2 VSOL 54/2018-A-16
č.j. KSOL 10 INS 20680/2017 2 VSOL 54/2018-A-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Vojtěchem Brhlem v insolvenční věci

dlužnice: Pavlíková anonymizovano , anonymizovano bytem Hněvotínská 519/40, 779 00 Olomouc-Nová Ulice,

o insolvenčním návrhu dlužnice

o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 21. listopadu 2017, č. j. KSOL 10 INS 20680/2017-A-5

takto:

Řízení o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 21. listopadu 2017, č. j. KSOL 10 INS 20680/2017-A-5 se zastavuje.

Odůvodnění

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci (dále jen insolvenční soud ) odmítl insolvenční návrh dlužnice, neboť dlužnice neuvedla řádně údaje o splatnosti svých závazků a soud nemohl posoudit ani neschopnost dlužnice plnit své závazky. Dlužnice tedy nesplnila podmínky ustanovení § 103 odst. 2 IZ, nelze osvědčit její úpadek, a proto se jedná o takovou vadu, pro kterou nelze pokračovat v řízení. Z tohoto důvodu insolvenční soud postupoval podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ.

2. Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání, které vzala následně podáním ze dne 3.1.2017 (správně 3.1.2018) v celém rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se proto vzhledem k bodu isir.justi ce.cz

1. přechodných ustanovení tohoto zákona č. 296/2017 Sb. přiměřeně aplikuje občanský soudní řád v platném znění (dále jen o.s.ř. ).

3. Podle ustanovení § 207 odst. 2 o. s. ř. platí, že dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

4. Odvolací soud po zjištění, že dlužnice vzala podané odvolání zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto, postupoval dle ustanovení § 207 odst. 2 a § 218c o. s. ř. a odvolací řízení zastavil.

5. Podle ustanovení § 222 odst. 1 o. s. ř. jestliže odvolatel vezme odvolání zpět, právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ a § 229 odst. 4 o. s. ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž procesní lhůty začínají běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 26. února 2018

JUDr. Vojtěch Brhel v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá