2 VSOL 542/2015-P16-9
KSOS 14 INS 28182/2012 2 VSOL 542/2015-P16-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců JUDr. Ivany Waltrové a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci dlužníka: Dušan anonymizovano , anonymizovano , bytem Bruntál, Dolní 1551/71, PSČ 792 01, o přihlášce pohledávky P16 věřitele č. 16: Josef Sedláček, místem podnikání Bruntál, U Stadionu 1841/2, PSČ 792 01, IČ: 65885538, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. února 2015, sp. zn. KSOS 14 INS 28182/2012-P16

tak to:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. února 2015, sp. zn. KSOS 14 INS 28182/2012-P16 se p o t v r z u j e .

Odův odně ní:

Shora označeným usnesením krajský soud odmítl pohledávku věřitele Josefa Sedláčka (odstavec I. výroku) a rozhodl, že právní mocí usnesení účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí (odstavec II. výroku). V důvodech rozhodnutí uvedl, že posledním dnem lhůty k přihlášení pohledávky byl den 4.2.2013 (pondělí). Přihláškou ze dne 24.5.2013 přihlásil věřitel č. 16 (dále jen věřitel ) do insolvenčního řízení pohledávku za dlužníkem ve výši 122.982 Kč, tedy po uplynutí lhůty stanovené k přihlašování pohledávek. Insolvenční soud přihlášku odmítl, neboť byla podána opožděně.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání. Konstatoval, že dne 16.10.2012 podal žalobu s přiloženým uznáním závazku. Žalovaný podal insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení dne 13.11.2012, tedy až po podání žaloby.

Okresní soud v Bruntále věřitele nepoučil, že má podat přihlášku pohledávky, když i v odůvodnění rozsudku uvedl, že sdělení skutečnosti, že je účastník v insolvenčním řízení, není samo o sobě námitkou, která by zpochybňovala nárok uplatněný žalobcem a zahájení insolvenčního řízení až po zahájení řízení v dané věci nevyvolává žádné procesní důsledky a soud může žalobu projednat a ve věci rozhodnout. Vzhledem k tomu věřitel nepodal přihlášku v řádném termínu a zejména zdlouhavým jednáním soudu prvního stupně a nesprávným poučením mu tím vznikla škoda ve výši jeho přihlášky do insolvenčního řízení. Pokud by jej soud prvního stupně řádně poučil, konal v kratších časových mezích a rozsudek nevydal až 13. června 2013, věřitel by pohledávku přihlásil v řádném termínu. Žaloba byla podána dne 16.10.2012 s přiloženým uznáním závazku žalovaného, soud vydal rozsudek až po 8 měsících, platební rozkaz dodal žalovanému dne 4.2.2013, tedy až po 4 měsících od podání žaloby a žalovaný podal odpor proti platebnímu rozkazu dne 19.2.2013. Rovněž zdůraznil, že krajskému soudu trvalo jeden a půl roku než se k jeho přihlášce pohledávky vyjádřil.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Insolvenční návrh byl podán 13.11.2012, proto s ohledem na přechodná ustanovení tohoto zákona je třeba věc posoudit podle zákona č. 182/2006 Sb. ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se proto přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb. (dále jen o.s.ř.).

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání věřitele není důvodné.

Podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Věřitelé vykonatelných pohledávek na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu kdykoli v průběhu insolvenčního řízení, pokud v trestním řízení o tomto trestném činu byl zajištěn majetek v majetkové podstatě dlužníka a přihláška pohledávky byla podána v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá.

Podle ustanovení § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že insolvenční soud usnesením ze dne 3.1.2013, č.j. KSOS 14 INS 28182/2012-A-6 rozhodl o úpadku dlužníka Dušana Krkošky, současně povolil řešení úpadku oddlužením. V usnesení mimo jiné vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. Rovněž je poučil o způsobu přihlašování pohledávek, o tom, že k přihláškám, které budou podány později insolvenční soud nepřihlíží a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny a o tom, že se přihlašují také pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné, včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Věřitel Josef Sedláček podal přihlášku pohledávky orgánu, který je povinen ji doručit (poště) dne 31.5.2013 a insolvenčnímu soudu byla doručena 3.6.2013.

Na základě uvedených zjištění dospěl odvolací soud shodně s insolvenčním soudem k závěru, že odvolatel podal přihlášku pohledávky opožděně. Třicátý den lhůty připadl na 2.2.2013, což byla sobota, posledním dnem lhůty byl tedy první následující pracovní den (§ 57 odst. 2 o.s.ř.), kterým bylo pondělí 4.2.2013. Lhůta k podávání přihlášek má procesní povahu, což znamená, že je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.). Podal-li věřitel přihlášku na poště až 31.5.2013, učinil tak opožděně.

Tento závěr ostatně nezpochybňuje ani odvolatel, namítá však, že pohledávku uplatnil žalobou u okresního soudu, který jej nepoučil o tom, že pohledávku musí přihlásit do insolvenčního řízení. Tato námitka však důvodná není. Povinnost přihlásit pohledávku platí rovněž pro věřitele, jehož pohledávka nebyla sporná a pro věřitele s vykonatelnou pohledávkou (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22.10.2009, sp. zn. KSBR 31 INS 5344/2008 29 NSČR 27/2009-P5). Stejně tak musí pohledávku přihlásit věřitel, který ji uplatnil u soudu v nalézacím řízení. Lhůta k přihlášení pohledávky se odvíjí od rozhodnutí o úpadku a výzvy k podávání přihlášek obsažené v tomto rozhodnutí. Případné poučení soudu, u kterého probíhá jiné řízení, o podávání přihlášek (ať již správné či nesprávné) nemá na běh této lhůty žádný vliv. Pro věřitele je rozhodné toliko poučení insolvenčního soudu v rozhodnutí o úpadku, které se zveřejňuje v insolvenčním rejstříku (ostatně žádný jiný soud kromě soudu insolvenčního v tomto ohledu ani nemá poučovací povinnost). Proto ani není významné, v jakých lhůtách okresní soud o žalobě věřitele rozhodoval. Pouze pro úplnost lze uvést, že tvrzení okresního soudu o tom, že zahájení insolvenčního řízení nebránilo okresnímu soudu v rozhodnutí o žalobě, bylo správné, probíhající řízení o zaplacení pohledávky však nic nemění na povinnosti věřitele uplatnit v insolvenčním řízení pohledávku přihláškou.

Ani skutečnost, že insolvenční soud o odmítnutí přihlášky a o ukončení účasti věřitele v řízení dle § 185 IZ rozhodl až delší dobu po jejím podání (více než jeden rok) nemá vliv na správnost jeho rozhodnutí. Byť je samozřejmě žádoucí, aby o odmítnutí přihlášky bylo rozhodnuto bezprostředně poté, co nastane skutečnost, která její odmítnutí odůvodňuje (v daném případě opožděné podání přihlášky), žádný právní předpis nestanoví insolvenčnímu soudu propadnou lhůtu, po jejímž uplynutí by o odmítnutí přihlášky nebylo možné rozhodnout.

Z těchto důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Nad rámec přezkumu odvolací soud konstatuje, že krajský soud nesprávně vybral soudní poplatek z odvolání, přestože rozhodnutí o odmítnutí přihlášky je nepochybně procesní rozhodnutí, a podle položky 22 bodu 14 sazebníku poplatků poplatek vybírán být neměl. Bude tedy na soudu prvního stupně tento poplatek složiteli vrátit.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřiteli a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 29. září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu