2 VSOL 537/2014-B-13
KSOS 36 INS 983/2014 2 VSOL 537/2014-B-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Rostislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Viktora Huga 454/5, Hrabová, PSČ 720 00, o zproštění insolvenčního správce, o odvolání insolvenčního správce AS ZIZLAVSKY v.o.s., se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, identifikační číslo 28490738 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 36 INS 983/2014-B-6 ze dne 10.4.2014,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku I. p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zprostil funkce dosavadního insolvenčního správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. (výrok I.), insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Michala Machka, se sídlem Dlouhá 53/6, Moravská Ostrava, identifikační číslo 66243327 (výrok II.), uložil odvolanému insolvenčnímu správci, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení podal zprávu o své činnosti, zejména o stavu majetku, který spravoval, a aby vyúčtoval odměnu, hotové výdaje a náklady, které mu vznikly v souvislosti se správou a udržováním majetku (výrok III.), nařídil na den 24.4.2014 přezkumné jednání a schůzi věřitelů s tím, že insolvenční správce je povinen zúčastnit se přezkumného jednání a schůze věřitelů osobně (výrok IV.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 11.2.2014 soud rozhodl o úpadku dlužníka a povolení oddlužení, ve výrocích VI. a VII. nařídil na den 3.4.2014 v 10.30 hodin do sídla Krajského soudu v Ostravě, jednací síň č. B 261, přezkumné jednání a schůzi věřitelů a současně předvolal insolvenčního správce. Podáním ze dne 11.2.2014 insolvenční správce označil jako ohlášeného společníka Mgr. Adama Sigmunda, který bude jménem insolvenčního správce vykonávat jeho funkci. Na jednání konané dne 3.4.2014 se předvolaný insolvenční správce nedostavil, jménem insolvenčního správce se dostavila Mgr. Hana Himmatová jednající za společníka ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář s.r.o., která dle výpisu seznamu insolvenčních správců nemá zkoušky insolvenčního správce. Ohlášený společník Mgr. Adam Sigmund se k jednání bez předchozí omluvy nedostavil a teprve k dotazu soudu Mgr. Hana Himmatová sdělila, že jmenovaný má termínovou kolizi, což nebylo ničím doloženo. Soudu bylo navrženo, aby akceptoval pro jednání přítomného zmocněnce Ing. Marka Baďuru. Z dikce ustanovení § 399 až 410 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), vyplývá, že insolvenční soud může požadovat osobní účast insolvenčního správce na přezkumném jednání a schůzi věřitelů. Soud v tomto případě takto učinil, a proto očekával, že se k nařízenému jednání insolvenční správce dostaví nebo s dostatečným předstihem požádá insolvenční soud o změnu termínu jednání. Insolvenční správce však svoji neomluvenou nepřítomností závažně porušil důležitou povinnost uloženou mu na základě zákonného zmocnění soudem, přičemž omluvu tlumočenou při jednání insolvenční soud hodnotí jako účelovou, neboť termínová kolize musela být insolvenčnímu správci s předstihem známa. Zaviněným jednáním insolvenčního správce tak došlo ke zmaření nařízeného jednání soudu, přičemž jde o závažné porušení povinnosti insolvenčního správce ve smyslu ustanovení § 32 IZ, a proto soud rozhodl o zproštění insolvenčního správce funkce a ustanovení správce nového.

Proti tomuto usnesení podal insolvenční správce odvolání. Uvedl, že nezapříčinil zmaření soudního jednání, které spatřuje soud prvního stupně v tom, že se na přezkumné jednání nedostavil jeden z ohlášených společníků insolvenčního správce, a to ohlášený společník Mgr. Adam Sigmund. Tuto skutečnost sice činí nespornou, avšak má za to, že nebyl důvod ke zmaření přezkumného jednání, neboť účast insolvenčního správce byla zabezpečena osobní účastí jiného společníka insolvenčního správce, kterým je společnost ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář s.r.o., jejímž jménem jedná Mgr. Hana Himmatová, což je osoba se složenými zkouškami insolvenčního správce, a současně zmocněncem insolvenčního správce Ing. Markem Baďurou. Poukázal na to, že soud v usnesení ze dne 10.4.2014 nestanovil, že je nezbytná účast ohlášeného společníka insolvenčního správce, což měl učinit výslovně. Zdůraznil, že insolvenční správce je veřejnou obchodní společností, která jedná svým statutárním orgánem, Mgr. Hana Himmatová je jednatelkou společnosti ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář s.r.o., která je statutárním orgánem insolvenčního správce. Namítl, že Mgr. Hana Himmatová byla na přezkumném jednání a schůzi věřitelů osobně přítomna, mimo ní byl přítomen i zaměstnanec insolvenčního správce, který do spisu založil plnou moc pro zastupování insolvenčního správce. Domnívá se, že zproštění insolvenčního správce je zcela mimořádným prostředkem, ke kterému je možno sáhnout jen výjimečně, a to v případě, kdy se mírnější nástroje nápravy pochybení insolvenčního správce ukážou být nedostatečnými. Namítl, že soud prvního stupně přistoupil k jeho zproštění z funkce, aniž by jej vyslyšel anebo aniž by před zproštěním učinil jiná vhodná opatření k řádnému zajištění plnění povinností. Poukázal na to, že v insolvenčním řízení splnil všechny povinnosti insolvenčního správce, když provedl osobní pohovor s dlužníkem, zjistil a zajistil majetkovou podstatu (včetně osobní návštěvy u dlužníka), řádně přezkoumal přihlášené pohledávky, vyhotovil seznam přihlášených pohledávek, soupis majetkové podstaty, zprávu o činnosti a dostavil se na přezkumné jednání. Dále poukázal na ustanovení § 25 odst. 2 IZ, dle kterého je určování insolvenčního správce zavedeno rotačním systémem, jedná se o systém obdobný určování soudců dle rozvrhu práce soudu a stejně jako platí ústavní princip, že nikdo nemůže být odňat svému zákonnému soudci, platí podle nové právní úpravy princip předvídatelného určování insolvenčních správců podle přesně stanovených pravidel rotačního systému, nejsou-li závažné důvody pro zákonnou výjimku. Podle jeho názoru napadené rozhodnutí je v konečném důsledku svévolným zásahem do rotačního principu určování insolvenčních správců a porušení práva účastníků insolvenčního řízení na spravedlivý proces. Podle jeho názoru jako insolvenční správce dbal zásady rychlosti insolvenčního řízení, když při kolizi jednání jednoho z ohlášených společníků insolvenční správce nežádal o odročení jednání, ale zajistil účast na tomto jednání jiným společníkem insolvenčního správce a navíc i zmocněncem insolvenčního správce. Navrhl, aby napadené rozhodnutí bylo odvolacím soudem změněno tak, že se insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. funkce nezprošťuje a insolvenčním správcem se neustanovuje Mgr. Michal Machek.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekucí se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 32 odst. 1 IZ, insolvenčního správce, který neplní řádně své povinnosti nebo který nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo který závažně porušil důležitou povinnost, uloženou mu zákonem nebo soudem, může insolvenční soud na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu jeho funkce zprostit. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně.

Podle § 24 odst. 2 věty před středníkem IZ, veřejná obchodní společnost, která je ustanovena insolvenčním správcem, oznámí insolvenčnímu soudu neprodleně, kdo z jejích společníků, prostřednictvím kterých vykonává činnost insolvenčního správce, bude jejím jménem funkci insolvenčního správce vykonávat.

Podle § 399 odst. 2 věty prvé a druhé IZ, dlužníku a insolvenčnímu správci doručí insolvenční soud předvolání na schůzi věřitelů podle odstavce 1 do vlastních rukou s poučením o nezbytnosti jejich účasti. Insolvenční správce se na své nebezpečí a na své náklady (§ 39 odst. 2) může dát zastoupit na schůzi věřitelů podle odstavce 1 jinou osobou; to neplatí, jestliže insolvenční soud požaduje, aby se insolvenční správce takové schůze zúčastnil osobně.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením č. j. KSOS 36 INS 983/2014-A-6 ze dne 11.2.2014 byl zjištěn úpadek dlužníka, insolvenčním správcem byl ustanoven AS ZIZLAVSKY v.o.s., byl povolen způsob řešení úpadku oddlužením a soud nařídil přezkumné jednání a schůzi věřitelů na den 3.4.2014 v 10.30 hodin do sídla Krajského soudu v Ostravě, jednací síň č. B 261, a uložil insolvenčnímu správci povinnost zúčastnit se přezkumného jednání a schůze věřitelů osobně. Toto usnesení bylo insolvenčnímu správci doručeno dne 11.2.2014. Podáním ze dne 11.2.2014 (doručeným soudu prvního stupně téhož dne) insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. sdělil soudu prvního stupně, že ve smyslu ustanovení § 24 odst. 2 IZ funkci insolvenčního správce bude v dané věci vykonávat jménem společnosti AS ZIZLAVSKY v.o.s. Mgr. Adam Sigmund, advokát, ohlášený společník. Dle protokolu o přezkumném jednání a schůzi věřitelů ze dne 3.4.2014 se ke Krajskému soudu v Ostravě dostavil za insolvenčního správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. Mgr. Hana Himmatová, která na dotaz soudu uvedla, že důvodem nepřítomnosti předvolaného insolvenčního správce je termínová překážka na jeho straně, a navrhla, aby soud akceptoval místo správce přítomnost Ing. Marka Baďury, který současně předložil plnou moc k zastupování v řízení ze dne 14.2.2014 udělenou mu za společnost AS ZIZLAVSKY v.o.s. JUDr. Michalem Žižlavským a Mgr. Adamem Sigmundem, ohlášenými společníky.

Podle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 63830, společníky společnosti AS ZIZLAVSKY v.o.s. jsou JUDr. Michal Žižlavský, Adam Sigmund a společnost Žižlavský, advokátní kancelář s.r.o., identifikační číslo 28227409. Podle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 133774, jsou jednateli společnosti Žižlavský, advokátní kancelář s.r.o., identifikační číslo 28227409, Michal Žižlavský a Mgr. Hana Himmatová.

Podle ustanovení § 25 IZ insolvenčního správce pro insolvenční řízení ustanovuje insolvenční soud. Z ustanovení § 24 odst. 2 IZ pak vyplývá, že je-li insolvenčním správcem veřejná obchodní společnost, oznámí insolvenčnímu soudu neprodleně, kdo z jejích společníků, prostřednictvím kterých vykonává

činnost insolvenčního správce, bude jejím jménem funkci insolvenčního správce v daném insolvenčním řízení vykonávat. Přitom důvodem ke zproštění insolvenčního správce je zejména skutečnost, že insolvenční správce neplní řádně povinnosti stanovené mu zákonem nebo uložené mu insolvenčním soudem. Podle ustanovení § 32 odst. 1 IZ insolvenční správce, který neplní řádně své povinnosti nebo který nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo který závažně porušil důležitou povinnost, uloženou mu zákonem nebo soudem, může insolvenční soud na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu jeho funkce zprostit.

V přezkoumávané věci odvolací soud shodně se soudem prvního stupně uzavírá, že oznámil-li ustanovený insolvenční správce jako veřejná obchodní společnost podle ustanovení § 24 odst. 2 IZ insolvenčnímu soudu, že výkon funkce insolvenčního správce (za společnost insolvenčního správce) bude vykonávat ohlášený společník Mgr. Adam Sigmund a usnesením, kterým bylo nařízeno přezkumné jednání a schůze věřitelů, byla insolvenčnímu správci uložena povinnost dostavit se k přezkumnému jednání a na schůzi věřitelů osobně, měl se na přezkumné jednání a schůzi věřitelů dostavit za insolvenčního správce osobně tento ohlášený společník (Mgr. Adam Sigmund). Nedostavil-li se bez řádné a včasné omluvy na přezkumné jednání a schůzi věřitelů a ani nepožádal o jejich odročení, porušil tak závažně důležitou povinnost uloženou mu insolvenčním soudem. Podle odvolacího soudu je proto je dán důvod k zproštění funkce insolvenčního správce ve smyslu ustanovení § 32 odst. 1 IZ. Na tom ničeho nemění skutečnost, že na přezkumné jednání a schůzi věřitelů se dostavil jiný ohlášený společník společnosti AS ZIZLAVSKY v.o.s. (Mgr. Hana Himmatová) a zmocněnec společnosti insolvenčního správce (Ing. Marek Baďura).

Ze všech shora uvedených důvodů odvolací soud podle ustanovení § 219 o.s.ř. napadené rozhodnutí ve výroku I. jako věcně správné potvrdil, přičemž neshledal důvodnými odvolací námitky, že napadeným rozhodnutím došlo k narušení tzv. rotačního principu podle ustanovení § 25 IZ při určení osoby insolvenčního správce a že soud prvního stupně rozhodl napadeným rozhodnutím, aniž by přistoupil ke slyšení insolvenčního správce.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená

právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenčním správcům se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 22. srpna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu