2 VSOL 539/2016-B-31
KSBR 29 INS 11690/2015 2 VSOL 539/2016-B-31

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužníka-manželů: a) Peter anonymizovano , anonymizovano , 695 01 Hodonín, Nábřeží 663/8, b) Blanka anonymizovano , anonymizovano , 695 01 Hodonín, Nábřeží 663/8, o insolvenčním návrhu dlužníka s návrhem na povolení oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. února 2016, č.j. KSBR 29 INS 11690/2015-B-15, o doplnění usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. května 2016, č.j. 2 VSOL 539/2016-B-28

takto:

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. května 2016, č.j.-B-28 se doplňuje takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. února 2016, č.j. KSBR 29 INS 11690/2016-B-15 se i v odstavci III. výroku r u š í a věc se i v tomto rozsahu v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení .

Odůvodnění:

Odvolací soud ve svém kasačním rozhodnutí konstatoval, že krajský soud označeným usnesením neschválil oddlužení dlužníků (odstavec I. výroku-pod pojmem dlužník se zde rozumí oba manželé, neboť podle § 394a odst. 3 IZ jsou manželé ve věci společného oddlužení manželů považováni za jediného dlužníka), prohlásil na majetek dlužníka konkurs (odstavec II. výroku) a vyslovil, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (odstavec III. výroku), ustanovil insolvenčním správcem obou dlužníků Ing. Petra Janíčka DiS. (odstavec IV. výroku) s tím, že po právní isir.justi ce.cz moci tohoto usnesení bude řízení vůči dlužníku Blance anonymizovano vyloučeno k samostatnému řízení (odstavec V. výroku). Vrchní soud ovšem chybně uvedl údaj k odstavci III. výroku napadeného rozhodnutí, v němž krajský soud nerespektoval zákonnou úpravu v § 394a odst. 3 IZ a rozhodl, že na majetek dlužníka Blanky anonymizovano , se prohlašuje konkurs, který bude veden jako nepatrný. Vlivem toho odvolací soud nerozhodl o odvolání dlužníka proti odstavci III. výroku.

Podle ustanovení § 166 o. s. ř. nerozhodl-li soud v rozsudku o některé části předmětu řízení, o nákladech řízení nebo o předběžné vykonatelnosti, může účastník do patnácti dnů od doručení rozsudku navrhnout jeho doplnění. Soud může rozsudek, který nenabyl právní moci, doplnit i bez návrhu (odstavec 1). Doplnění o část předmětu řízení učiní soud rozsudkem, pro nějž platí obdobně ustanovení o rozsudku; jinak o doplnění rozhodne usnesením.

Podle ustanovení § 167 odst. 2 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku.

Vadu spočívající v tom, že nebylo rozhodnuto o celém předmětu odvolání, odvolací soud odstraňuje tímto rozhodnutím, přičemž důvody kasace odstavce III. výroku usnesení krajského soudu jsou shodné, jako v předchozím rozhodnutí ze dne 31. května 2016, č.j.-B-28.

Soud prvního stupně vázán právním názorem odvolacího soudu (§ 226 odst. 1 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 10. června 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu