2 VSOL 540/2012-A-36
KSOS 33 INS 13487/2012 2 VSOL 540/2012-A-36

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka MEDIVIT a.s., se sídlem Hlavní 23, 747 81, Otice, identifikační číslo osoby 28 46 30 72, o insolvenčních návrzích dlužníka a věřitelek a) Jany Zapletalové, narozené 4.9.1983, bytem Vančurova 1774/50, 746 01 Opava, b) Ivany anonymizovano , anonymizovano , bytem Palackého 375, 747 41 Hradec nad Moravicí, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.6.2012, č. j. KSOS 33 INS 13487/2012-A-6,

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e.

Odůvodnění: V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení písemného vyhotovení usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Toto usnesení napadl odvoláním ze dne 22.6.2012 dlužník a podepsal jej Ing. Dušan Habina.

Z úplného výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 4412 odvolací soud zjistil, že v obchodní firmě MEDIVIT a.s. byl Ing. Dušan Habina zapsán jako člen představenstva, vznik členství dne 7.3.2012 a den zániku členství v představenstvu 20.6.2012.

Na základě těchto zjištění odvolací soud usnesením ze dne 13.8.2012, č. j. KSOS 33 INS 13487/2012,-A-19 vyzval Ing. Dušana Habinu k doložení listin prokazujících jeho oprávnění jednat za dlužníka. Současně usnesením ze dne 13.8.2012 KSOS 33 INS 13487/2012,-A-18 vyzval dlužníka ke sdělení, kdo je oprávněn za dlužníka jednat. V podání ze dne 14.8.2012 Ing. Dušan Habina oznámil, že oprávnění jednat za dlužníka nemůže doložit, není a nikdy nebyl zaměstnancem dlužníka, dne 7.3.2012 byl jmenován do funkce člena představenstva, dne 30.5.2012 podal rezignaci na tuto funkci, dne 20.6.2012 byl odvolán valnou hromadou a dne 4.7.2012 byl jmenován nový člen představenstva. K podání připojil listiny, prokazující tato jeho tvrzení. Jednalo se o zápis z jednání MEDIVIT a.s. ze dne 31.5.2012, odstoupení z funkce člena představenstva ze dne 31.5.2012, zápis z mimořádné valné hromady ze dne 20.6.2012 a notářský zápis ze dne 4.7.2012 NZ 216/2012, N 245/2012, ze kterého vyplynulo, že Arthur Passler jako jediný akcionář společnosti MEDIVIT a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady o jmenování Petera Eberhartera členem představenstva.

Usnesením ze dne 18.10.2012, č. j. KSOS 31 INS 13487/2012, 2 VSOL 540/2012-A-32 vyzval odvolací soud dlužníka, aby ve lhůtě 5 dnů od doručení usnesení odstranil nedostatek podmínek řízení spočívající v dodatečném schválení procesního úkonu (odvolání) statutárním orgánem. Současně byl dlužník poučen, že pokud nebude v určené době uvedený nedostatek odstraněn, bude odvolací řízení zastaveno. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 28.10.2012 a dlužník na něj žádným způsobem nereagoval.

Podle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ust. § 21 odst. 1 o.s.ř., za právnickou osobu jedná a) její statutární orgán; tvoří-li statutární orgán více fyzických osob, jedná za právnickou osobu jeho předseda, popřípadě jeho člen, který tím byl pověřen, nebo b) její zaměstnanec (člen), který tím byl statutárním orgánem pověřen, nebo c) vedoucí jejího odštěpného závodu nebo vedoucí jiné její organizační složky, o níž zákon stanoví, že se zapisuje do obchodního rejstříku, jde-li o věci týkající se tohoto závodu (složky), nebo d) její prokurista, může-li podle udělené prokury jednat samostatně.

Podle ust. § 21 odst. 5 věta první o.s.ř., kdo jedná za právnickou osobu, musí své oprávnění prokázat.

Podle ust. § 103 o.s.ř., přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení). Podle ust. § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V přezkoumávané věci podal odvolání dlužník, který je právnickou osobou. Za dlužníka však toto odvolání podepsala osoba, která již v době jeho sepisu (dne 22.6.2012) nebyla členem představenstva (Ing. Dušanu Habinovi zaniklo členství v představenstvu dne 20.6.2012). Lze tedy uzavřít, že opravný prostředek proti usnesení soudu prvního stupně podala za právnickou osobu osoba, která není oprávněna za ni jednat (§ 21 odst. 1 o.s.ř.), a statutární orgán právnické osoby ani dodatečně tento procesní úkon neschválil. Proto postupoval odvolací soud podle ust. § 211 a § 104 odst. 2 o.s.ř. a řízení o podaném odvolání zastavil (viz usnesení Nejvyššího soudu ČR uveřejněné pod číslem 64/1998 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 8. listopadu 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu