2 VSOL 508/2010-P11-9
KSBR 26 INS 5520/2010 2 VSOL 508/2010-P11-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Poláška a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Milana anonymizovano , anonymizovano , Husova 165/5, Brno, o přihlášce pohledávky věřitele č. 11 Ralfa Baumgärtnera, nar. 9.4.1966, An der Oberen Nassach 7, 974 37 Hassfurt, Spolková republika Německo, adresa pro doručování Cejl 467/67, 602 00 Brno, zastoupeného Šárkou Hochovou, bytem Cejl 467/67, 602 00 Brno, rozhodl o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6.10.2010, č.j. KSBR 26 INS 5520/2010-P11-2,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky věřitele Ralfa Baumgärtnera (výrok I). a současně jej uvědomil, že právní mocí usnesení končí jeho účast v insolvenčním řízení (výrok II.).

Na odůvodnění uvedl, že usnesením ze dne 30.6.2010, č.j. KSBR 26 INS 5520/2010-A-11 byl zjištěn úpadek dlužníka a povoleno oddlužení. Současně soud prvního stupně vyzval věřitele, kteří doposud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenční rejstříku s poučením, že k později podaným přihláškám soud nebude přihlížet a takto uplatněné pohledávky se nebudou uspokojovat. Usnesení bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 30.6.2010 a posledním dnem třicetidenní lhůty pro přihlášení pohledávek bylo 30.7.2010. Přihláška pohledávky věřitele Ralfa Baumgärtnera byla předána doručujícímu orgánu k přepravě dne 30.9.2010. Soud prvního stupně proto postupoval dle ust. § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) a přihlášku pohledávky pro opožděnost odmítl.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel (dále též odvolatel ) odvolání. V něm požadoval, aby bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že jako občan Spolkové republiky Německo nemá datovou schránku a vyrozumění ze dne 20.8.2010 o dodání podkladů mu bylo doručeno až koncem 09/2010 .

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž nařizoval ve věci jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ust. § 136 odst. 2 písm. c) a d) IZ musí rozhodnutí o úpadku obsahovat také údaj o tom, kdy nastávají účinky rozhodnutí o úpadku, a výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě s poučením o následcích jejího zmeškání. Dle odstavce 4 je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů.

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ust. § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné, a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V posuzované věci Krajský soud v Brně usnesením ze dne 30.6.2010, č.j. KSBR 26 INS 5520/2010-A-11 zjistil úpadek dlužníka (výrok I.), povolil mu oddlužení (výrok II.) a insolvenčním správcem ustanovil Ing. Bc. Daniela Daňhela. Výrokem IV. vyzval věřitele, kteří doposud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku a současně je poučil, že k později podaným přihláškám soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v řízení neuspokojují. V souladu s ust. § 57 odst. 1 o.s.ř. počala věřitelům plynout lhůta k přihlášení pohledávek dne 1.7.2010 a její poslední (třicátý) den připadl na 30.7.2010, jak správně uvedl soud prvního stupně v napadeném usnesení. Věřitel podal přihlášku pohledávky k poštovní přepravě dne 30.9.2010 a přihláška byla soudu doručena dne 4.10.2010.

Z uvedeného vyplývá, že soud prvního stupně sice správně určil konec lhůty pro přihlašování pohledávek, avšak při svém rozhodování nebral v potaz, že odvolatel je věřitelem, který má bydliště ve Spolkové republice Německo, tedy v členském státě Evropské unie. Přitom mu tato skutečnost musela být zřejmá již proto, že odvolateli zvlášť doručil rozhodnutí o úpadku a výzvu k přihlášení pohledávky ze dne 20.8.2010. Podle dodejky založené na čl. B-10/2 bylo rozhodnutí o úpadku spolu s výzvou k přihlášení pohledávek odvolateli doručeno na adresu An der Oberer, Nassach str. 7, 974 37 Hassfurt, Německo dne 26.8.2010. Nikoliv tedy až koncem 09/2010 , jak to tvrdil v odvolání.

K provedení i jinak přímo použitelného předpisu práva Evropských společenství -čl. 40 Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29.5.2000-přijal zákonodárce úpravu vtělenou do ust. 430 IZ.

Podle ust. § 430 odst. 1 IZ známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, vyrozumí insolvenční soud neprodleně o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku. Podle odstavce 2 povinnost vyrozumět známé věřitele podle odstavce 1 splní insolvenční soud tím, že jim zvlášť doručí rozhodnutí, kterým se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, a rozhodnutí o úpadku nebo jeho zkrácené znění. Známým věřitelům podle odstavce 1 insolvenční soud zvlášť doručí i výzvu k podávání přihlášek pohledávek (odstavec 3).

Podle již ustálené judikatury je citované ustanovení nutno vykládat tak, že každému známému věřiteli, který má své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém členském státě Evropské unie s výjimkou Dánska běží samostatná lhůta k podání přihlášky, která mu začíná běžet až ode dne, kdy mu bude zvlášť doručena výzva k podávání přihlášek (srov. usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29.4.2009, sp. zn. KSOS 16 INS 5130/2009, 2 VSOL 88/2009-P204, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4.9.2008, sp. zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P11). V přezkoumávané věci byla odvolateli doručena výzva k podání přihlášky dne 26.8.2010. Lhůta k přihlášení pohledávek je 30 dnů od doručení výzvy, její třicátý den připadl na sobotu 25.9.2010 a posledním den, kdy mohl odvolatel podat svou přihlášku pohledávky u soudu prvního stupně nebo ji odevzdat k poštovní přepravě, tak bylo pondělí 27.9.2010 (§ 57 odst. 2 věta druhá o.s.ř.). Odvolatel však podal přihlášku pohledávky k poštovní přepravě až 30.9.2010, tedy po uplynutí lhůty.

Z uvedeného vyplývá, že byť se soud prvního stupně při posuzování včasnosti přihlášené pohledávky odvolatele nezabýval možnou aplikací ust. § 430 IZ, přesto je jeho závěr o opožděnosti přihlášky správný. Dle ust. § 173 odst. 1 IZ nelze k přihlášce odvolatele přihlížet, jeho pohledávka v insolvenčním řízení nebude uspokojena a soud prvního stupně nepochybil, pokud přihlášku dle ust. § 185 IZ odmítl. Usnesení soudu prvního stupně je věcně správné, proto jej odvolací soud postupem podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení zvláštním způsobem prostřednictvím Krajského soudu v Brně k Nejvyššímu soudu ČR (§ 238a odst. 1 písm. a/, § 239 odst. 3, § 240 odst. 1 o.s.ř., § 74 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 27. ledna 2011

Za správnost vyhotovení: Mgr. Milan Polášek v.r. Jana Fuksíková předseda senátu