2 VSOL 530/2015-A-23
KSBR 26 INS 31113/2014 2 VSOL 530/2015-A-23

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl předsedou senátu JUDr. Vojtěchem Brhlem v insolvenční věci dlužníka: Ivan anonymizovano , anonymizovano , bytem Neklež 2417, 628 00 Brno, doručovací adresa Radlas 8, 602 00 Brno, o insolvenčním návrhu věřitele: Miroslava Hamerníková, nar. 26.6.1958, bytem Jindřichova 2393/19, 616 00 Brno, zastoupené Mgr. Sofií Pondikasovou, advokátkou se sídlem Vrchlického sad 1894/4, 602 00 Brno, o odvolání věřitele Miroslavy Hamerníkové proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. března 2015, č.j. KSBR 26 INS 31113/2014-A-17

takto:

Odvolací řízení o odvolání věřitele Miroslavy Hamerníkové proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. března 2015, č. j. KSBR 26 INS 31113/2014-A-17 se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud usnesením insolvenční řízení zastavil (odstavec I. výroku), nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (odstavec II. výroku) a rozhodl o poplatkové povinnosti navrhovatelky (věřitele Miroslavy Hamerníkové) za insolvenční návrh ve výši 2.000 Kč (odstavec III. výroku).

Navrhovatelka podala proti odstavci III. výroku usnesení, kterým byla stanovena její poplatková povinnost, odvolání, v němž požadovala, aby jí povinnost zaplatit soudní poplatek za insolvenční návrh nebyla ukládána; posléze podáním ze dne 21.5.2015 vzala navrhovatelka své odvolání zcela zpět.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. změněn zákonem č. 294/2013 Sb., insolvenční řízení bylo zahájeno dne 18.11.2014, proto je třeba věc posoudit podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění po novele provedené zákonem č. 294/2013 Sb. (dále jen IZ).

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se proto přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb. (dále jen o.s.ř.).

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Podle ustanovení § 218c o.s.ř. o zastavení odvolacího řízení pro zpětvzetí odvolání před zahájením jednání před odvolacím soudem a o odmítnutí odvolání podle § 218 nebo podle § 218a může rozhodnout jen předseda senátu odvolacího soudu nebo pověřený člen senátu.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas oprávněnou osobou a odvolatel s odvoláním disponoval, rozhodl v souladu s ustanovením § 207 odst. 2 o.s.ř. a předseda senátu odvolacího soudu odvolací řízení zastavil (§ 218c o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í přípustné dovolání (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.).

V Olomouci dne 23. července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu