2 VSOL 527/2015-A-21
KSBR 45 INS 3758/2015 2 VSOL 527/2015-A-21

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Nezamyslice, Víceměřice 26, PSČ: 798 26, adresa pro doručování: Morkovice, Sokolská 125, PSČ: 768 33, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka ze dne 28.4.2015 a jeho doplnění ze dne 21.10.2015,

tak to:

Odvolání dlužníka ze dne 28.4.2015 doplněné podáním ze dne 21.10.2015 se o d m í t á .

Odův odně ní:

Usnesením č. j. KSBR 45 INS 3758/2015-A-11 ze dne 8.4.2015 soud prvního stupně zastavil insolvenční řízení podle ustanovení § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ). V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že dlužník nezaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, která mu byla uložena usnesením č. j. KSBR 45 INS 3758/2015-A-7 ze dne 20.2.2015.

V podání ze dne 28.4.2015 (doručeným soudu prvního stupně dne 29.4.2015) označeným jako Odvolání proti zastavení řízení dlužník uvedl, že tímto se odvolává proti zastavení řízení ze dne 8.4.2015, které bylo zastaveno usnesením Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 45 INS 3758/2015-A-7. Dále uvedl, že dne 20.2.2015 Krajský soud v Brně vydal usnesení o zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč s odkazem na ustanovení § 389 IZ. Na toto usnesení reagoval osobní návštěvou Finančního úřadu v Prostějově a dopisem, který předkládá v příloze, a současně informoval Krajský soud v Brně přípisem ze dne 10.3.2015. Žádá proto o zrušení uložené zálohy ve výši 50.000 Kč.

Na základě pokynu odvolacího soudu Krajský soud v Brně usnesením č. j. KSBR 45 INS 3758/2015-A-16 ze dne 8.10.2015 dlužníka vyzval, aby ve lhůtě 3 dnů od doručení výzvy opravil nebo doplnil své odvolání ze dne 28.4.2015 tak, aby v něm bylo vedle obecných náležitostí uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje (zda proti usnesení o zastavení řízení nebo proti usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu), v jakém rozsahu je napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh), a aby bylo řádně odůvodněno. Současně byl dlužník poučen o tom, že nebude-li ve stanovené lhůtě odvolání opraveno nebo doplněno a v odvolacím řízení nebude možné pro tento nedostatek pokračovat, odvolací soud usnesením odvolání odmítne. Na tuto výzvu soudu dlužník reagoval podáním ze dne 21.10.2015 (doručeným soudu prvního stupně dne 22.10.2015) označeným jako Zpětvzetí návrhu č. j. KSBR 45 INS 3758/2015-A-7 , ve kterém pouze uvedl, že žádá o zpětvzetí návrhu č. j. KSBR 45 INS 3758/2015-A-7 a současně se tímto vzdává práva na odvolání.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 43 o.s.ř., předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné anebo neurčité. K opravě nebo doplnění určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést (odstavec 1). Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení pro tento nedostatek nelze pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen (odstavec 2).

Podle § 205 odst. 1 o.s.ř., v odvolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Podle § 211 o.s.ř., pro řízení u odvolacího soudu platí přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, pokud není stanoveno něco jiného. V přezkoumávané věci dlužník podal podáním ze dne 28.4.2015 odvolání, ze kterého však není zřejmé, které usnesení soudu prvního stupně se jím napadá (zda usnesení č. j. KSBR 45 INS 3758/2015-A-7 ze dne 20.2.2015, kterým byla dlužníkovi uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, nebo usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 45 INS 3758/2015-A-11 ze dne 8.4.2015, kterým bylo zastaveno insolvenční řízení). Na základě řádné výzvy soudu prvního stupně podle ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř. k odstranění vady odvolání však dlužník (ani přes procesní poučení o následcích nesplnění této výzvy) tuto vadu odvolání neodstranil, neboť ani z doplnění jeho odvolání není zřejmé, které rozhodnutí soudu prvního stupně dlužník svým odvoláním napadá. Odvolání dlužníka proto není projednatelné, to je trpí vadou, pro kterou nelze v odvolacím řízení pokračovat.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. (§ 211 o.s.ř.) odvolání dlužníka odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 30. listopadu 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu