2 VSOL 537/2013-B-18
KSBR 24 INS 24413/2012 2 VSOL 537/2013-B-18

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Jaroslava Kratochvíla, nar. 18.7.1962, bytem Masarykovo náměstí 180, Podivín, PSČ: 691 45, adresa pro doručování: tř. 1. Máje, Břeclav, PSČ: 690 02, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 24 INS 24413/2012-B-12 ze dne 26.4.2013

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 24 INS 24413/2012-B-7 ze dne 13.3.2013. V důvodech rozhodnutí uvedl, že dne 18.3.2013 bylo dlužníkovi doručeno usnesení ze dne 13.3.2013, kterým soud neschválil oddlužení dlužníka a prohlásil na jeho majetek konkurs. V usnesení byl dlužník poučen, že odvolání proti němu může podat do 15 dnů ode dne jeho doručení zvláštním způsobem. Dlužník usnesení napadl odvoláním ze dne 4.4.2013, které podal k poštovní přepravě dne 5.4.2013. Posledním dnem odvolací lhůty k podání odvolání však bylo úterý dne 2.4.2013, nejpozději v tento den dlužník mohl odvolání podat k poštovní přepravě, aby jeho odvolání bylo včasné. Vzhledem k tomu, že dlužník podal odvolání k poštovní přepravě v pátek dne 5.4.2013, soud jeho odvolání jako opožděné podle ustanovení § 208 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) odmítl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Uvedl, že po obdržení rozhodnutí ze dne 13.3.2013 se psychicky zhroutil, a proto odvolání zaslal pozdě. Domnívá se, že byl rozhodnutím soudu prvního stupně poškozen. V odvolání dále pokračování-2-uvedl skutečnosti ohledně jeho předchozího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 38 INS 17234/2011 a skutečnosti týkající se jeho schopnosti plnit oddlužení splátkovým kalendářem. Navrhl, aby odvolací soud projednal a schválil jeho oddlužení.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 1 písm. c) IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 204 odst. 1 věty prvé o.s.ř., odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Podle § 57 odst. 3 o.s.ř., lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Podle § 208 odst. 1 o.s.ř., opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením č.j. KSBR 24 INS 24413/2012-B-7 ze dne 13.3.2013 insolvenční soud neschválil oddlužení dlužníka, na jeho majetek prohlásil konkurs s tím, že tento bude veden jako nepatrný. V tomto usnesení byl dlužník poučen, že usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, insolvenční správkyni a věřitelskému výboru se však doručuje i zvláštním způsobem, odvolání proti výroku o neschválení oddlužení a prohlášení konkursu dlužník může podat do 15 dnů ode dne jeho doručení zvláštním způsobem k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Toto usnesení bylo dlužníkovi doručeno zvláštním způsobem dne 18.3.2013. Podáním ze dne 4.4.2013 podaným k poštovní přepravě dne 5.4.2013 (doručeným insolvenčnímu soudu dne 8.4.2013) dlužník podal proti tomuto usnesení odvolání, které doplnil podáním ze dne 6.5.2013 podaným k poštovní přepravě dne 9.5.2013 (doručeným insolvenčnímu soudu dne 10.5.2013).

Na základě shora uvedených zjištění lze přisvědčit správnému závěru soudu prvního stupně, že lhůta pro podání odvolání proti usnesení soudu prvního stupně o neschválení oddlužení a prohlášení konkursu dlužníku uplynula v úterý dne 2.4.2013 a že podal-li dlužník své odvolání k poštovní přepravě až dne 5.4.2013, učinil tak po uplynutí této odvolací lhůty. pokračování-3-

Soud prvního stupně proto postupoval zcela správně, pokud odvolání dlužníka proti usnesení č.j. KSBR 24 INS 24413/2012-B-7 ze dne 13.3.2013 pro opožděnost odmítl podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 27. června 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Petra Jahodová předsedkyně senátu