2 VSOL 544/2014-A-48
KSOS 25 INS 23530/2011 2 VSOL 544/2014-A-48

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Josefa anonymizovano , anonymizovano , bytem Zemědělská 5457/3, Ostrava -Třebovice, PSČ 722 00, zastoupeného JUDr. Tomášem Zajacem, advokátem se sídlem Štefánikova 329, Bohumín, PSČ 735 81, o insolvenčním návrhu věřitelů a) JONAPOD s.r.o. v likvidaci , se sídlem Okrajová 1634/4a, Podlesí, 736 01 Havířov, identifikační číslo 25868101, b) Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Za Ještěrkou 537/26a, Ostrava-Bartovice, PSČ 717 00, oba zastoupeni JUDr. Hanou Skotnicovou, advokátkou se sídlem Na Hradbách 3, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 25 INS 23530/2011-A-37 ze dne 11.4.2014,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zjistil úpadek dlužníka (výrok I.), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok II.), insolvenčním správcem ustanovil Ing. Ivana Návratu, se sídlem Poštovní 2, Ostrava (výrok III.) a vyslovil související výroky (IV. až XI.) dle ustanovení § 136 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že věřitel a) svou aktivní legitimaci dovozuje z titulu vyúčtované částky 69.931,80 Kč splatné dne 9.9.2011, a to na základě dlužníkovy objednávky ze dne 27.5.2011 na podlahářské práce včetně dodávky materiálu, přičemž k objednávce přiložil soupis prací a dodávek na částky 58.276 Kč, 200.561 Kč a 152.872 Kč, s nimiž však vyúčtovaná částka 69.931,80 Kč nekoresponduje. Provedené práce nejsou dlužníkem potvrzeny, údajný zápis ve stavebním deníku není k dispozici a dlužník účtované práce zpochybňuje, a proto má soud za to, že věřitel a) neprokázal svou aktivní legitimaci k podání insolvenčního návrhu. Věřitel b) tvrdí splatnou pohledávku za dlužníkem z titulu smlouvy o dílo ze dne 1.11.2008 v celkové výši 3.074.754 Kč, tj. dle faktur částku 1.799.759 Kč splatnou dne 2.8.2010 a částku 1.274.925 Kč splatnou dne 30.4.2011, přičemž k jednotlivým fakturám předložil dodací listy s podpisem dlužníka, že zboží a práce přijal. Věřitel b) tak prokázal existenci své tvrzené pohledávky za dlužníkem, tedy svou aktivní legitimaci k podání insolvenčního návrhu. Pokud jde o další věřitele, soud zjistil, že věřitel ITC, spol. s r.o. dne 10.1.2014 sdělil soudu, že má za dlužníkem splatnou pohledávku ve výši 1.382.520 Kč z titulu vyúčtované ceny za dodávky dveří a oken, kterou nabyl na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 18.7.2013 uzavřené mezi ním a JUDr. Ing. Danielou Majzlíkovou, LL.M., insolvenční správkyní původního věřitele dlužníka VJAČKA, spol. s r.o. Věřitel však nedoložil žádné listiny prokazující oprávněnost tvrzené pohledávky, a proto soud tuto pohledávku má za neosvědčenou. Věřitel K2 atmitec s.r.o. podáním ze dne 29.11.2013 soudu sdělil, že má za dlužníkem splatné a neuhrazené pohledávky v celkové výši 3.695.915,12 Kč z titulu bezdůvodného obohacení-neprovedení sjednaných stavebních prací dle znaleckého posudku ve výši 1.832.342,52 Kč včetně DPH (tato částka byla na základě zápočtu ze dne 20.7.2011 ponížena na částku 1.598.908,92 Kč), pohledávku věřitele b) ve výši 4.272.665 Kč sníženou o zápočet pohledávek s dlužníkem na částku 648.525,10 Kč, pohledávku postoupenou firmou Pilecký s.r.o. za dodávku stavebních prací ve výši 17.897,30 Kč, pohledávky postoupené Vítězslavem Orlem ve výši 89.788 Kč a 326.369 Kč, pohledávku postoupenou Michalem Suchancem ve výši 832.380 Kč a pohledávky postoupené společností S FORM, spol. s r. o. ve výši 96.000, 14.000 Kč a 60.000 Kč. Ke všem pohledávkám věřitel doložil jednotlivé faktury, kterými jsou požadované částky účtovány, jednotlivé smlouvy o postoupení pohledávek a stránky 1, 65 a 68 znaleckého posudku ze dne 2.6.2012 vypracovaného znalcem Ing. Jiřím Lampou. Na základě uvedených skutečností soud dospěl k závěru, že úpadek dlužníka ve formě platební neschopnosti byl v daném případě osvědčen, neboť dlužník má minimálně dva věřitele s pohledávkami vůči své osobě, kteří provedenými důkazy prokázali, že mají za dlužníkem splatné a neuhrazené pohledávky, které nejsou hrazeny po dobu delší 3 měsíců. U věřitele K2 atmitec s.r.o. soud dále přihlédl k vyjádření právního zástupce dlužníka, který u jednání dne 27.1.2014 uvedl, že práce účtované fakturami, kterými tento věřitel prokazoval existenci své splatné pohledávky, byly skutečně provedeny. Pokud se dlužník bránil tvrzením, že není dlužníkem navrhujících věřitelů, neboť prodal svůj podíl na základě smlouvy o prodeji podniku ze dne 27.9.2012, soud tuto obranu posoudil jako nedůvodnou. Soud sice shledal smlouvu o prodeji podniku platnou, avšak požadavek obou věřitelů na úhradu pohledávek z titulu ručení ve smyslu ustanovení § 477 odst. 3 obchodního zákoníku je oprávněný, neboť právě v případě, že věřitelé nemohli být uspokojeni kupujícím, který podnik nabyl, ručí právě prodávající, tedy dlužník, za splnění převáděných závazků kupujícím.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Uvedl, že mimo své podnikání nevlastní žádný majetek či jiné hodnoty, které by mohly být zpeněženy a vedly tak k uspokojení pohledávek věřitelů, když vše, co mohlo být použito k uspokojení věřitelů, bylo obsaženo ve smlouvě o prodeji podniku. Poukázal na to, že jeho největším dlužníkem byla firma K2 atmitec s.r.o., která svým jednáním přivedla jeho podnik do neřešitelné situace. Společnost TRISTAN-STAV s.r.o., která odkoupila jeho podnik, podala na tohoto dlužníka insolvenční návrh, který byl však ze strany dlužníka zmanipulován dodatečným úhradami dlužných částek. Podle jeho názoru za této situace může být ručitelem převáděných závazků kupujícímu v rámci prodeje podniku jako takového.

Podle § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekucí se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud poté, co zjistil, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, že obsahuje způsobilý odvolací důvod, který lze z hlediska vylíčení skutkového stavu podřadit pod ust. § 205 odst. 2 písm. g) o.s.ř., přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 221a odst. 1, odst. 2 a odst. 5 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. d/ IZ), a dospěl k následujícím závěrům.

Podle § 3 odst. 1 IZ, dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ).

Podle § 3 odst. 2 IZ, má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je b) neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční řízení ve věci dlužníka bylo zahájeno insolvenčním návrhem věřitele a) dne 15.12.2011, podáním doručeným soudu prvního stupně téhož dne přistoupil do insolvenční řízení věřitel b). Podáními doručenými soudu prvního stupně dne 15.1.2012 a 18.1.2012 sdělili věřitelé S FORM, spol. s r.o. a VJAČKA, spol. s r.o., že mají za dlužníkem splatné pohledávky. Usnesením č. j. KSOS 25 INS 23530/2011-A-14 ze dne 15.2.2012 byl dlužník vyzván, aby se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení vyjádřil k insolvenčnímu návrhu věřitelů a) a b) a podání dalších věřitelů S FORM, spol. s r.o. a VJAČKA, spol. s r.o. Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 5.3.2012 se dlužník na výzvu soudu vyjádřil tak, že dne 27.9.2011 uzavřel jako prodávající se společností TRISTAN-STAV s.r.o. jako kupujícím smlouvu o prodeji podniku, na základě které prodal celý svůj podnik této společnosti a v souladu se smlouvou přešly na tuto společnost veškerá práva a závazky související s podnikem, tedy i jeho závazky vůči věřitelům a) a b). Dále uvedl, že tato společnost jako kupující splnila řádně svou povinnost vyplývající z ustanovení § 477 odst. 4 obchodního zákoníku, když oznámila všem věřitelům převzetí závazků souvisejících s prodejem podniku. Nadto věřitel b) podal u Krajského soudu v Ostravě žalobu na určení, že převod závazků dlužníka na společnost TRISTAN-STAV s.r.o. na základě smlouvy o prodeji podniku je vůči němu neúčinný, žaloba je vedena u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 4 Cm 91/2011, o této žalobě dosud nebylo rozhodnuto, když řízení je přerušeno. Dne 5.6.2012 se konalo u soudu prvního stupně jednání, u kterého soud prvního stupně provedl dokazování smlouvou o prodeji podniku ze dne 27.9.2011, oznámením dlužníka věřitelům a) a b) ze dne 27.9.2011, rozhodnutím o zrušení živnostenského oprávnění ze dne 24.10.2011, listinami předloženými věřitelem a), tj. objednávkou ze dne 27.5.2011, fakturou č. 2011103 a soupisem prací a dodávek na částku 58.276 Kč, 200.561 Kč a 152.872 Kč, listinami předloženými věřitelem b), tj. smlouvou o dílo ze dne 1.11.2008 a fakturami č. 370311 a č. 570510. Dne 11.11.2013 se konalo u soudu prvního stupně další jednání, u kterého soud prvního stupně provedl dokazování listinami předloženými věřitelem b), tj. dodacími listy č. 370311 a č. 570610, sdělením společnosti K2 atmitec s.r.o. ze dne 20.10.2012. Podáním ze dne 29.11.2013 věřitel K2 amitec s.r.o. soudu prvního stupně sdělil, že eviduje za dlužníkem splatné pohledávky v celkové výši 3.695.915,12 Kč, a to z titulu bezdůvodného obohacení-neprovedení sjednaných stavebních prací ve výši 1.598.908,92 Kč, postoupenou pohledávku firmy Jiří Kroček ve výši 648.525,10 Kč, nezaplacenou fakturu na částku 11.646.80 Kč z titulu vodného a stočného, postoupenou pohledávku firmy Pilecký s.r.o. na dodávku stavebních prací ve výši 17.897,30 Kč, postoupené pohledávky firmy Vítězslav Orel z faktur ve výši 89.788 Kč a ve výši 326.369 Kč, postoupené pohledávky firmy S FORM, spol. s r.o. z faktur ve výši 96.000 Kč, ve výši 14.400 Kč a ve výši 60.000 Kč. U dalšího jednání dne 27.1.2014 soud prvního stupně provedl dokazování listinami k pohledávkám věřitele K2 atmitec s.r.o., a to znaleckým posudkem č. 2012968 ze dne 2.6.2012, výzvou k vrácení finančního plnění ze dne 30.6.2011, fakturami společnosti C-FAS Group a.s. č. 22001001906 a č. 610100255, smlouvou o postoupení pohledávek s firmou

Jiří Kroček spolu se zápočtem ke dni 17.8.2011 a výzvou k zaplacení závazků ve výši 648.525 Kč, smlouvou o postoupení pohledávek s firmou Pilecký s.r.o. ze dne 21.6.2012, smlouvou o postoupení pohledávek s firmou Vítězslav Orel ze dne 31.1.2012 spolu s fakturami č. 09/11 a č. 41/11, smlouvou o postoupení pohledávky s firmou Michal Suchanec ze dne 5.3.2012 spolu s fakturou č. 21110, smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 26.7.2013 s firmou S FORM spol. s r.o. spolu s fakturami č. 211137, č. 211193, č. 211192. V protokole o jednání je uvedeno, že právní zástupce dlužníka k citovaným listinám nemá žádný komentář, potvrzuje, že řádně byly provedeny a krátkou cestou předkládá usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 60 INS 408/2012-B-23 ze dne 22.1.2014, z něhož je zřejmé, že konkurs na majetek dlužníka TRISTAN-STAV s.r.o. se zrušuje z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující.

Na základě shora uvedených skutečností odvolací soud v přezkoumávané věci dospěl k závěru, že rozhodnutí soudu prvního stupně je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí podle odvolacího soudu není zřejmé, na základě jakých konkrétních skutečností a důkazů soud dospěl k závěru, že dlužník je v platební neschopnosti podle ustanovení § 3 odst. 1 a odst. 2 písm. b) IZ, které citoval v odůvodnění rozhodnutí. Z odůvodnění rozhodnutí je totiž pouze zřejmé, že soud prvního stupně shledal aktivní legitimaci k podání insolvenčního návrhu toliko ve vztahu k věřiteli b), který prokázal existenci své tvrzené splatné pohledávky za dlužníkem, ve vztahu k věřiteli a) soud prvního stupně neměl věřitelem tvrzenou pohledávku za osvědčenou. Ohledně pohledávek dalšího věřitele dlužníka (společnosti K2 atmitec s.r.o.) není z odůvodnění rozhodnutí zřejmé, které konkrétní pohledávky tohoto věřitele (na základě jakých skutečností a důkazů a z jakého právního důvodu) má soud prvního stupně za osvědčeny, když v odůvodnění napadeného rozhodnutí pouze uvedl, které pohledávky za dlužníkem tento věřitel tvrdí, aniž by je jakkoli jednotlivě hodnotil. Jeho závěr, že u tohoto věřitele soud přihlédl k vyjádření právního zástupce dlužníka o skutečném provedení prací účtovaných fakturami, odvolací soud shledává zcela nedostatečným. Nadto tato skutečnost z protokolu o jednání ze dne 27.1.2014 ani jednoznačně nevyplývá. Podle odvolacího soudu tak soud prvního stupně přezkoumatelným způsobem neodůvodnil svůj závěr, že dlužník má minimálně dva věřitele s pohledávkami vůči své osobě, kteří provedenými důkazy prokázali, že mají za dlužníkem splatné a neuhrazené pohledávky, které nejsou hrazeny po dobu delší 3 měsíců.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. zrušil a podle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. mu vrátil věc k dalšímu řízení.

V dalším řízení soud prvního stupně ve věci po jednání znovu rozhodne o insolvenčním návrhu věřitelů a) a b), přičemž své rozhodnutí přezkoumatelným způsobem odůvodní. Neopomene také objasnit své úvahy ve vztahu k naplnění znaků úpadku ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 3 odst. 2 IZ.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e přípustné dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, navrhujícím věřitelům, insolvenčnímu správci a zástupci věřitelů se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet od dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 17. října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu