2 VSOL 539/2011-B-50
KSBR 26 INS 7484/2009 2 VSOL 539/2011-B-50

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužníka VALTECH TORS, a.s., se sídlem Hodonín, Na Dole 3973/1, IČ 00 56 81 98, o prodeji mimo dražbu, rozhodl o odvolání dlužníka ze dne 24.8.2011 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12.8.2011, č.j. KSBR 26 INS 7484/2009-B-42

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně, s odkazem na ustanovení § 289 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ), udělil souhlas insolvenčnímu správci Mgr. Ing. Josefu Cardovi s prodejem majetku mimo dražbu, označeného ve výroku I., s tím, že správce prodej uskuteční za stanovených podmínek a o výsledku prodeje podá správce soudu a zástupci věřitelů písemnou zprávu (výroky II. a III.). Usnesení obsahuje poučení, že proti němu lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, ve kterém namítal, že vzhledem k podmínkám, stanoveným zajištěným věřitelem v jeho pokynu, považuje dlužník způsob prodeje majetku za nevýhodný. Podle něj by veřejná dražba majetku přinesla vyšší výtěžek zpeněžení a proto v odvolacím řízení žádal změnu napadeného usnesení tak, že souhlas s prodejem majetku mimo dražbu se neuděluje.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 218 písm. c) o.s.ř. odvolací soud odmítne odvolání, které směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné.

Podle § 289 odst. 1, 2, 3 IZ prodej mimo dražbu může insolvenční správce uskutečnit se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může insolvenční soud stanovit podmínky prodeje. Dokud není souhlas insolvenčním soudem a věřitelským výborem udělen, nenabývá smlouva o prodeji mimo dražbu účinnosti. Souhlas insolvenčního soudu a věřitelského výboru není nutný k prodeji věcí bezprostředně ohrožených zkázou nebo znehodnocením, jakož i věcí běžně zcizovaných při pokračujícím provozu dlužníkova podniku. Při prodeji mimo dražbu lze kupní cenu stanovit pod cenu odhadní. Insolvenční správce přitom přihlédne i k nákladům, které by jinak bylo nutné vynaložit na správu zpeněžovaného majetku. Platnost smluv, kterými došlo ke zpeněžení mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do skončení insolvenčního řízení; jde o incidenční spor.

Odvolací soud se nejprve zabýval tím, zda je proti napadenému usnesení odvolání přípustné. Přípustnost odvolání přitom vyplývá ze zákona, a proto ji nemůže založit nesprávné poučení soudu, poskytnuté účastníkům, že odvolání je přípustné (viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28.11.2002, sp.zn. 20 Cdo 2186/2001, dostupné na webových stránkách tohoto soudu).

Při posuzování objektivní přípustnosti odvolání proti předmětnému usnesení vyšel odvolací soud z úpravy § 91 IZ, podle které proti rozhodnutím, která insolvenční soud učinil při výkonu dohlédací činnosti včetně předběžných opatření, není odvolání přípustné, pokud zákon nestanoví jinak. Dohlédací činnost je definována v § 12 odst. 1 IZ jako činnost, při které insolvenční soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení.

Udělení souhlasu s prodejem mimo dražbu je bezesporu výkonem dohlédací činnosti insolvenčního soudu ve smyslu § 12 IZ. Z textu ustanovení 289 IZ nevyplývá, že zákon proti tomuto rozhodnutí stanoví přípustnost odvolání, proto je třeba na posouzení přípustnosti odvolání aplikovat obecnou úpravu § 91 IZ, podle níž se nelze odvolat proti rozhodnutím, vydaným při výkonu dohlédací činnosti.

Odvolací soud, podle něhož není přípustné odvolání proti usnesení soudu prvního stupně, kterým udělil insolvenčnímu správci souhlas s prodejem majetku mimo dražbu, proto podle § 7 odst. 1 IZ a § 218 písm. c) o.s.ř. odvolání dlužníka odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustné dovolání.

V Olomouci dne 31. října 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu