhůta k přihlášení pohledávek uplynula dne 24. 4. 2015. Odvolatelka přihlásila svoji pohledávku ve výši 197.000 Kč do insolvenčního řízení dlužníka přihláškou podanou u insolvenčního soudu dne 29. 4. 2015 pod pořadovým číslem 17.

Je tedy zřejmé, že odvolatelka přihlásila do insolvenčního řízení svoji pohledávku vůči dlužníkovi opožděně, tedy až po uplynutí lhůty stanovené insolvenčním soudem v rozhodnutí o úpadku, která uplynula dne 24. 4. 2015, ačkoliv byla řádně poučena o tom, že k přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Tvrdí-li odvolatelka, že stanovenou lhůtu k přihlášení pohledávek zmeškala z omluvitelných důvodů, pak je třeba připomenout již výše citovanou speciální úpravu insolvenčního zákona (§ 83 IZ), dle které není v insolvenčním řízení prominutí zmeškání lhůty přípustné. V této souvislosti odvolací soud odkazuje též na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 2013, sen. zn. 29 NSČR 87/2013 (dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz). Odvolací soud také připomíná, že odvolatelka mohla přihlásit svoji pohledávku do insolvenčního řízení dlužníka již od 20. 1. 2015 a k podání přihlášky tak měla k dispozici dobu více než čtyř měsíců.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí insolvenčního soudu podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřitelce a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 23. září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu